Legislativní upozornění

©2009 Quark, Inc. ve věci obsahu a uspořádání tohoto materiálu. Všechna práva vyhrazena.

©1986–2009 Quark, Inc. a poskytovatelé jeho licencí ve věci technologií. Všechna práva vyhrazena.

Chráněno jedním nebo více patenty USA č. 5,541,991, 5,907,704, 6,005,560, 6,052,514, 6,081,262, 6,947,959, 6,940,518, 7,116,843, 7,463,793 a dalšími souvisejícími patenty.

Produkty a materiály Quark jsou předmětem autorských práv a další ochrany duševního vlastnictví USA a cizích zemí. Neoprávněné používání nebo reprodukování bez písemného souhlasu společnosti Quark je zakázáno.

SPOLEČNOST QUARK NENÍ VÝROBCEM SOFTWARU ANI HARDWARU TŘETÍ STRANY (DÁLE JEN „PRODUKT TŘETÍ STRANY”) A TAKOVÉTO PRODUKTY TŘETÍ STRANY NEJSOU SPOLEČNOSTÍ QUARK, JEJÍMI PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI ANI POSKYTOVATELI JEJICH LICENCÍ VYTVÁŘENY, ZKOUMÁNY ANI TESTOVÁNY. (PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVUJÍ OSOBY, POBOČKY NEBO SPOLEČNOSTI ŘÍDÍCÍ NEBO ŘÍZENÉ POD SPOLEČNÝM VEDENÍM SPOLEČNOSTI QUARK, JEJÍ MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI NEBO VĚTŠINOU AKCIONÁŘŮ, AŤ STÁVAJÍCÍCH NEBO VZNIKLÝCH V BUDOUCNOSTI SPOLEČNĚ S JAKOUKOLIV OSOBOU, POBOČKOU NEBO SPOLEČNOSTÍ, KTERÁ TAKOVÝTO STATUS ZÍSKÁ V BUDOUCNOSTI). SPOLEČNOST QUARK, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO POSKYTOVATELÉ JEJICH LICENCÍ ZAMÍTAJÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY SPOJENÉ S OBCHODOVATELNOSTÍ NEBO SPECIÁLNÍ POUŽITELNOSTÍ PRODUKTŮ/SLUŽEB SPOLEČNOSTI QUARK A/NEBO TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST QUARK, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO POSKYTOVATELÉ JEJICH LICENCÍ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA PRODUKTY/SLUŽBY SPOLEČNOSTI QUARK A/NEBO TŘETÍCH STRAN. VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO VEDLEJŠÍ, POSKYTNUTÉ DISTRIBUTORY, OBCHODNÍKY, VÝROBCI DOPLŇKŮ NEBO TŘETÍMI STRANAMI, SE NEVZTAHUJÍ KE SPOLEČNOSTI QUARK, JEJÍM PŘIDRUŽENÝM SPOLEČNOSTEM ANI POSKYTOVATELŮM JEJICH LICENCÍ, ZEJMÉNA CO SE TÝČE ZÁRUKY NA NEHMOTNÉ ZBOŽÍ, KOMPATIBILITU, CHYBOVOST SOFTWARU ČI MOŽNOSTI NÁPRAVY ZÁVAD. TŘETÍ STRANY MOHOU POSKYTOVAT OMEZENÉ ZÁRUKY NA SVÉ VLASTNÍ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY A UŽIVATELÉ MUSÍ V PŘÍPADĚ TAKOVÝCHTO ZÁRUK (POKUD BYLY POSKYTNUTY) KONTAKTOVAT DOTYČNÉ STRANY. NĚKTERÉ SOUDNÍ PRAVOMOCI, STÁTY ČI PROVINCIE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ IMPLICITNÍCH ZÁRUK, A TAK VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBUDE MOŽNÉ UPLATNIT VŮČI URČITÝM KONCOVÝM UŽIVATELŮM. SPOLEČNOST QUARK, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO POSKYTOVATELÉ JEJICH LICENCÍ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ NÁSLEDKEM TRESTNÉHO ŘÍZENÍ, ZEJMÉNA PAK ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU ČASU, ÚSPOR, DAT, VYNALOŽENÍ POPLATKŮ A JAKÉKOLIV JINÉ PENĚŽNÍ VÝDAJE VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S INSTALACÍ, POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU/
SLUŽEB SPOLEČNOSTI QUARK, AŤ BYLY ZPŮSOBENY V RÁMCI JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVĚDNOSTI. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ, POKUD BUDOU SPOLEČNOST QUARK, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO POSKYTOVATELÉ JEJICH LICENCÍ ZA SOFTWARE SHLEDÁNI ODPOVĚDNÍ ZA VLASTNÍ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY NEBO ZA PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY TŘETÍCH STRAN, TATO ODPOVĚDNOST BUDE OMEZENA NA ČÁSTKU ZA SOFTWARE/SLUŽBY SPLACENOU PŘI NÁKUPU (S VÝJIMKOU PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN), POKUD BYLA VYPLACENA, NEBO NA NEJNIŽŠÍ ČÁSTKU DANOU PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, AŤ JE JAKKOLIV NÍZKÁ. TATO OMEZENÍ BUDOU UPLATNĚNA I TEHDY, POKUD BUDE SPOLEČNOST QUARK, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELÉ JEJICH LICENCÍ A/NEBO JEJÍ ZÁSTUPCI POVAŽOVÁNI ZA ODPOVĚDNÉ ZA VZNIKLÉ ŠKODY. NĚKTERÉ SOUDNÍ PRAVOMOCI, STÁTY ČI PROVINCIE NEUMOŽŇUJÍ VYNĚTÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, A TAK OMEZENÍ NEBO VYNĚTÍ NEBUDE MOŽNÉ UPLATNIT. BUDOU UPLATNĚNA VŠECHNA OSTATNÍ OMEZENÍ UPLATŇOVANÁ PODLE PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, VČETNĚ STATUTU OMEZENÍ. V PŘÍPADĚ, KDY SE NĚKTERÁ Z TĚCHTO OPATŘENÍ STANOU NEUPLATNITELNÁ PODLE PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, PAK BUDOU UPRAVENA NEBO OMEZENA TAK, ABY SE VE SVÉM ROZSAHU STALA PROVEDITELNÁ. POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI QUARK JE PŘEDMĚTEM PODMÍNEK LICENČNÍ SMLOUVY KONCOVÉHO UŽIVATELE NEBO JINÝCH PŘÍSLUŠNÝCH SMLUV NA TAKOVÉTO PRODUKTY/SLUŽBY. V PŘÍPADĚ KONFLIKTU MEZI TAKOVÝMI SMLOUVAMI A OPATŘENÍMI BUDOU UPŘEDNOSTNĚNY RELEVANTNÍ SMLOUVY.

Quark, logo Quark, QuarkXPress, XTensions, QuarkXTensions, Job Jackets, Composition Zones a další značky se vztahem ke společnosti Quark, které společnost může v budoucnosti přijmout, jsou obchodní značky společnosti Quark, Inc. a jejích přidružených společností.

Microsoft, OpentType, Excel, Internet Explorer a Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Mac, Mac OS, TrueType, Safari, Apple, AppleScript a Macintosh jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Apple, Inc. v USA a/nebo dalších zemích. QuickTime je obchodní značka, její použití podléhá licenci. QuickTime je registrována v USA a dalších zemích.

Adobe, PostScript, Photoshop, Acrobat, Reader, logo Adobe, Flash a Macromedia jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.

Barvy PANTONE ® zobrazené programem nebo v dokumentaci nemusí zcela vyhovovat standardům PANTONE. Přesné barvy najdete v příručkách PANTONE. PANTONE ® a další obchodní značky Pantone, Inc. jsou majetkem firmy Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2008.

Color Data jsou produkována na základě licence firmy Dainippon Ink and Chemicals, Inc.

FOCOLTONE a FOCOLTONE Colour System jsou registrované značky firmy FOCOLTONE. Koncept, struktura a forma materiálu a duševní vlastnictví FOCOLTONE jsou chráněny patenty a autorskými právy. Reprodukování jakýmkoliv způsobem, po částech nebo vcelku, k soukromému užití nebo k prodeji, je přísně zakázáno. Pokud potřebujete konkrétní informace o patentech, kontaktujte firmu FOCOLTONE, Ltd.

Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. je vlastníkem autorských práv produktu TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM AND SOFTWARE, který je licencován firmě Quark, Inc. pro distribuci výhradně ve spojitosti s programem QuarkXPress. Produkt TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM AND SOFTWARE nesmí být kopírován na jinou disketu nebo do paměti, pokud to nesouvisí s používáním programu QuarkXPress. TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM AND SOFTWARE © TOYO INK MFG. CO., LTD., 1991. COLOR FINDER je v procesu registrace jako registrovaná obchodní značka firmy Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. Počítačová video-simulace COLOR FINDER™ používaná v produktu nemusí zcela vyhovovat knize COLOR FINDER™ a také některé tiskové barvy používané v produktu se nemusí zcela shodovat. Pro získání přesné barvy použijte knihu COLOR FINDER™.”

TRUMATCH, TRUMATCH Swatching System a TRUMATCH System jsou obchodní značky firmy TRUMATCH, Inc.

Netscape Navigator je registrovaná značka firmy Netscape v USA a dalších zemích.

WordPerfect je registrovaná obchodní značka společnosti Corel Corporation.

Unicode je obchodní značka společnosti Unicode, Inc.

Firefox je obchodní značka firmy Mozilla Foundation.

Pro technologii tt2pt1 platí autorská práva ©1997–2003 náležící AUTORŮM: Andrew Weeks <ccsaw@bath.ac.uk> Frank M. Siegert <fms@this.net> Mark Heath <mheath@netspace.net.au> Thomas Henlich <thenlich@rcs.urz.tu-dresden.de> Sergey Babkin <babkin@users.sourceforge.net>, <sab123@hotmail.com&g
t; Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> Szalay Tamas <tomek@elender.hu> Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> Rigel <rigel863@yahoo.com> Všechna práva vyhrazena. Další distribuce a používání ve zdrojové a binární formě, ať s úpravami nebo bez nich, je povoleno za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: 1. Distribuce zdrojového kódu zahrnuje výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení. 2. Distribuce v binární formě zahrnuje výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení v dokumentaci a/nebo dalších distribuovaných materiálech. 3. Na všech reklamních materiálech zmiňujících funkce nebo použití tohoto softwaru musí být uvedeno následující oznámení: Tento produkt obsahuje software vyvinutý účastníky projektu TTF2PT1. TENTO SOFTWARE JE POSKYTNUT AUTORY A PŘISPĚVATELI „VE STÁVAJÍCÍM STAVU” A VEŠKERÉ ZÁRUKY VÝSLOVNÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ, ZEJMÉNA SPOJENÉ S OBCHODOVATELNOSTÍ A POUŽITELNOSTÍ KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, SE ZAMÍTAJÍ. AUTOŘI A PŘISPĚVATELÉ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ (VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA NÁHRADU ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI, DAT, UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÉHO PODNIKÁNÍ), AŤ BYLY ZPŮSOBENY V RÁMCI JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ SMLUVNÍ, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO BEZPRÁVÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI A PODOBNĚ), VZNIKLÉ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. Přibližný seznam odpovědnosti AUTORŮ najdete v historii projektu. Další přispěvatelé do projektu jsou: Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> Překladová tabulka Unicode pro turecký jazyk. Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> Překladová tabulka Unicode pro pobaltské jazyky. Szalay Tamas <tomek@elender.hu> Překladová tabulka Unicode pro středoevropské jazyky. Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> Soubor RPM. Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> Mapa formátů Unicode s názvy, vynucená možnost Unicode. Frank M. Siegert <frank@this.net> Port do Windows Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Překladové mapy pro čínská písma. Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> Překladové tabulky Unicode pro cyrilickou abecedu. Rigel <rigel863@yahoo.com> Generování souborů dvips, úpravy do čínských map. I. Lee Hetherington <ilh@lcs.mit.edu> Assembler Type1 (z balíčku ‘t1utils’), jeho plné znění upozornění na autorská práva: Copyright ©1992 – I. Lee Hetherington, všechna práva vyhrazena. Povolení se zde poskytuje pro používání, upravování a distribuci tohoto programu za jakýmkoli účelem, za předpokladu neporušení tohoto a níže uvedeného upozornění na autorská práva.

Pro technologii Apache platí copyright ©1999–2008 The Apache Software Foundation. Všechna práva vyhrazena. Veškerý software Apache, distribuovaný s tímto softwarem, je vyvinut společností Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Licencováno v licenci Apache, verze 2.0 (dále “licence”); tyto soubory lze používat pouze ve shodě s licencí. Kopii licence lze získat na http://www.apache.org/licenses/LICENSE–2.0. Pokud není vyžadováno patřičnými zákony nebo písemným ujednáním, software distribuovaný podle licence je distribuovaný „VE STÁVAJÍCÍM STAVU”, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK ČI PODMÍNEK, ať výslovných či vyplývajících. V licenci pro konkrétní jazyk jsou uvedena rozhodná práva a omezení, vyplývající z licence.

Pro software MoreFiles platí copyright ©1992–2002 Apple, Inc., všechna práva vyhrazena. Tento software Apple vám dodává Apple, Inc. (dále jen „Apple”) se zřetelem na váš souhlas s následujícími podmínkami. Používáním, instalováním, úpravami nebo distribucí tohoto softwaru Apple udržujete souhlas s těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte, neinstaluje, neupravujte ani nedistribuujte tento software Apple. Se zřetelem na váš souhlas s dodržováním následujících podmínek a obsahu těchto podmínek vám firma Apple uděluje osobní nevýluční licenci, v rámci autorských práv firmy Apple k tomuto originálnímu softwaru Apple (dále jen „Software Apple”), k používání, reprodukci, upravování a distribuci softwaru Apple, s úpravami nebo bez nich, ve zdrojové a/nebo binární formě; za předpokladu, že když distribuujete software Apple celý a bez úprav, musíte zachovat toto upozornění a následující text a prohlášení ve všech distribucích softwaru Apple. K propagaci nebo popisu produktů odvozených ze softwaru Apple nesmí být bez předchozího specifického písemného souhlasu firmy Apple používán název, obchodní značky, servisní značky ani loga Apple, Inc. Kromě případů uvedených v tomto prohlášení nejsou firmou Apple udělována žádná další práva nebo licence, vyjádřené nebo vyplívající, zejména k patentovým právům, které mohou být přestoupeny vašimi odvozenými pracemi nebo jinými pracemi, ve kterých může být software Apple zahrnut. Software Apple je firmou Apple poskytován „VE STÁVAJÍCÍM STAVU”. APPLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PŘÍMÉ NEBO VYPLÍVAJÍCÍ, A TO ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA NEZASAHOVÁNÍ DO CIZÍCH PRÁV, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, S OHLEDEM NA SOFTWARE APPLE NEBO JEHO POUŽITÍ A PROVOZ, AŤ SAMOSTATNĚ NEBO V KOMBINACI S VAŠIMI PRODUKTY. APPLE NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA NA NÁHRADU ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI, DAT, UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÉHO PODNIKÁNÍ), AŤ BYLY ZPŮSOBENY JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM POUŽITÍ, REPRODUKCE, ÚPRAV A/NEBO DISTRIBUCE SOFTWARU APPLE, V RÁMCI JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ SMLUVNÍ, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, BEZPRÁVÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINÉ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE FIRMA APPLE UPOZORNILA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Části tohoto produktu obsahují technologii používanou na základě licence firmy Global Graphics.

Pro technologii ICU4J platí licence ICU4J — ICU4J 1.3.1 a novější, UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA A POVOLENÍ, Copyright ©1995–2006 International Business Machines Corporation a další. Všechna práva vyhrazena. Povolení se bezplatně poskytuje každé osobě, která obdrží kopii toho Softwaru a příslušných souborů dokumentace (dále jen „software”), k práci se softwarem bez omezení, včetně neomezených práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, publikovat, distribuovat a/nebo prodávat kopie Softwaru, a povolovat osobám, které jsou softwarem vybaveny, dělat totéž, za předpokladu, že výše uvedené informace o autorských právech a povoleních se objeví ve všech kopiích Softwaru a že výše uvedené upozornění na autorská práva i toto povolení se objeví v podpůrné dokumentaci. SOFTWARE JE DODÁVÁN „VE STÁVAJÍCÍM STAVU”, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, PŘÍMÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH, ZEJMÉNA ZÁRUKY K OBCHODOVATELNOSTI, POUŽITELNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A ZÁRUKY NA NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A DRŽITELÉ UVEDENÍ V TOMTO LEGISLATIVNÍM UPOZORNĚNÍ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA NÁROKY NEBO ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ANI ZA ŠKODY JAKKOLIV VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY POUŽIVATELNOSTI, DAT NEBO ZISKU, AŤ UŽ V DŮSLEDKU SMLUVNÍM, NEDBALOSTI, BEZPRÁVÍ, VZNIKLÉM
VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO PROVOZOVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU. Vyjma případu explicitně uvedeného v tomto upozornění, nesmí být jména držitelů autorských práv použita v reklamě ani nijak k podpoře obchodu, používání a jiného zacházení se softwarem, bez písemného oprávnění od držitele autorských práv.

Tento software je částečně založen na práci nezávislé skupiny JPEG.

Pro technologii Microsoft platí ©1988–2008 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Pro software Nodeka platí ©1999–2002 Justin Gottschlich. Všechna práva vyhrazena.

Pro technologii STLport platí Copyright 1999,2000 Boris Fomitchev. Tento materiál je poskytován „ve stávajícím stavu”, zcela bez záruk výslovných nebo vyplývajících. Používáte jej na své vlastní riziko. Povolení používat nebo kopírovat tento software k jakémukoliv účelu je poskytováno bezplatně za předpokladu, že výše uvedená upozornění jsou zachována na všech kopiích. Povolení upravovat kód a distribuovat upravený kód je zaručeno za předpokladu, že výše uvedená upozornění jsou zachována a upozornění o upraveném kódu je přidáno k informacím o autorských právech. Držitel licence může distribuovat binární soubory kompilované programem STLport (originálním nebo upraveným) bez poplatků a omezení. Držitel licence může distribuovat originální nebo upravené zdroje programu STLport za předpokladu, že: Výše uvedené podmínky jsou splněny; následující informace o autorských právech jsou zachovány, pokud jsou k dispozici, a podmínky uvedené v průvodních upozorněních jsou splněny. Copyright 1994 Hewlett-Packard Company. Copyright 1996,97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology.

Povolení používat, kopírovat, upravovat, distribuovat nebo prodávat tento software a jeho dokumentaci k jakémukoliv účelu je poskytováno bezplatně za předpokladu, že výše uvedená upozornění o autorských právech jsou zachována na všech kopiích a že jak autorská práva, tak toto upozornění, se vyskytují v podpůrné dokumentaci. Firma Hewlett-Packard nevydává žádné prohlášení ve věci vhodnosti tohoto softwaru k jakýmkoliv účelům. Je poskytován „ve stávajícím stavu”, bez záruk výslovných nebo vyplývajících. Povolení používat, kopírovat, upravovat, distribuovat nebo prodávat tento software a jeho dokumentaci k jakémukoliv účelu je poskytováno bezplatně za předpokladu, že výše uvedená upozornění o autorských právech jsou zachována na všech kopiích a že jak autorská práva, tak toto upozornění, se vyskytují v podpůrné dokumentaci. Firma Silicon Graphics nevydává žádné prohlášení ve věci vhodnosti tohoto softwaru k jakýmkoliv účelům. Je poskytován „ve stávajícím stavu”, bez záruk výslovných nebo vyplývajících. Povolení používat, kopírovat, upravovat, distribuovat nebo prodávat tento software a jeho dokumentaci k jakémukoliv účelu je poskytováno bezplatně za předpokladu, že výše uvedená upozornění o autorských právech jsou zachována na všech kopiích a že jak autorská práva, tak toto upozornění, se vyskytují v podpůrné dokumentaci. Moscow Center for SPARC Technology nevydává žádné prohlášení ve věci vhodnosti tohoto softwaru k jakýmkoliv účelům. Je poskytován „ve stávajícím stavu”, bez záruk výslovných nebo vyplývajících.

Pro software Dr. Brian Gladman software platí Copyright ©2001, Dr. Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK. Všechna práva vyhrazena. LICENČNÍ PODMÍNKY Bezplatná distribuce a používání tohoto programu jak ve zdrojové, tak v binární formě (se změnami nebo bez nich), je povoleno za předpokladu, že: 1. distribuce zdrojového kódu zahrnuje toto upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení; 2. distribuce v binární formě zahrnuje toto upozornění na autorská práva a tento seznam podmínek v dokumentaci a/nebo dalších souvisejících materiálech; 3. jméno držitele vlastnických práv se nepoužívá k podpoře produktu bez specifického písemného povolení. ZAMÍTNUTÍ Tento software je poskytován „ve stávajícím stavu” bez výslovných nebo vyplývajících záruk jeho vlastností, zejména správnosti a použitelnosti pro konkrétní účel.

Pro technologii Wei Dai platí Compilation Copyright ©1995–2003, Wei Dai. Všechna práva vyhrazena. Tato autorská práva se vztahují pouze na toto distribuční balení softwaru jako na kompilaci a nezahrnují autorská práva na žádný konkrétní soubor v balení.

Následující soubory jsou chráněny autorskými právy pro odpovídající původní autory a jejich používání je předmětem dodatečných licencí obsažených v těchto souborech. mars.cpp — Copyright 1998 Brian Gladman.

Všechny ostatní soubory v této kompilaci jsou umístěny na veřejné doméně firmou Wei Dai a jejími přispěvateli.

Rádi bychom poděkovali následujícím autorům, za to, že umístili své práce na veřejnou doménu:

Joan Daemen –3way.cpp

Leonard Janke — cast.cpp, seal.cpp

Steve Reid — cast.cpp

Phil Karn — des.cpp

Michael Paul Johnson — diamond.cpp

Andrew M. Kuchling — md2.cpp, md4.cpp

Colin Plumb — md5.cpp, md5mac.cpp

Seal Woods — rc6.cpp

Chris Morgan — rijndael.cpp

Paulo Baretto — rijndael.cpp, skipjack.cpp, square.cpp

Richard De Moliner — safer.cpp

Matthew Skala — twofish.cpp

Kevin Springle — camellia.cpp, shacal2.cpp, ttmac.cpp, whrlpool.cpp, ripemd.cpp

Povolení k používání, kopírování, úpravám a distribuci této kompilace za jakýmkoli účelem, včetně komerčních aplikací, je zde uděleno bez poplatků, ale při dodržení následujících omezení:

1. Veškeré kopie nebo úpravy této kompilace v libovolné formě, kromě formy objektového kódu jako součásti softwaru aplikace, musí obsahovat výše uvedené upozornění na autorská práva a tuto licenci.

2. Uživatelé tohoto softwaru souhlasí s tím, že veškeré úpravy nebo doplňky, které poskytnou Wei Dai, budou pokládány za veřejné a nechráněné autorskými právy, pokud nebudou obsahovat výslovné upozornění na autorská práva.

3. Wei Dai neposkytuje žádnou záruku nebo vyjádření, že provoz softwaru v této kompilaci bude bezchybný. Wei Dai nemá povinnost poskytovat další služby, například k zajištění údržby, aktualizací a podobně. SOFTWARE A JAKÁKOLI DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVÁNY „VE STÁVAJÍCÍM STAVU”, BEZ ZÁRUK PŘÍMÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH, ZEJMÉNA ZÁRUK K OBCHODOVATELNOSTI A POUŽITELNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. WEI DAI ANI ŽÁDNÝ Z JEJICH PŘISPĚVATELŮ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

4. Uživatelé bez předchozího písemného souhlasu nepoužijí název Wei Dai ani žádného jiného přispěvatele v žádném propagačním materiálu nebo reklamě.

5. Export tohoto softwaru z USA může vyžadovat speciální licenci od vlády USA. Odpovědnost za získání takové licence před exportem je na osobě nebo organizaci provádějící export.

6. Některé součásti tohoto softwaru mohou být chráněny patenty. Odpovědnost za získání odpovídajících licencí před použitím těchto součástí je na uživateli.

Pokud je tato kompilace používána ve formě objektového kódu v softwarové aplikaci, prohlášení o autorství není vyžadováno, ale bude oceněno. Přispívání užitečnými úpravami nebo doplňky do Wei Dai není vyžadov

Legislativní upozornění