Juridiske meddelelser

©2009 Quark, Inc. mht. indholdet og arrangementet af dette materiale. Alle rettigheder forbeholdes.

©1986–2009 Quark, Inc. og dets licenshavere med hensyn til teknologien. Alle rettigheder forbeholdes.

Beskyttet af en eller flere US-patenter, nr. 5.541.991, 5.907.704, 6.005.560, 6.052.514, 6.081.262, 6.947.959, 6.940.518, 7.116.843, 7.463,793 samt andre patenter under udarbejdelse.

Quark-produkter og -materialer er omfattet af copyright og anden beskyttelse af intellektuelle rettigheder i USA og andre lande. Ikke-autoriseret brug eller reproduktion uden Quarks skriftlige samtykke er forbudt.

QUARK ER IKKE PRODUCENT AF TREDJEPARTSSOFTWARE ELLER ANDEN TREDJEPARTSHARDWARE (HEREFTER KALDET “TREDJEPARTSPRODUKTER”), OG DISSE TREDJEPARTSPRODUKTER ER IKKE SKABT, GENNEMGÅET ELLER AFPRØVET AF QUARK, QUARKS ASSOCIEREDE SELSKABER ELLER DISSES LICENSGIVERE. (ASSOCIEREDE SELSKABER ER PERSONER, AFDELINGER ELLER ENHEDER, DER KONTROLLERER, KONTROLLERES AF ELLER ER UNDER SAMME KONTROL SOM QUARK ELLER DENNES MODERSELSKAB ELLER ET FLERTAL AF QUARK-AKTIONÆRER, HVAD ENTEN DISSE EKSISTERER NU ELLER DANNES I FREMTIDEN, SAMMEN MED PERSONER, AFDELINGER ELLER ENHEDER, SOM MÅTTE ERHVERVE EN SÅDAN STATUS I FREMTIDEN). QUARK, QUARKS ASSOCIEREDE SELSKABER OG/ELLER DISSES LICENSGIVERE GIVER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MED HENSYN TIL QUARKS PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRERS PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER, DERES EGNETHED SOM HANDELSVARE ELLER DERES EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. QUARK, QUARKS ASSOCIEREDE SELSKABER OG DISSES LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL QUARKS PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER OG TREDJEPARTSLEVERANDØRERS PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER. ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER ACCESSORISKE, OG HVAD ENTEN DISSE FREMSÆTTES AF DISTRIBUTØRER, DETAILHANDLERE, XTENSIONS-UDVIKLERE ELLER ANDRE ELLER EJ, FRASKRIVER QUARK, QUARKS ASSOCIEREDE SELSKABER OG DISSES LICENSGIVERE SIG DISSE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER FOR MANGLENDE BRUD PÅ TREDJEPARTSRETTIGHEDER, KOMPATIBILITET, ELLER AT SOFTWAREN ER FEJLFRI, ELLER AT FEJL KAN RETTES ELLER VIL BLIVE RETTET. TREDJEPARTSLEVERANDØRER KAN GIVE BEGRÆNSEDE GARANTIER FOR SÅ VIDT ANGÅR DERES EGNE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, OG BRUGERE SKAL HENVENDE SIG TIL DISSE TREDJEPARTSLEVERANDØRER FOR GARANTIER, HVIS SÅDANNE FINDES. NOGLE JURISDIKTIONER, STATER ELLER PROVINSER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ DE NÆVNTE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR VISSE BRUGERE. QUARK, QUARKS ASSOCIEREDE SELSKABER OG/ELLER DISSES LICENSGIVERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DRIFTSTAB, MISTET TID, MISTET OPSPARING, MISTEDE DATA, MISTEDE HONORARER ELLER UDGIFTER AF ENHVER ART, SOM MÅTTE OPSTÅ PÅ GRUND AF INSTALLATION ELLER BRUG AF QUARKS PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER, UANSET HVORLEDES FORHOLDET ER OPSTÅET, OG UANSET TEORI OM ANSVAR. SÅFREMT QUARK, QUARKS ASSOCIEREDE SELSKABER OG/ELLER DISSES LICENSGIVERE, UANSET DET FOREGÅENDE, KENDES ANSVARLIGE I FORHOLD TIL QUARKS PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRERS PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER, ER ANSVARET BEGRÆNSET TIL DET LAVESTE BELØB, DVS. ENTEN DET BELØB, BRUGEREN HAR BETALT QUARK FOR DEN PÅGÆLDENDE SOFTWARE ELLER DE PÅGÆLDENDE TJENESTEYDELSER (EKSKLUSIVE TREDJEPARTSLEVERANDØRS PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER), ELLER DET LAVESTE BELØB EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER OGSÅ, SELVOM QUARK, QUARKS ASSOCIEREDE SELSKABER, DISSES LICENSGIVERE OG/ELLER DISSES AGENTER MÅTTE VÆRE UNDERRETTET OM MULIGE SKADER. I VISSE RETSOMRÅDER, STATER ELLER PROVINSER ER FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER IKKE TILLADT, SÅ DENNE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE GÆLDER MÅSKE IKKE. ALLE ANDRE BEGRÆNSNINGER, SOM FINDES I GÆLDENDE LOVGIVNING, HERUNDER LOVGIVNING VEDRØRENDE FORÆLDELSE, GÆLDER FORTSAT. SÅFREMT NÆRVÆRENDE BESTEMMELSER NU ELLER I FREMTIDEN IKKE KAN HÅNDHÆVES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ÆNDRES ELLER BEGRÆNSES DEN PÅGÆLDENDE BESTEMMELSE I NØDVENDIGT OMFANG, SÅLEDES AT DEN KAN HÅNDHÆVES. BRUGEN AF QUARKS PRODUKTER ER OMFATTET AF BETINGELSERNE I SLUTBRUGERLICENSEN ELLER ANDRE GÆLDENDE AFTALER FOR SÅDANNE PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER. I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM SÅDANNE AFTALER OG NÆRVÆRENDE BESTEMMELSER, GÆLDER DE RELEVANTE AFTALER.

Quark, Quark-logoet, QuarkXPress, XTensions, QuarkXTensions, Job Jackets, Composition Zones og andre Quark-relaterede mærker, som Quark måtte anvende fra tid til anden, er varemærker, der tilhører Quark, Inc. og alle relevante tilknyttede selskaber.

Microsoft, OpenType, Excel, Internet Explorer og Windows er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Mac, Mac OS, TrueType, Safari, Apple, AppleScript og Macintosh er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande. QuickTime er et varemærke, der anvendes under licens. QuickTime er registreret i USA og i andre lande.

Adobe, PostScript, Photoshop, Acrobat, Reader, Adobe-logoet, Flash og Macromedia er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

De PANTONE®-farver, der vises i programmerne eller i brugerdokumentationen, svarer ikke nødvendigvis til PANTONEs definerede standarder. Vi henviser til PANTONEs farvehåndbøger, hvor den nøjagtige farve kan findes. PANTONE® og andre varemærker fra Pantone, Inc. tilhører Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2008.

Color Data er udviklet under licens fra Dainippon Ink and Chemicals, Inc.

FOCOLTONE og FOCOLTONE Colour System er registrerede varemærker tilhørende FOCOLTONE. FOCOLTONE materialets koncept, struktur og form, samt den intellektuelle ejendomsret er beskyttet af patent og loven om ophavsret. Reproduktion af enhver art, helt eller delvist, til privatbrug eller til videresalg, er strengt forbudt. Kontakt FOCOLTONE, Ltd. for specifikke patentoplysninger.

Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. har ophavsret til TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM AND SOFTWARE, som er licenseret til Quark, Inc. kun til distribution sammen med QuarkXPress. TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM AND SOFTWARE må ikke kopieres over på andre disketter eller til hukommelsen, medmindre dette sker som en del af afviklingen af QuarkXPress. TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM AND SOFTWARE © TOYO INK MFG. CO., LTD., 1991. COLOR FINDER afventer registrering som registreret varemærke for Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. Co., Ltd. Den COLOR FINDER™-computervideosimulering, der er anvendt i dette produkt, stemmer ikke nødvendigvis overens med COLOR FINDER™-bogen. Endvidere stemmer visse printerfarver, der er anvendt i dette produkt, heller ikke nødvendigvis overens med bogen. Vi henviser til COLOR FINDER™-bogen angående den nøjagtige farve.”

TRUMATCH, TRUMATCH Swatching System og TRUMATCH System er varemærker tilhørende TRUMATCH, Inc.

Netscape Navigator er et registreret varemærke, der tilhører Netscape i USA og andre lande.

WordPerfect er et registreret varemærke, der tilhører Corel Corporation.

Unicode er et varemærke, der tilhører Unicode, Inc.

Firefox er et varemærke, der tilhører the Mozilla Foundation.

Med hensyn til tt2pt1-teknologi: Copyright ©1997–2003 af FORFATTERNE: Andrew Weeks <ccsaw@bath.ac.uk> Frank M. Siegert <fms@this.net> Mark Heath <mheath@netspace.net.au> Thomas Henlich <thenlich@rcs.urz.tu-dresden.de>
Sergey Babkin <babkin@users.sourceforge.net>, <sab123@hotmail.com> Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> Szalay Tamas <tomek@elender.hu> Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> Rigel <rigel863@yahoo.com> Alle rettigheder forbeholdes. Gendistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt forudsat følgende forudsætninger overholdes: 1. Gendistribution af kode skal bevare ovenstående copyrightmeddelelse, listen med betingelser samt følgende ansvarsfraskrivelse. 2. Gendistribution i binær form skal gengive ovenstående copyrightmeddelelse, listen med betingelser samt følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med distributionen. 3. Alt markedsføringsmateriale, der omtaler eller anvender denne software, skal vise følgende anerkendelse: Dette produkt indeholder software der er udviklet af TTF2PT1 Project og dets deltagere. DENNE SOFTWARE LEVERES AF FORFATTERNE OG BIDRAGYDERE SOM “DEN ER”, OG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. FORFATTERNE ELLER DELTAGERNE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, MISTET BRUG, DATA ELLER OVERSKUD ELLER VIRKSOMHEDSAFBRUD), UANSET ÅRSAG OG FORMODNING OM ANSVAR, DERUNDER I HENHOLD TIL KONTRAKT, UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSKRAV (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN SOM HELST MÅDE STAMMER FRA BRUGEN AF SOFTWAREN, OGSÅ SELVOM DER ER OPLYST OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE. For en omtrentlig liste med FORFATTERNES ansvar skal du projekthistorikken. Andre bidragydere til projektet er: Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> Unicode-oversættelsestabellen til det tyrkiske sprog. Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> Unicode-oversættelsestabellen til de baltiske sprog. Szalay Tamas <tomek@elender.hu> Unicode-oversættelsestabellen til de centraleuropæiske sprog. Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> RPM-arkivet. Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> Unicode-tilknytningsformatet med navne, den tvungne Unicode-mulighed. Frank M. Siegert <frank@this.net> Port to Windows Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Oversættelsestilknytninger for kinesiske skrifter. Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> Unicode-oversættelsestabeller til det kyrilliske alfabet. Rigel <rigel863@yahoo.com> Generering af dvips-kodningsarkiverne, modificering af kinesiske tilknytninger. I. Lee Hetherington <ilh@lcs.mit.edu> Type1-assembleren (fra pakken ‘t1utils’), dets komplette copyrightbemærkning: Copyright ©1992 af I. Lee Hetherington, alle rettigheder forbeholdes. Hermed gives tilladelse til at anvende, modificere og distribuere dette program til ethvert formål, forudsat denne copyrightbemærkning og den herunder forbliver intakte.

Med hensyn til Apache-teknologien, copyright ©1999–2008 The Apache Software Foundation. Alle rettigheder forbeholdes. Al Apache-software, der distribueres med denne software, er udviklet af the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Licenseret under the Apache License, Version 2.0 (“Licensen”). Du må ikke anvende disse arkiver, medmindre de er i overensstemmelse med Licensen. Du kan få en kopi af Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE–2.0. Med mindre det er krævet i en relevant lov eller aftalt skriftligt, er software, der distribueres under Licensen, distribueret på en som “DEN ER”-BASIS UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken underforståede eller udtrykkelige. Se Licensen for det specifikke sprog, der regulerer Licensens tilladelser og begrænsninger.

Med hensyn til MoreFiles-software: ©1992–2002 af Apple, Inc., Alle rettigheder forbeholdes. Denne Apple-software leveres til dig af Apple, Inc. (“Apple”) som vederlag for din accept af følgende betingelser, og din brug, installation, modifikation eller gendistribution af denne Apple-software betyder accept af disse betingelser. Hvis du ikke accepterer disse betingelser, må du ikke bruge, installere, modificere eller gendistribuere denne Apple-software. Som tak for din accept af vores aftale om at overholde følgende betingelser og i henhold til disse betingelser giver Apple dig en personlig, ikke-eksklusiv licens, i henhold til Apples copyrights i denne originale Apple-software (“Apple-softwaren”), til at bruge, reproducere, modificere og gendistribuere Apple-softwaren, med eller uden modificeringer i kilde- og/eller binær form. Hvis du gendistribuerer Apple-softwaren i sin helhed og uden modifikationer, skal du bevare denne bemærkning og følgende tekst og ansvarfraskrivelser i alle sådanne gendistributioner af Apple-softwaren. Hverken navnet, varemærkerne, servicemærkerne eller logoerne tilhørende Apple, Inc. må anvendes til støtte eller markedsføring af produkter, der er afledt fra Apple-softwaren uden forudgående specifik skriftlig tilladelse Apple. Med mindre det er udtrykkeligt fastsat i denne bemærkning, giver Apple ingen andre rettigheder eller licenser, udtrykkelige eller underforståede, herunder men ikke begrænset til, patentrettigheder, der kan krænkes af dit afledte arbejde eller af andet arbejde, hvori Apple-softwaren kan være indarbejdet. Apple-softwaren leveres af Apple på som “DEN ER”-basis. APPLE YDER INGEN GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, GARANTIER FOR EGNETHED SOM HANDELSVARE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL MHT. APPLE-SOFTWAREN ELLER DENS ANVENDELSE OG BRUG ALENE ELLER I KOMBINATION MED DINE PRODUKTER. APPLE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, MISTET BRUG, DATA ELLER OVERSKUD ELLER VIRKSOMHEDSAFBRUD), DER PÅ NOGEN MÅDE STAMMER FRA BRUGEN, REPRODUKTIONEN, MODIFICERINGEN OG/ELLER DISTRIBUTION AF APPLE-SOFTWAREN UANSET ÅRSAG OG FORMODNING OM ANSVAR, HERUNDER I HENHOLD TIL KONTRAKT, UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSKRAV (HERUNDER UAGTSOMHED), DER PÅ NOGEN SOM HELST MÅDE STAMMER FRA BRUGEN AF APPLE-SOFTWAREN, OGSÅ SELVOM APPLE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE.

Dele af dette produkt indeholder teknologi, der anvendes under licens fra Global Graphics.

Med hensyn til ICU4J-teknologi, ICU4J license – ICU4J 1.3.1 og nyere, COPYRIGHT- OG TILLADELSESBEMÆRKNING, Copyright ©1995–2006 International Business Machines Corporation og andre. Alle rettigheder forbeholdes. Herved gives tilladelse til, uden beregning, til enhver person, der anskaffer en kopi af denne software med tilhørende dokumentationsarkiver (“Softwaren”), til at arbejde med Softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsning, retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere og/eller sælge kopier af Softwaren og at tillade personer, til hvilke Softwaren er samlet, at gøre dette, forudsat at ovennævnte copyrightbemærkning(er) og brugstilladelse fremgår af den tilhørende dokumentation. SOFTWAREN LEVERES SOM “DEN ER” UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. COPYRIGHTINDEHAVEREN (-INDEHAVERNE) KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR FOR SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER ANDRE SKADER, UANSET OM DISSE MEDFØRER MISTET BRUGBARHED, DATA ELLER FORTJENESTER,
OG UANSET OM DET SKYLDES EN KONTRAKTSMÆSSIG HANDLING, UAGTSOMHED ELLER ANDEN SKADEVOLDENDE HANDLING, DER STAMMER FRA ELLER SKER I FORBINDELSE MED DENNE SOFTWARES ANVENDELSE ELLER YDELSE. Med undtagelse af det der er nævnt i denne meddelelse, må navnet på copyrightindehaveren ikke anvendes ved markedsføring og andre salgsfremstød, brug eller anden omgang med denne Software uden forudgående skriftlig tilladelse fra copyrightindehaveren.

Denne software er delvist baseret på arbejdet fra the Independent JPEG Group.

Med hensyn til Microsoft-teknologi, ©1988–2008 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Med hensyn til Nodeka-softwaren: ©1999–2002 Justin Gottschlich. Alle rettigheder forbeholdes.

Med hensyn til STLport-teknologi: Copyright 1999, 2000 Boris Fomitchev. Dette materiale leveres som “det er”, med absolut ingen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået. Enhver anvendelse er på egen risiko. Tilladelse til at anvende eller kopiere denne software til ethvert formål tildeles herved uden afgift, forudsat ovenstående bemærkninger bevares på alle kopier. Tilladelse til at ændre koden og til at distribuere den ændrede kode tildeles hermed, forudsat ovenstående bemærkninger bevares og en bemærkning om, at koden er ændret, inkluderes sammen med ovenstående copyrightmeddelelse. Licenshaveren kan distribuere binære kopier, der er kompileret med (uanset om det er original eller ændret), uden nogen royalty eller begrænsninger. Licenshaveren må distribuere originale eller ændrede STLport-kilder, forudsat at: Betingelserne, der er indikeret i ovenstående tilladelsesbemærkning, overholdes, følgende copyrightbemærkninger bevares, når de findes, og at betingelserne, der findes i medfølgende tilladelsesbemærkninger, opfyldes: Copyright 1994 Hewlett-Packard Company. Copyright 1996, 1997 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology.

Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til ethvert formål gives hermed uden afgift, forudsat at ovennævnte copyrightmeddelelse optræder i alle kopier, og at både denne copyrightmeddelelse og denne meddelelse om tilladelse optræder i den tilhørende dokumentation. Hewlett-Packard Company oplyser intet om softwarens egnethed til noget formål. Den leveres som “den er” uden udtrykkelige eller underforståede garantier. Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til ethvert formål gives hermed uden afgift, forudsat at ovennævnte copyrightmeddelelse optræder i alle kopier, og at både denne copyrightmeddelelse og denne meddelelse om tilladelse optræder i den tilhørende dokumentation. Silicon Graphics oplyser intet om softwarens egnethed til noget formål. Den leveres som “den er” uden udtrykkelige eller underforståede garantier. Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til ethvert formål gives hermed uden afgift, forudsat at ovennævnte copyrightmeddelelse optræder i alle kopier, og at både denne copyrightmeddelelse og denne meddelelse om tilladelse optræder i den tilhørende dokumentation. Moscow Center for SPARC Technology oplyser intet om softwarens egnethed til noget formål. Den leveres som “den er” uden udtrykkelige eller underforståede garantier.

Med hensyn til Dr. Brian Gladman software, Copyright ©2001, Dr. Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK. Alle rettigheder forbeholdes. LICENSBETINGELSER Den gratis distribution og brug af denne software i såvel kilde- som binær form er tilladt (med eller uden ændringer), forudsat at: 1. distributioner af denne kildekode indeholder den ovenstående copyrightbemærkning, listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse; 2. distributioner i binær form indeholder ovenstående copyrightbemærkning, listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller medfølgende materialer; 3. copyrightindehaverens navn ikke anvendes til at støtte produkter, der er konstrueret med denne software uden specifik skriftlig tilladelse. ANSVARSFRASKRIVELSE Denne software leveres som ‘den er’ og alle udrykkelige eller underforståede garantier, mht. egenskaber herunder, men ikke begrænset til, velegnethed til et formål.

Med hensyn til Wei Dai-teknologi, Compilation Copyright ©1995–2003 af Wei Dai. Alle rettigheder forbeholdes. Denne copyright gælder kun for denne softwaredistributionspakke som en kompilering og indebærer ikke en copyright på noget bestemt arkiv i pakken.

Følgende arkiver er beskyttet med copyright af deres respektive originale forfattere, og deres brug er omfattet af yderligere licenser, der er inkluderet i disse arkiver. mars.cpp – Copyright 1998 Brian Gladman.

Alle øvrige arkiver i denne kompilering er gjort til public domain af Wei Dai og andre bidragydere.

Jeg vil gerne takke følgende forfattere for at gøre deres arbejde til public domain:

Joan Daemen –3way.cpp

Leonard Janke – cast.cpp, seal.cpp

Steve Reid – cast.cpp

Phil Karn – des.cpp

Michael Paul Johnson – diamond.cpp

Andrew M. Kuchling – md2.cpp, md4.cpp

Colin Plumb – md5.cpp, md5mac.cpp

Seal Woods – rc6.cpp

Chris Morgan – rijndael.cpp

Paulo Baretto – rijndael.cpp, skipjack.cpp, square.cpp

Richard De Moliner – safer.cpp

Matthew Skala – twofish.cpp

Kevin Springle – camellia.cpp, shacal2.cpp, ttmac.cpp, whrlpool.cpp, ripemd.cpp

Tilladelse til at bruge, kopiere, modificere og distribuere denne kompilering til et vilkårlig formål, herunder kommercielle applikationer, gives herved uden afgift under iagttagelse af følgende begræsninger:

1. Enhver kopi eller modificering af denne kompilering i nogen form, med undtagelse af i objektform som en del af en applikationssoftware, skal indeholde ovenstående copyrightbemærkning og denne licens.

2. Brugere af denne software accepterer, at enhver modificering eller udvidelse, de leverer til Wei Dai, vil blive betragtet som public domain og bliver ikke omfattet af copyright, med mindre det inkluderer en specifik copyrightbemærkning.

3. Wei Dai giver ingen garantier eller beskrivelser af, at brugen af softwaren i denne kompilering vil være fejlfri, og Wei Dai har ingen forpligtelse til at levere nogen services i form af vedligeholdelse, opdatering eller lignende. SOFTWAREN OG AL DOKUMENTATION LEVERES SOM “DET ER” UDEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. WILL WEI DAI ELLER NOGEN ANDEN BIDRAGYDER ER IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, HELLER IKKE SELVOM DER ER OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

4. Brugere må ikke anvende Wei Dai’s eller nogen anden bidragyders navn i nogen reklame eller annoncering uden forudgående skriftligt tilsagn i hvert enkelt tilfælde.

5. Eksport af denne software fra USA kan kræve en specifik licens fra United States Government. Enhver person eller organisation, der påtænker en sådan eksport, er ansvarlig for at indhente en sådan licens inden eksporten.

6. Visse dele af denne software kan være beskyttet af patenter. Det er brugerens ansvar at indhente de relevante licenser, inden disse dele anvendes.

Hvis denne kompilering anvendes i objektkodeform i en applikationssoftware, kræves ikke anerkendelse af forfatteren, men dette vil blive værdsat, Bidrag med brugbare modificeringer eller udvidelser af Wei Dai kræves ikke, men dette vil blive værdsat.

Med hensyn til overlappende menuer baseret på menu.js. ved Gary Smith, Juli 1997: Copyright ©1997–1999 Netscape Communication Corp. Netscape giver herved en royaltyfri
licens til at bruge eller ændre den leverede software til overlappende menuer forudsat denne copyrightbemærkning fremgår på alle kopier. Denne software leveres som “DEN ER”, uden garantier af nogen art.

Med hensyn til HTML Parser-teknologi, Copyright ©1998 World Wide Web Consortium (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Alle rettigheder forbeholdes.

Medvirkende forfatter(e):

Dave Raggett <dsr@w3.org>

De(n) medvirkede forfatter(e) vil gerne takke alle, der hjalp til med testen, fejlfinding og tålmodighed. Dette ville ikke have været muligt uden alle jer.

COPYRIGHTBEMÆRKNING:

Denne software og dokumentation leveres som “den er,” og copyrightindehaverne og de(n) medvirkende forfatter(e) giver ingen beskrivelser af eller ingen garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, eller at brugen af softwaren eller dokumentationen ikke vil krænke nogen tredjeparts patenter, copyrights, varemærker eller andre rettigheder.

Copyrightindehaverne og de(n) medvirkende forfatter(e) er ikke ansvarlige for nogen direkte, indirekte eller følgeskade, der opstår ved brug af softwaren eller dokumentationen, heller ikke selvom der er gjort opmærksom på muligheden for sådan skade.

Tilladelse gives herved til at anvende, kopiere, modificere og distribuere denne kildekode eller dele deraf, dokumentation og kørbare filer til ethvert formål og uden nogen afgift med følgende begrænsninger:

1. Denne kildekodes oprindelse må ikke angives fejlagtigt.

2. Ændrede versioner skal tydeligt været mærket som sådan og må ikke fejlagtigt angives at være den originale kilde.

3. Denne copyrightbemærkning må ikke fjernes eller ændres fra nogen kilde- eller ændret kildedistribution.

Copyrightindehaverne og de(n) medvirkende forfatter(e) tillader specifikt, uden afgift, og opmuntrer til brugen af denne kildekode som en komponent til understøttelse af Hypertext Markup Language i kommercielle produkter. Hvis du bruger denne kildekode, kræves anerkendelse ikke, men det vil blive værdsat.

Dele af denne software er baseret på arbejde fra Jean-loup Gailly og Mark Adler og er ©1995–1998 Jean-loup Gailly og Mark Adler [ZIP-bibliotek].

Med hensyn til Sun-teknologi: Copyright 2003–2008, Sun Microsystems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Brug er omfattet af licensvilkår.

Med hensyn til Apple-teknologi, ©1997–2004 Apple, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne Apple-software leveres til dig af Apple, Inc. (“Apple”) som vederlag for din accept af følgende betingelser, og din brug, installation, modifikation eller gendistribution af denne Apple-software betyder accept af disse betingelser. Hvis du ikke accepterer disse betingelser, må du ikke bruge, installere, modificere eller gendistribuere denne Apple-software. Som tak for din accept af vores aftale om at overholde følgende betingelser og i henhold til disse betingelser giver Apple dig en personlig, ikke-eksklusiv licens, i henhold til Apples copyrights i denne originale Apple-software (“Apple-softwaren”), til at bruge, reproducere, modificere og gendistribuere Apple-softwaren, med eller uden modificeringer i kilde- og/eller binær form. Hvis du gendistribuerer Apple-softwaren i sin helhed og uden modifikationer, skal du bevare denne bemærkning og følgende tekst og ansvarfraskrivelser i alle sådanne gendistributioner af Apple-softwaren. Hverken navnet, varemærkerne, servicemærkerne eller logoerne tilhørende Apple, Inc. må anvendes til støtte eller markedsføring af produkter, der er afledt fra Apple-softwaren uden forudgående specifik skriftlig tilladelse Apple. Med mindre det er udtrykkeligt fastsat i denne bemærkning, giver Apple ingen andre rettigheder eller licenser, udtrykkelige eller underforståede, herunder men ikke begrænset til, patentrettigheder, der kan krænkes af dit afledte arbejde eller af andet arbejde, hvori Apple-softwaren kan være indarbejdet. Apple-softwaren leveres af Apple på som “DEN ER”-basis. APPLE YDER INGEN GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, GARANTIER FOR EGNETHED SOM HANDELSVARE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL MHT. APPLE-SOFTWAREN ELLER DENS ANVENDELSE OG BRUG ALENE ELLER I KOMBINATION MED DINE PRODUKTER. APPLE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, MISTET BRUG, DATA ELLER OVERSKUD ELLER VIRKSOMHEDSAFBRUD), DER PÅ NOGEN MÅDE STAMMER FRA BRUGEN, REPRODUKTIONEN, MODIFICERINGEN OG/ELLER DISTRIBUTION AF APPLE-SOFTWAREN UANSET ÅRSAG OG FORMODNING OM ANSVAR, HERUNDER I HENHOLD TIL KONTRAKT, UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSKRAV (HERUNDER UAGTSOMHED), DER PÅ NOGEN SOM HELST MÅDE STAMMER FRA BRUGEN AF APPLE-SOFTWAREN, OGSÅ SELVOM APPLE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE.

Med hensyn til Loki-lib-teknologien, Copyright ©2006 Peter Kummel. Herved gives tilladelse til, uden beregning, enhver person, der anskaffer en kopi af denne software med tilhørende dokumentationsarkiver (“Softwaren”), til at deltage i softwaredistributionen uden begrænsning, herunder uden begrænsning, retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere og/eller sælge kopier af Softwaren og at tillade personer, til hvilke Softwaren er samlet, at gøre dette under overholdelse af følgende betingelser:

Ovenstående copyrightbemærkning og denne tilladelsesbemærkning skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af Softwaren. DENNE SOFTWARE LEVERES SOM “DEN ER” UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERNE OG COPYRIGHTINDEHAVERNE SKAL I INTET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIGE FOR KRAV, SKADER ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DETTE SKYLDES EN KONTRAKTSMÆSSIG HANDLING, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANDET, DER STAMMER FRA ELLER ER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN ELLER ANDRE HANDLINGER MED SOFTWAREN.

Med hensyn til Netscape-teknologi er indholdet i denne fil omfattet af Netscape Public License .Version 1.1 (“Licensen”). Du må kun anvende denne fil i overensstemmelse med Licensen. Du kan få en kopi af Licensen på http://www.mozilla.org/NPL/. Software, der distribueres i henhold til Licensen, distribueres på som “DEN ER”-basis, UDEN GARANTI AF NOGEN ART, hverken udtrykkelig eller underforstået. Se Licensen for det specifikke sprog, der regulerer Licensens tilladelser og begrænsninger. Den originale kode er mozilla.org code. Den oprindelige udvikler af den originale kode er Netscape Communications Corporation. Dele oprettet af den oprindelige udvikler er Copyright ©1998 den oprindelige udvikler. Alle rettigheder forbeholdes.

Med hensyn til SunSoft-teknologi, Copyright ©1994–1996 SunSoft, Inc. Rettigheder forbeholdes. Herved gives tilladelse til, uden beregning, til enhver person, der anskaffer en kopi af denne software med tilhørende dokumentation (“Softwaren”), til at deltage i softwaredistributionen, herunder uden begrænsning retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere og/eller sælge kopier af Softwaren og at tillade personer, til hvilke Softwaren er samlet, at gøre dette, forudsat at ovennævnte copyrightbemærkning(er) og brugstilladelse fremgår af den tilhørende dokumentation. Ovenstående copyrightbemærkning og denne tilladelsesbemærkning skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af Softwaren. DENNE SOFTWARE LEVERES SOM “DEN ER” UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BE
GRÆNSET TIL GARANTIER FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT IKKE-KRÆNKELSE. SUNSOFT, INC. ELLER DETS MODERFIRMA SKAL I INTET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIGE FOR KRAV, SKADER ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DETTE SKYLDES EN KONTRAKTSMÆSSIG HANDLING, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANDET, DER STAMMER FRA ELLER ER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN ELLER ANDRE HANDLINGER MED SOFTWAREN. Med undtagelse af det der er nævnt i denne meddelelse, må navnet SunSoft, Inc. ikke anvendes ved markedsføring og andre salgsfremstød, brug eller anden omgang med denne Software uden skriftlig tilladelse fra SunSoft Inc.

QuarkXPress indeholder Adobe® Flash® Player-software fra Adobe Systems Incorporated, Copyright ©1995–2007 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe og Flash er enten varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. QuarkXPress Exporter til Adobe Flash og Adobe Flash Video.

Licenstager QuarkXPress anvender Wildform Flix. Informationer se: http://www.wildform.com.

Med hensyn til CIP4-teknologi, Copyright ©2001–2006 The International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress (CIP4). Alle rettigheder forbeholdes.

Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere.

Juridiske meddelelser