Tekst om illustraties laten lopen

Beeldbewerkingsprogramma’s kunnen paden en alfakanalen in een afbeelding insluiten. Een pad is een vloeiende Bézier-vorm, terwijl een alfakanaal gewoonlijk een grijstoonafbeelding is. Zowel paden als alfakanalen worden meestal gebruikt om aan te geven welke delen van een afbeelding zichtbaar moeten zijn en welke delen verborgen of transparant moeten zijn.

Als u een illustratie importeert met daarin een ingesloten pad of alfakanaal, kunt u dat pad of alfakanaal gebruiken om de manier te bepalen waarop tekst om die illustratie heenloopt. In het bijzonder: Het programma kan een pad of kanalen scannen en gebaseerd op die informatie een tekstomlooppad maken.

Wilt u tekstomloop specificeren voor een illustratiekader dat vóór een tekstkader staat, selecteer dan eerst het illustratiekader, kies Item > Omloop en kies vervolgens een optie in het keuzemenu Wijze:

  • Kies Geen om tekst achter het actieve illustratiecomponent te laten lopen.
  • Kies Item om de tekst om de begrenzingen van het illustratiecomponent te laten lopen. Als het illustratiecomponent rechthoekig is, moet u waarden invoeren in de velden Boven, Links, Onder en Rechts om de afstand tot de tekst en het omloopgebied aan te geven. Is het illustratiecomponent niet rechthoekig, dan verandert het bovenste veld in Beginafstand.
  • Kies AutoWeergave om een Bézier-uitknippad en -omlooppad te maken dat is gebaseerd op de niet-witte delen van de illustratie.
  • Kies Geïntegreerd pad om tekst om een pad te laten lopen dat door een beeldbewerkingsprogramma in een afbeelding is ingesloten.
  • Kies Alfakanaal om tekst om een alfakanaal te laten lopen dat door een beeldbewerkingsprogramma in een afbeelding is ingesloten.
  • Kies Niet-witte delen om een omlooppad te maken dat is gebaseerd op het onderwerp van de illustratie. Afhankelijk van de waarde in het Drempel-veld zal het omlooppad om een donkere figuur een omlooppad maken binnen een grotere witte of bijna witte achtergrond (of omgekeerd.)
  • Kies Zelfde als uitknippen om het tekstomlooppad in te stellen op het uitknippad dat is geselecteerd in het tabblad Uitknippen.
  • Kies Illustratiegrenzen om tekst te laten lopen om het rechthoekige “canvas” van het geïmporteerde illustratiebestand. Hieronder verstaan we de witte delen van de achtergrond die bij uw oorspronkelijke illustratiebestand zijn bewaard. Voer waarden in de velden Boven, Links, Onder en Rechts in om de afstand aan te geven van het uitknippad ten opzichte van de illustratiebegrenzingen.
Opmerking: Het binnenste pad in het vak Voorvertoning correspondeert met het omlooppad, terwijl de buitenste omtrek het illustratiekader weergeeft.

QuarkXpress tab runaround Tekst om illustraties laten lopen

Het tabblad Omloop in het dialoogvenster Illustratie, met een voorvertoning van de omloop

Tekst om illustraties laten lopen