Ontwerpstramienen: het tabblad Tekstinstellingen

Wilt u de plaatsing, de schaal en de onderlinge tussenruimte van een ontwerpstramien specificeren, gebruik dan de selectieregelaars in het tabblad Tekstinstellingen. Het tabblad Tekstinstellingen is zichtbaar in de dialoogvensters Basispaginastramien, Bewerk stramienstijl en Stramieninstellingen.

Opmerking: Als u het vakje Voorvertoning aankruist voordat u een dialoogvenster opent, kunt u tijdens het maken van uw wijzigingen direct het resultaat zien.

QuarkXpress tab grid settings text settings W Ontwerpstramienen: het tabblad Tekstinstellingen

Het tabblad Tekstinstellingen van Basispaginastramien

  • Corps: Voer een lettergrootte in om de hoogte van elke regel in een ontwerpstramien te bepalen.
  • Verticaal aanpassen: Voer een percentage in om de hoogte van elke regel in een ontwerpstramien aan te passen, gebaseerd op het corps.
  • Regelspatiëring en Interlinie: De waarden onder Regelspatiëring en Interlinie bepalen de onderlinge afstanden van de stramienlijnen. Regelspatiëring is gebaseerd op de volgende formule: Corps vermenigvuldigd met Verticaal aanpassen plus Regelspatiëring is gelijk aan Interlinie. Als bijvoorbeeld het Corps 12 pt is, het percentage voor Verticaal aanpassen is 100 en de Regelspatiëring is 2 pt, dan is de Interlinie 14 pt.
  • Wanneer een ontwerpstramien is gebaseerd op een alineatypogram, wordt de waarde voor Interlinie gedefinieerd in het typogram. De waarde voor Interlinie kan een specifiek getal zijn of, als de waarde staat ingesteld op auto, wordt afgeleid van de waarde voor Automatische interlinie in het tabblad Alinea in het dialoogvenster Voorkeuren(QuarkXPress/Bewerk > Voorkeuren). Zie “Stramieninstellingen laden” voor informatie over het koppelen van typogrammen aan stramienstijlen.
  • Basislijnpositie: Kies hier een optie om de positie van de basislijn in het ontwerpstramien te specificeren.

Als u de afstand tot de oorsprong wilt specificeren, klikt u op Plaats op, kiest u Bovenste lijn, Centreren (omhoog), Centreren (omlaag), of Onderste lijn in het keuzemenu van de, waarna u in het veld een percentage invoert om de basislijnpositie ten opzichte van de bovenste lijn, middelste lijn of onderste lijn op te geven.

Als u de afstand tot de oorsprong vanuit een font wilt weten, klikt u op Lees van font, waarna u in het keuzemenu een font selecteert. De basislijn die wordt gedefinieerd voor het geselecteerde font bepaalt de basislijnpositie voor elke lijn in het stramien. Het percentage dat onder de fontlijst wordt weergegeven, geeft de relatie aan tussen de basislijn en de onderste lijn in het fontontwerp.

  • Afstand: Om te bepalen waar de eerste regel in het ontwerpstramien op de pagina komt te staan, kiest u Bovenste lijn, Middelste lijn, Basislijn of Onderste lijn, waarna u een waarde in het veld invoert.
  • Aanpassen: Klik om het dialoogvenster Regels binnen marges aanpassen voor basispaginastramienen te openen. Zie “Dialoogvenster Regels binnen marges aanpassen” voor meer informatie.
  • Aantal regels binnen marge of Aantal regels in kader: In dit veld wordt het aantal regels weergegeven dat op een pagina of in een kader past, gebaseerd op bovenstaande instellingen.

Ontwerpstramienen: het tabblad Tekstinstellingen