Alineatypogrammen maken en bewerken

Een alineatypogram is een reeks alinea- en tekstspecificaties die een naam heeft gekregen. U kunt alle vormgevingsspecificaties van een alineatypogram toepassen op tekst door gewoon het typogram aan de tekst te koppelen. Als u alineatypogrammen wilt maken, bewerken of wissen, gebruikt u het dialoogvenster Typogrammen (Wijzig/Bewerk > Typogrammen).

QuarkXpress db style sheets Alineatypogrammen maken en bewerken

Gebruik het dialoogvenster Typogrammen om typogrammen te maken, te bewerken en te wissen.

Wilt u een alineatypogram creëren, dan kiest u Alinea via de keuzeknop Nieuw. Het dialoogvenster Wijzig alineatypogram wordt geopend. Gebruik de selectieregelaars in dit dialoogvenster om de specificaties van het typogram te configureren.

QuarkXpress db edit paragraph style sheet Alineatypogrammen maken en bewerken

Gebruik het dialoogvenster Wijzig alineatypogram om een alineatypogram te configureren.

Configureer in eerste instantie de selectieregelaars in het tabblad Algemeen:

  • Naam: Voer in dit veld een naam in, anders gebruikt het programma de standaardnaam “Nieuw typogram”.
  • Toetscode: Als u een toetsopdracht voor het typogram wilt opgeven, voert u deze in het veld Toetscode in. U kunt elke combinatie opgeven met de Command-, Option-, Shift- of Control/Ctrl- of Ctrl+Alt-toets, samen met een functietoets of een toets op het numerieke toetsenbord.
  • Als u een toetscode definieert voor een typogram met een toetscombinatie die ook al een bestaande opdracht is, “overschrijft” de typogramopdracht de bestaande opdracht wanneer het inhoudgereedschapQuarkXpress tool text content Alineatypogrammen maken en bewerken is geselecteerd en een tekstkader actief is.
  • Gebaseerd op: Als u bij de specificaties van een nieuw typogram wilt uitgaan van een bestaand typogram, klikt u op Gebaseerd op in het keuzemenu, en kiest u een typogram in de schuiflijst. Als u gebruik maakt van het keuzemenu Gebaseerd op in het dialoogvenster Wijzig alineatypogram om een typogram te baseren op een bestaand typogram, worden wijzigingen die u in het oorspronkelijke typogram maakt automatisch toegekend aan de daarop gebaseerde typogrammen.
  • Volg. typogram: Als u na een harde return een overgang wilt selecteren van het ene alineatypogram naar een ander, kiest u een typogram in het keuzemenu Volg. typogram.
  • Tekststijl: Als u een teksttypogram wilt koppelen aan het alineatypogram, kiest u onder Tekstspecificaties een optie in het keuzemenu Tekststijl. Wilt u een teksttypogram maken, kijk dan bij “Teksttypogrammen maken en bewerken.”

Gebruik vervolgens de tabbladen Alineaspecificaties, Tabspecificaties en Alinealijnen om voor uw alineatypogram extra opties te specificeren. Als u klaar bent, klikt u op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Typogrammen, waarna u klikt op Bewaar om het typogram te bewaren. Nadat u een alineatypogram hebt bewaard, zult u het zowel zien staan in de schuiflijst in het submenu Alineatypogram (Opmaak-menu) als in het Typogrammen-palet.

Opmerking: Wanneer u een typogram maakt en er geen projecten openstaan, wordt dat typogram onderdeel van de standaardlijst met typogrammen en wordt opgenomen in alle projecten die u vervolgens maakt. Wanneer u een typogram maakt en er een project openstaat, wordt dat typogram alleen opgenomen in de lijst met typogrammen in het actieve project.
Opmerking: Als u een nieuw alineatypogram wilt maken dat is gebaseerd op reeds vormgegeven tekst, moet u het tekstinvoegpunt selecteren en in een alinea zetten met de vormgevingsspecificaties die u wilt hebben in uw alineatypogram. Kies Wijzig/Bewerk > Typogrammen om het dialoogvenster Typogrammen te openen. Kies Nieuw > Alinea en voer in het Naam-veld een naam in. Klik op Bewaar. Ken vervolgens het nieuwe typogram aan de alinea toe.

Alineatypogrammen bijwerken

Wanneer u de cursor zet in een alinea waaraan een uniforme lokale opmaak is toegekend, kunt u een bestaand typogram bijwerken zodat de lokale opmaak daarin wordt opgenomen door te klikken op de knop BijwerkenQuarkXpress icon update char style sheet Alineatypogrammen maken en bewerken. U kunt ook kiezen Opmaak > Typogram bijwerken > Alinea.

Wilt u zowel het aan de tekst toegekende alineatypogram als het aan de tekst toegekende teksttypogram bijwerken zodat ze de lokale opmaak weerspiegelen, kies dan Opmaak > Typogram bijwerken > Beide.

Hoofdonderwerp: Werken met typogrammen

Alineatypogrammen maken en bewerken