Teksttypogrammen maken en bewerken

Een teksttypogram is een reeks tekstspecificaties die een naam heeft gekregen. U kunt alle vormgevingsspecificaties van een teksttypogram toepassen op tekst door gewoon het typogram aan de tekst te koppelen. Als u teksttypogrammen wilt maken, bewerken of wissen, gebruikt u het dialoogvenster Typogrammen (Wijzig/Bewerk > Typogrammen).

Wilt u een teksttypogram creëren, dan kiest u Tekst via de keuzeknop Nieuw. Het dialoogvenster Wijzig teksttypogram wordt geopend. Gebruik de selectieregelaars in dit dialoogvenster om de specificaties van het typogram te configureren.

QuarkXpress db edit character style sheet Teksttypogrammen maken en bewerken

Gebruik het dialoogvenster Wijzig teksttypogram om een teksttypogram te configureren.

Configureer in eerste instantie de selectieregelaars in het tabblad Algemeen:

  • Naam: Voer in dit veld een naam in, anders gebruikt het programma de standaardnaam “Nieuw typogram”.
  • Toetscode: Als u een toetsopdracht voor het typogram wilt opgeven, voert u deze in het veld Toetscode in. U kunt elke combinatie opgeven met de Command-, Option-, Shift- of Control/Ctrl- of Ctrl+Alt-toets, samen met een functietoets of een toets op het numerieke toetsenbord.
  • Gebaseerd op: Als u bij de specificaties van een nieuw typogram wilt uitgaan van een bestaand typogram, kiest u een typogram in het keuzemenu Gebaseerd op.

Kies vervolgens tekstspecificaties in het onderste gedeelte van het dialoogvenster Wijzig teksttypogram. Als u klaar bent, klikt u op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Typogrammen, waarna u klikt op Bewaar om het typogram te bewaren. Nadat u een teksttypogram hebt bewaard, zult u het zowel zien staan in de schuiflijst in het submenu Teksttypogram (Opmaak-menu) als in het Typogrammen-palet.


Teksttypogrammen bijwerken

Wanneer u tekst selecteert waaraan een uniforme lokale opmaak is toegekend, kunt u het aan die tekst toegekende typogram bijwerken zodat de lokale opmaak daarin wordt opgenomen door te klikken op de knop Bijwerken.QuarkXpress icon update char style sheet Teksttypogrammen maken en bewerken U kunt ook kiezen Opmaak > Typogram bijwerken > Tekst.

Wilt u zowel het aan de tekst toegekende alineatypogram als het aan de tekst toegekende teksttypogram bijwerken zodat ze de lokale opmaak weerspiegelen, kies dan Opmaak > Typogram bijwerken > Beide.

Hoofdonderwerp: Werken met typogrammen

Teksttypogrammen maken en bewerken