Typogrammen toevoegen

Als u alinea- en teksttypogrammen wilt importeren vanuit een ander artikel of project, kiest u Archief/Bestand > Voeg toe, waarna u naar het desbetreffende artikel- of projectbestand gaat, vervolgens het paneel Typogrammen opent en de gewenste typogrammen importeert.

Als een typogram uit het bronbestand dezelfde naam heeft als een typogram in het doelproject, maar anders is gedefinieerd, verschijnt het dialoogvenster Conflict bij toevoegen. U kunt dit dialoogvenster gebruiken om aan te geven hoe dergelijke conflicten moeten worden afgehandeld.

Hoofdonderwerp: Werken met typogrammen

Typogrammen toevoegen