Verantwoording

©2009 Quark, Inc. wat betreft de inhoud en vormgeving van dit materiaal. Alle rechten voorbehouden.

©1986–2009 Quark, Inc. en diens licentiegevers wat betreft de technologie. Alle rechten voorbehouden.

Beschermd door een of meer patenten in de VS onder de nummers 5,541,991, 5,907,704, 6,005,560, 6,052,514, 6,081,262, 6,947,959, 6,940,518, 7,116,843, 7,463,793 en andere patenten aangevraagd.

Producten en materialen van Quark vallen onder het auteursrecht en andere wetgevende maatregelen ter bescherming van de intellectuele eigendom in de Verenigde Staten en in andere landen. Ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde reproductie zonder de schriftelijke toestemming van Quark is verboden.

QUARK IS NIET DE FABRIKANT VAN SOFTWARE VAN DERDEN OF ANDERE HARDWARE VAN DERDEN (HIERNA GENOEMD “PRODUCTEN VAN DERDEN”) EN ZODANIGE PRODUCTEN VAN DERDEN ZIJN NIET GEMAAKT, BEKEKEN OF GETEST DOOR QUARK, DE AAN QUARK GELIEERDE BEDRIJVEN OF DIENS LICENTIEGEVER. (MET AAN QUARK GELIEERDE BEDRIJVEN WORDT BEDOELD IEDERE PERSOON, BEDRIJFSTAK OF RECHTSPERSOON, DIE QUARK BESTUURT, DOOR QUARK WORDT BESTUURD OF ONDER ALGEMEEN BESTUUR VAN QUARK OF EEN MEERDERHEID VAN AANDEELHOUDERS VAN QUARK STAAT, HETZIJ NU OF IN DE TOEKOMST, SAMEN MET ENIGE ANDERE PERSOON, BEDRIJFSTAK OF RECHTSPERSOON DIE DEZE STATUS IN DE TOEKOMST ZAL VERKRIJGEN.) QUARK, DE AAN QUARK GELIEERDE BEDRIJVEN EN/OF HUN LICENTIEGEVERS WIJZEN IEDERE GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN/DIENSTEN VAN QUARK EN/OF PRODUCTEN/DIENSTEN VAN DERDEN, HUN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. QUARK, DE AAN QUARK GELIEERDE BEDRIJVEN EN HUN LICENTIEGEVERS WIJZEN ALLE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN/DIENSTEN VAN QUARK EN PRODUCTEN/DIENSTEN VAN DERDEN AF. ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET OF COLLATERAAL, EN ONGEACHT OF ZE ZIJN NEERGELEGD DOOR DE DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS OF ONTWIKKELAARS VAN XTENSIONS OF ANDERE DERDE PARTIJEN WORDEN DOOR QUARK, DE AAN QUARK GELIEERDE BEDRIJVEN EN HUN LICENTIEGEVERS AFGEWEZEN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE GARANTIE VAN NIET-SCHENDING, COMPATIBILITEIT OF DAT DE SOFTWARE FOUTLOOS IS OF DAT FOUTEN KUNNEN EN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. DERDEN KUNNEN BEPERKTE GARANTIES GEVEN TEN AANZIEN VAN HUN EIGEN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, TERWIJL GEBRUIKERS BIJ GENOEMDE DERDEN EVENTUEEL VERHAAL MOETEN HALEN. ONDER SOMMIGE JURISDICTIES, REGIO’S OF PROVINCIES ZIJN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT HET MOGELIJK IS DAT BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP SPECIFIEKE GEBRUIKERS VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZULLEN QUARK, DE AAN QUARK GELIEERDE BEDRIJVEN, EN/OF HUN LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJKOMENDE SCHADE WEGENS STRAFMAATREGELEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIG VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN TIJD, VERLOREN SPAARTEGOEDEN, VERLOREN GERAAKTE GEGEVENS, VERLOREN VERGOEDINGEN OF UITGAVEN OF ANDERE KOSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN DE QUARK PRODUCTEN/DIENSTEN, OP WELKE WIJZE EN ONDER WIENS VERANTWOORDELIJKHEID OOK VEROORZAAKT. INDIEN, ONGEACHT VORENSTAANDE, QUARK, DE AAN QUARK GELIEERDE BEDRIJVEN EN/OF HUN LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJKHEID DRAGEN TEN AANZIEN VAN DE PRODUCTEN/DIENSTEN VAN QUARK OF DE PRODUCTEN/DIENSTEN VAN DERDEN, ZAL DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID WORDEN BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR DE GEBRUIKERS IS BETAALD AAN QUARK VOOR DE EVENTUELE DESBETREFFENDE SOFTWARE/DIENSTEN (EXCLUSIEF PRODUCTEN/ DIENSTEN VAN DERDEN), OF HET LAAGSTE BEDRAG ONDER DE GELDENDE WETGEVING, EN WELK BEDRAG MINDER IS. DEZE BEPERKINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING INDIEN QUARK, DE AAN QUARK GELIEERDE BEDRIJVEN, HUN LICENTIEGEVERS EN/OF HUN AGENTEN VAN DERGELIJKE EVENTUELE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT. ONDER SOMMIGE JURISDICTIES, REGIO’S OF PROVINCIES IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN INCIDENTELE OF BIJKOMENDE SCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT HET MOGELIJK IS DAT DEZE BEPERKING OF UITSLUITING NIET VAN TOEPASSING IS. ALLE ANDERE BEPERKINGEN ONDER DE HUIDIGE WETGEVING, INCLUSIEF DE WET OP DE VERJARING, ZULLEN VAN KRACHT BLIJVEN. IN HET GEVAL DAT EEN VAN DEZE VOORWAARDEN ONDER DE HEERSENDE WETGEVING NIET UITVOERBAAR IS OF WORDT, ZAL DERGELIJKE VOORWAARDE WORDEN AANGEPAST OF BEPERKT IN ZIJN WERKING IN DE MATE DIE NODIG IS OM HEM UITVOERBAAR TE MAKEN. HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN VAN QUARK VALT ONDER DE VOORWAARDEN GENOEMD IN DE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST OF ANDERE TOEPASBARE OVEREENKOMSTEN VOOR DERGELIJK PRODUCT/DIENST. IN HET GEVAL VAN EEN CONFLICT TUSSEN DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN EN BOVENSTAANDE VOORWAARDEN ZULLEN DE RELEVANTE OVEREENKOMSTEN ALTIJD PREVALEREN.

Quark, het Quark-logo, QuarkXPress, XTensions, QuarkXTensions, Job Jackets, Composition Zones en andere aan Quark gerelateerde merken die Quark van tijd tot tijd hanteert zijn handelsmerken van Quark, Inc. en alle verbindende daarbij aangesloten bedrijven.

Microsoft, OpenType, Excel, Internet Explorer en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

Mac, Mac OS, TrueType, Safari, Apple, AppleScript en Macintosh zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc. in de VS en in andere landen. QuickTime is een handelsmerk dat wordt gebruikt onder licentie. QuickTime is geregistreerd in de VS en in andere landen.

Adobe, PostScript, Photoshop, Acrobat Reader, het Adobe-logo, Flash en Macromedia zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

PANTONE®-kleuren die worden weergegeven in het softwareprogramma of in de gebruikersdocumentatie komen niet altijd overeen met de door PANTONE vastgelegde normen. Raadpleeg de meest recente PANTONE-kleurpublicaties voor accurate kleuren. PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn de eigendom van Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2008.

Color Data is geproduceerd onder licentie van Dainippon Ink and Chemicals, Inc.

FOCOLTONE en FOCOLTONE Colour System zijn geregistreerde handelsmerken van FOCOLTONE. Het concept, de structuur en de vorm van het materiaal en de intelllectuele eigendom van FOCOLTONE worden beschermd door het patent- en auteursrecht. Iedere reproductie in welke vorm ook, geheel of gedeeltelijk, voor privégebruik of bestemd voor de verkoop, is ten strengste verboden. Neem contact op met FOCOLTONE, Ltd. voor specifieke patentgegevens.

Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. is de eigenaar van het copyright van TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM AND SOFTWARE, die in licentie is gegeven aan Quark, Inc. om uitsluitend in combinatie met QuarkXPress te worden gedistribueerd. HET SYSTEEM EN DE SOFTWARE VAN TOYO INK COLOR FINDER™ mogen niet worden gekopieerd naar een andere diskette of in het geheugen, tenzij als onderdeel van het werken met QuarkXPress. HET SYSTEEM EN DE SOFTWARE VAN TOYO INK COLOR FINDER™ EN © TOYO INK MFG. CO., LTD., 1991. COLOR FINDER staat op het punt te worden geregistreerd als het geregistreerde handelsmerk van Toyo Ink Mfg. De computerbeeldschermsimulatie van Co., Ltd. COLOR FINDER™ die in het product wordt gebruikt, komt waarschijnlijk niet overeen met het stalenboek van COLOR FINDER™, terwijl bovendien bepaalde printkleuren die in het product worden toegepast ook niet overeenkomen. Gebruik het COLOR FINDER™-stalenboek voor het verkrijgen van de accurate kleuren.”

TRUMATCH, TRUMATCH Swatching System en TRUMATCH System zijn handelsmerken van TRUMATCH, Inc.

Netscape Navigator is een geregistreerd handelsmerk van Netscape in de Verenigde Staten en in andere landen.

WordPerfect is een geregistreerd handelsmerk van Corel Corporation.

Unicode is een handelsmerk van Unicode, Inc.

Firefox is een handelsmerk van de
Mozilla Foundation.

Wat betreft de tt2pt1-technology, copyright ©1997–2003 van de AUTEURS: Andrew Weeks <ccsaw@bath.ac.uk> Frank M. Siegert <fms@this.net> Mark Heath <mheath@netspace.net.au> Thomas Henlich <thenlich@rcs.urz.tu-dresden.de> Sergey Babkin <babkin@users.sourceforge.net>, <sab123@hotmail.com> Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> Szalay Tamas <tomek@elender.hu> Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> Rigel <rigel863@yahoo.com> Alle rechten voorbehouden. Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vormen, met of zonder aanpassing, zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 1. Bij herdistributie of in broncode moet bovenstaande copyright-vermelding worden opgenomen, dit overzicht van voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid. 2. Bij herdistributie in binaire vorm moeten in de documentatie en/of andere materialen bovenstaande copyright-vermelding, dit overzicht van voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid worden gereproduceerd. 3. Al het reclamemateriaal dat de functies of het gebruik van deze software beschrijft, moeten de volgende bevestiging vermelden: Dit product bevat software ontwikkeld door het TTF2PT1 Project en diens medewerkers. DEZE TTF2PT1-SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR AUTEURS EN MEDEWERKERS “AS IS” EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF MEDEWERKERS VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF BIJKOMENDE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, LEVERING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF ZAKELIJKE ONDERBREKING) OP WELKE WIJZE OF ONDER WIENS VERANTWOORDELIJKHEID OOK VEROORZAAKT, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE VERANTWOORDELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF ONACHTZAAMHEID OF ANDERSZINS), OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Raadpleeg de projectgeschiedenis voor informatie over de geschatte lijst met de verantwoordelijkheden van de AUTEURS. De volgende personen hebben ook bijgedragen aan het project: Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> De Unicode-vertalingstabel voor de Turkse taal. Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> De Unicode-vertalingstabel voor de Baltische talen. Szalay Tamas <tomek@elender.hu> De Unicode-vertalingstabel voor de Centraal-Europese talen. Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> Het RPM-bestand. Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> De Unicode-tekensetindeling met namen, de geforceerde Unicode-optie. Frank M. Siegert <frank@this.net> Poort naar Windows Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Tekensets voor vertaling van Chinese fonts. Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> De Unicode-vertalingstabellen voor het Cyrillische alfabet. Rigel <rigel863@yahoo.com> Genereren van dvips-coderingsbestanden, aanpassing voor Chinese tekensets. I. Lee Hetherington <ilh@lcs.mit.edu> De Type1-assembler (uit het softwarepakket ‘t1utils’), de volledige copyrightvermelding: Copyright ©1992 van I. Lee Hetherington. Alle rechten voorbehouden. Hierbij is het toegestaan dit programma te gebruiken, wijzigen en distribueren voor elk doeleinde mits deze copyrightvermelding en onderstaande copyrightvermelding intact blijven.

Wat betreft de Apache-technologie, copyright©1999–2008 bij The Apache Software Foundation. Alle rechten voorbehouden. Alle Apache-software die is gedistribueerd met deze software is ontwikkeld door de Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Gelicentieerd onder de Apache License, Version 2.0 (de “License”); u mag deze bestanden alleen gebruiken als dat in overeenstemming is met de License. Een exemplaar van de License is verkrijgbaar op http://www.apache.org/licenses/LICENSE–2.0. Tenzij vereist door passende wetgeving of schriftelijk overeengekomen, wordt software onder deze License gedistribueerd op een “AS IS” BASIS, ZONDER ENKELE GARANTIE OF VOORWAARDE, hetzij expliciet of impliciet. Zie de License voor de specifieke taal waardoor toestemmingen en beperkingen onder de License worden bepaald.

Wat betreft de MoreFiles-software, ©1992–2002 bij Apple, Inc., alle rechten voorbehouden. Deze Apple-software wordt geleverd door Apple, Inc. (“Apple”) waarbij er van uitgegaan wordt dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden. Als u deze Apple-software gebruikt, installeert, wijzigt of herdistribueert, betekent dit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze Apple-software niet gebruiken, installeren, wijzigen of herdistribueren. Rekening houdende met het feit dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden en accepteert dat u gehouden bent aan deze voorwaarden, verleent Apple u een persoonlijke, niet-exclusieve licentie, onder de copyrights van Apple in deze oorspronkelijke Apple-software (de “Apple Software”), voor het gebruik, de reproductie, de wijziging en herdistributie van de Apple Software in bronvorm en/of binaire vorm, met of zonder aanpassingen; als u de Apple Software in zijn totaal en zonder aanpassingen herdistribueert, moet u deze copyrightvermelding en de volgende tekst en disclaimers in alle herdistributies van de Apple Software handhaven. Noch de naam, noch de handelsmerken, de servicemerken of de logo´s van Apple Inc. mogen worden gebruikt voor het steunen of promoten van producten die zijn afgeleid van de Apple Software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple. Tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld, verleent Apple geen andere rechten of licenties dan die in deze copyrightvermelding worden vermeld, hetzij expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige patentrechten die door uw afgeleide werk of door ander werk waarbij de Apple Software kan zijn inbegrepen, inbreuk kunnen maken op deze patentrechten. De Apple-software wordt door Apple geleverd op basis van “AS IS”. APPLE GEEFT GEEN GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-SCHENDING, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, MET BETREKKING TOT DE APPLE SOFTWARE OF HET GEBRUIK EN DE WERKING ERVAN OF HET GEBRUIK EN DE WERKING ERVAN IN COMBINATIE MET UW PRODUCTEN. IN GEEN GEVAL ZAL APPLE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJKOMENDE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, LEVERING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF ZAKELIJKE ONDERBREKING) OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK, DE REPRODUCTIE, DE AANPASSING EN/OF DE DISTRIBUTIE VAN DE APPLE-SOFTWARE, OP WELKE WIJZE OF ONDER WIENS VERANTWOORDELIJKHEID OOK VEROORZAAKT, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE VERANTWOORDELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF ONACHTZAAMHEID OF ANDERSZINS), ZELFS INDIEN APPLE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Delen van dit product omvatten technologie die onder licentie van Global Graphics wordt gebruikt.

Wat betreft de ICU4J-technology, ICU4J-licentie — ICU4J 1.3.1 en later, COPYRIGHT- EN TOESTEMMINGSVERMELDING, Copyright ©1995–2006 International Business Machines Corporation en anderen. Alle rechten voorbehouden. Toestemming wordt hierbij verleend aan eenieder die gratis een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de “Software”) ontvangt, onbeperkt te handelen in de Software, inclusief het onbeperkt gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren en
/of verkopen van de Software, en degenen aan wie de Software is geleverd in staat te stellen hetzelfde te doen, mits de bovenstaande copyrightvermelding(en) en deze toestemming in alle kopieën van de Software en ondersteunende documentatie worden opgenomen. DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD “AS IS” ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN GEEN INBREUK ZAL MAKEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE COPYRIGHTHOUDER OF HOUDERS OPGENOMEN IN DEZE KENNISGEVING AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM OF ENIGE SPECIALE INDIRECTE OF BIJKOMENDE SCHADE OF ENIGE SCHADE DAN OOK, VOORTKOMEND UIT HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, HETZIJ IN EEN ACTIE OF CONTRACTUEEL, UIT ONACHTZAAMHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE ACTIE, VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE SOFTWARE. Tenzij anders aangegeven in deze kennisgeving, zal de naam van een copyrighthouder niet worden gebruikt in advertenties of op een andere manier de verkoop, het gebruik of anderszins van deze Software stimuleren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder.

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

Wat betreft de Microsoft-technologie, ©1988–2008 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Wat betreft de Nodeka-software, ©1999–2002 Justin Gottschlich. Alle rechten voorbehouden.

Wat betreft de STLport-technology, Copyright 1999, 2000 Boris Fomitchev. Dit materiaal wordt geleverd “as is”, zonder absoluut enige expliciete of impliciete garantie. Elk gebruik is voor eigen risico. Hierbij wordt toestemming verleend deze software gratis voor elk doeleinde te gebruiken of te kopiëren, mits bovenstaande kennisgevingen op alle kopieën worden gehandhaafd. Hierbij wordt toestemming verleend de code te wijzigen en de gewijzigde code te distribueren, mits bovenstaande kennisgevingen worden gehandhaafd, en dat een mededeling betreffende de gewijzigde code wordt opgenomen in bovenstaande copyrightvermelding. De licentiehouder mag vrij van royalties of zonder beperkingen binaire bestanden distribueren die zijn gecompileerd met STLport (hetzij origineel of gewijzigd). De licentiehouder mag originele of gewijzigde STLport-hulpbronnen distribueren, mits: wordt voldaan aan de voorwaarden aangegeven in bovenstaande kennisgeving; de volgende, eventueel aanwezige, copyrightvermeldingen worden gehandhaafd en wordt voldaan aan de voorwaarden in de begeleidende toestemmingskennisgeving: Copyright 1994 Hewlett-Packard Company. Copyright 1996,97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology.

Toestemming om deze software en zijn documentatie te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te distribueren en te verkopen voor enig doel wordt hierbij gratis verleend, mits bovengenoemde copyrightvermelding wordt opgenomen in alle kopieën en dat zowel de copyrightvermelding als deze kennisgeving wordt opgenomen in de ondersteunende documentatie. Hewlett-Packard Company doet geen enkele toezegging over de geschiktheid van deze software voor enig doel. Deze wordt geleverd “as is” zonder expliciete of impliciete garantie. Toestemming om deze software en zijn documentatie te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te distribueren en te verkopen voor enig doel wordt hierbij gratis verleend, mits bovengenoemde copyrightvermelding wordt opgenomen in alle kopieën en dat zowel de copyrightvermelding als deze kennisgeving wordt opgenomen in de ondersteunende documentatie. Silicon Graphics doet geen enkele toezegging over de geschiktheid van deze software voor enig doel. Deze wordt geleverd “as is” zonder expliciete of impliciete garantie. Toestemming om deze software en zijn documentatie te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te distribueren en te verkopen voor enig doel wordt hierbij gratis verleend, mits bovengenoemde copyrightvermelding wordt opgenomen in alle kopieën en dat zowel de copyrightvermelding als deze kennisgeving wordt opgenomen in de ondersteunende documentatie. Moscow Center for SPARC Technology doet geen enkele toezegging over de geschiktheid van deze software voor enig doel. Deze wordt geleverd “as is” zonder expliciete of impliciete garantie.

Wat betreft de Dr. Brian Gladman-software, Copyright ©2001, Dr. Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, Groot-Brittannië. Alle rechten voorbehouden. LICENTIEVOORWAARDEN De gratis distributie en het gebruik van deze software in zowel bron- als binaire vorm worden (met of zonder wijzigingen) toegestaan, mits: 1. in de distributie van deze broncode bovenstaande copyrightvermelding, dit overzicht met voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid worden opgenomen; 2. in de distributie in binaire vorm bovenstaande copyrightvermelding, dit overzicht met voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid in de documentatie en/of andere gerelateerde materialen worden opgenomen; 3. de naam van de copyrighthouder niet zonder specifieke schriftelijke toestemming wordt gebruikt ter promotie van producten die met behulp van deze software zijn samengesteld. AFWIJZING VAN GARANTIE Deze software wordt geleverd ‘as is’, zonder expliciete of impliciete garanties wat betreft de eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, correcte werking en geschiktheid voor enig doel.

Wat betreft Wei Dai-technologie, compilatiecopyright ©1995–2003 van Wei Dai. Alle rechten voorbehouden. Deze copyrightvermelding is alleen van toepassing op dit softwaredistributiepakket als compilatie en impliceert geen copyright op een bepaald bestand in het pakket.

Het auteursrecht van de volgende bestanden ligt bij hun respectievelijke oorspronkelijke auteurs en het gebruik van de bestanden valt onder extra licenties die in deze bestanden zijn opgenomen. mars.cpp — Copyright 1998 van Brian Gladman.

Alle andere bestanden in deze compilatie worden door Wei Dai en andere bijdragers op het publieke domein geplaatst.

Ik wil de volgende auteurs graag bedanken voor het publiceren van hun werk op het publieke domein:

Joan Daemen –3way.cpp

Leonard Janke — cast.cpp, seal.cpp

Steve Reid — cast.cpp

Phil Karn — des.cpp

Michael Paul Johnson — diamond.cpp

Andrew M. Kuchling — md2.cpp, md4.cpp

Colin Plumb — md5.cpp, md5mac.cpp

Seal Woods — rc6.cpp

Chris Morgan — rijndael.cpp

Paulo Baretto — rijndael.cpp, skipjack.cpp, square.cpp

Richard De Moliner — safer.cpp

Matthew Skala — twofish.cpp

Kevin Springle — camellia.cpp, shacal2.cpp, ttmac.cpp, whrlpool.cpp, ripemd.cpp

Toestemming om deze compilatie te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen en te distribueren voor enig doel, inclusief commerciële toepassingen, wordt hierbij gratis verleend, mits aan de volgende beperkingen wordt voldaan:

1. Elke kopie of aanpassing van deze compilatie, in elke vorm, behalve objectcode die onderdeel van de toepassingssoftware vormt, moet de hierboven vermelde copyrightvermelding en deze licentie bevatten.

2. De gebruikers van deze Software gaan ermee akkoord dat elke aanpassing of uitbreiding die zij aan Wei Dai leveren als publiek domein wordt beschouwd en niet onder het auteursrecht valt tenzij de aanpassing of uitbreiding een expliciete copyrightvermelding bevat.

3. Wei Dai geeft geen garantie of verklaring dat de Software in deze compilatie foutloos werkt, en Wei Dai is niet verplicht services te verlenen middels onderhoud, updates of anderszins. DE SOFTWARE EN ALLE DOCUMENTATIE WORDT GELEVERD “AS IS” ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL WEI DAI OF ELKE ANDERE BIJDRAGER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INCIDENTE
LE OF BIJKOMENDE SCHADE, ZELFS INDIEN ER GEWAARSCHUWD IS VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES.

4. Gebruikers mogen geen gebruik maken van de naam van Wei Dai of enige andere bijdrager voor publicitaire doeleinden of reclamedoeleinden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming te krijgen voor elke publicatie of reclame.

5. Om deze software uit de Verenigde Staten te kunnen exporteren is wellicht een specifieke licentie van de Amerikaanse regering nodig. De persoon of organisatie die deze software overweegt te exporteren, moet voor de export een dergelijke licentie verkrijgen.

6. Bepaalde onderdelen van deze software zijn wellicht beschermd door patenten. De gebruiker moet voordat hij/zij deze onderdelen gaat gebruiken eerst de bij die onderdelen behorende licenties verkrijgen.

Als deze compilatie als objectcodes in toepassingssoftware worden gebruikt, hoeft u de auteur hiervan niet op de hoogte te stellen. Zou u dit wel doen dan wordt dit erg op prijs gesteld. Nuttige aanpassingen of uitbreidingen hoeven niet aan Wei Dai te worden verstrekt, maar Wei Dai zou dit erg op prijs stellen.

Wat betreft de uitrolmenu’s gebaseerd op menu.js. door Gary Smith, July 1997, Copyright ©1997—1999 Netscape Communication Corp. Netscape kent u een royaltyvrije licentie toe om de uitrolmenusoftware te gebruiken of te wijzigen, mits deze copyrightvermelding in alle kopieën wordt opgenomen. Deze software wordt geleverd “AS IS”, zonder enige garantie.

Wat betreft HTML-parsertechnologie, copyright ©1998 World Wide Web Consortium (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Alle rechten voorbehouden.

Bijdragende auteur(s):

Dave Raggett <dsr@w3.org>

De bijdragende auteur(s) willen al diegenen die hebben geholpen bij het testen en het oplossen van bugs bedanken voor hun geduld. Dit zou zonder jullie allemaal niet mogelijk zijn geweest.

COPYRIGHTVERMELDING:

Deze Software en documentatie worden “ongewijzigd” geleverd. De copyrighthouders en bijdragende auteur(s) geven geen verklaringen of garanties, hetzij expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel. Daarnaast geven zij aan dat het gebruik van de Software of documentatie geen inbreuk zal maken op enige patenten, copyrights, handelsmerken of andere rechten van derden.

De copyrighthouders en bijdragende auteur(s) zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of consequentiële schade als gevolg van het gebruik van de Software of documentatie, zelfs indien er gewaarschuwd is voor de mogelijkheid van dergelijke schades.

Toestemming om deze broncode of delen van de broncode, de documentatie en de uitvoerbare bestanden te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen en te distribueren voor enig doel wordt hierbij gratis verleend, mits aan de volgende beperkingen wordt voldaan:

1. De oorsprong van deze broncode mag niet verkeerd worden uitgelegd.

2. In gewijzigde versies moet duidelijk aangegeven zijn dat het om gewijzigde versies gaat en er mag geen verkeerde voorstelling worden gegeven van het feit dat het in dit geval gaat om de oorspronkelijke bron.

3. Deze copyrightvermelding mag met geen enkele bron of gewijzigde brondistributie niet worden verwijderd of aangepast.

De copyrighthouders en bijdragende auteur(s) geven hierbij gratis en specifiek toestemming voor en moedigen het gebruik van deze broncode als onderdeel voor de ondersteuning van Hypertext Markup Language in commerciële producten. Als u deze broncode in een product gebruikt, hoeft dit niet kenbaar te worden gemaakt. Zou u dit wel doen dan wordt dit erg op prijs gesteld.

Delen van deze software zijn gebaseerd op het werk van Jean-loup Gailly en Mark Adler met copyright ©1995–1998 Jean-loup Gailly en Mark Adler [ZIP library]

Wat betreft de Sun-technologie, Copyright 2003–2008, Sun Microsystems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Het gebruik valt onder de licentievoorwaarden.

Wat betreft Apple-technologie, ©1997–2004 Apple, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze Apple-software wordt geleverd door Apple, Inc. (“Apple”) waarbij er van uitgegaan wordt dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden. Als u deze Apple-software gebruikt, installeert, wijzigt of herdistribueert, betekent dit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze Apple-software niet gebruiken, installeren, wijzigen of herdistribueren. Rekening houdende met het feit dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden en accepteert dat u gehouden bent aan deze voorwaarden, verleent Apple u een persoonlijke, niet-exclusieve licentie, onder de copyrights van Apple in deze oorspronkelijke Apple-software (de “Apple Software”), voor het gebruik, de reproductie, de wijziging en herdistributie van de Apple Software in bronvorm en/of binaire vorm, met of zonder aanpassingen; als u de Apple Software in zijn totaal en zonder aanpassingen herdistribueert, moet u deze copyrightvermelding en de volgende tekst en disclaimers in alle herdistributies van de Apple Software handhaven. Noch de naam, noch de handelsmerken, de servicemerken of de logo´s van Apple Inc. mogen worden gebruikt voor het steunen of promoten van producten die zijn afgeleid van de Apple Software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple. Tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld, verleent Apple geen andere rechten of licenties dan die in deze copyrightvermelding worden vermeld, hetzij expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige patentrechten die door uw afgeleide werk of door ander werk waarbij de Apple Software kan zijn inbegrepen, inbreuk kunnen maken op deze patentrechten. De Apple-software wordt door Apple geleverd op basis van “AS IS”. APPLE GEEFT GEEN GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-SCHENDING, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, MET BETREKKING TOT DE APPLE SOFTWARE OF HET GEBRUIK EN DE WERKING ERVAN OF HET GEBRUIK EN DE WERKING ERVAN IN COMBINATIE MET UW PRODUCTEN. IN GEEN GEVAL ZAL APPLE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJKOMENDE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, LEVERING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF ZAKELIJKE ONDERBREKING) OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK, DE REPRODUCTIE, DE AANPASSING EN/OF DE DISTRIBUTIE VAN DE APPLE-SOFTWARE, OP WELKE WIJZE OF ONDER WIENS VERANTWOORDELIJKHEID OOK VEROORZAAKT, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE VERANTWOORDELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF ONACHTZAAMHEID OF ANDERSZINS), ZELFS INDIEN APPLE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Wat betreft de Loki-lib-technology, copyright ©2006 Peter Kummel. Toestemming wordt hierbij verleend aan eenieder die gratis een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de “Software”) ontvangt, onbeperkt te handelen in de Software, inclusief het onbeperkt gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, onder sublicentie geven en/of verkopen van de Software, en degenen aan wie de Software is geleverd in staat te stellen hetzelfde te doen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

De hierboven vermelde copyrightvermelding en deze toestemmingsvermelding moeten bij alle kopieën of belangrijke delen van de Software worden meegeleverd. DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD “AS IS” ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN GEEN INBREUK ZAL MAKEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AAN
SPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE OF CONTRACTUEEL, UIT ONACHTZAAMHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE ACTIE, VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK EN DE PRESTATIES VAN OF ANDERE HANDELINGEN MET DEZE SOFTWARE.

Wat Netscape-technologie betreft, valt de inhoud van dit bestand onder de Netscape Public License, versie 1.1 (de “License”); u mag deze bestanden alleen gebruiken als dat in overeenstemming is met de License. Een exemplaar van de licentie is verkrijgbaar op http://www.mozilla.org/NPL/. Software die is gedistribueerd onder de licentie wordt gedistribueerd op een “AS IS” basis, ZONDER ENIGE GARANTIE, hetzij expliciet of impliciet. Zie de License voor de specifieke taal waardoor toestemmingen en beperkingen onder de License worden bepaald. De oorspronkelijke code is de mozilla.org code. De oorspronkelijke ontwikkelaar van de oorspronkelijke code is Netscape Communications Corporation. Delen gemaakt door de Oorspronkelijke Ontwikkelaar vallen onder copyright ©1998 van de Oorspronkelijke Ontwikkelaar. Alle rechten voorbehouden.

Wat betreft SunSoft-technology, copyright ©1994–1996 SunSoft, Inc. Alle rechten voorbehouden. Toestemming wordt hierbij verleend aan eenieder die gratis een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de “Software”) ontvangt, onbeperkt te handelen in de Software, inclusief het onbeperkt gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van de Software, en degenen aan wie de Software is geleverd in staat te stellen hetzelfde te doen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: De hierboven vermelde copyrightvermelding en deze toestemmingsvermelding moeten bij alle kopieën of belangrijke delen van de Software worden meegeleverd. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “AS IS” ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, EN GEEN INBREUK ZAL MAKEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN. IN GEEN GEVAL ZAL SUNSOFT INC. OF HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE OF CONTRACTUEEL, UIT ONACHTZAAMHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE ACTIE, VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK EN DE PRESTATIES VAN OF ANDERE HANDELINGEN MET DEZE SOFTWARE. Tenzij anders aangegeven in deze kennisgeving, zal de naam van SunSoft Inc. niet worden gebruikt in advertenties of op een andere manier de verkoop, het gebruik of anderszins van deze Software stimuleren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SunSoft Inc.

QuarkXPress bevat de Adobe® Flash® Player-software van Adobe Systems Incorporated, copyright ©1995–2007 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe en Flash zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of in andere landen. QuarkXPress Exporter voor Adobe Flash en Adobe Flash Video.

QuarkXPress-licentienemer gebruikt Wildform Flix. Raadpleeg voor informatie: http://www.wildform.com .

Wat betreft CIP4-technologie, copyright ©2001–2006 de International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress (CIP4). Alle rechten voorbehouden.

Alle andere merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Verantwoording