Juridiske merknader

©2009 Quark Inc. med hensyn til innhold og utforming av materialet. Med enerett.

©1986–2009 Quark Inc. og deres lisensgivere, med hensyn til teknologien. Med enerett.

Beskyttet av ett eller flere av følgende amerikanske patentnummer: 5.541.991, 5.907.704, 6.005.560, 6.052.514, 6.081.262, 6.947.959, 6.940.518, 7.116.843, 7.463.793 og andre patentanmeldte.

Quark-produkter og -materialer er underlagt opphavsrett og annen beskyttelse av rettigheter for åndsverk i USA og andre land. Uautorisert bruk eller reproduksjon er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Quark.

QUARK PRODUSERER IKKE PROGRAMVARE ELLER MASKINVARE FRA TREDJEPART (HERETTER KALT «PRODUKTER FRA TREDJEPART»). NEVNTE PRODUKTER FRA TREDJEPART ER IKKE LAGET, GJENNOMGÅTT ELLER TESTET AV QUARK, DE QUARK-TILSLUTTEDE SELSKAPENE ELLER DERES LISENSGIVERE. (QUARK-TILSLUTTEDE SELSKAPER SKAL INNBEFATTE ALLE PERSONER, AVDELINGER ELLER SELVSTENDIGE ENHETER SOM STYRES AV, ELLER ER UNDER FELLES STYRING MED, QUARK ELLER DERES OPPHAV, ELLER FLERTALLET AV QUARKS AKSJEEIERE, BÅDE NÅVÆRENDE OG FREMTIDIGE, SAMT ENHVER PERSON, AVDELING ELLER SELVSTENDIG ENHET SOM KAN OPPNÅ SLIK STATUS I FREMTIDEN.) QUARK, QUARK-TILSLUTTEDE SELSKAPER ELLER DERES LISENSGIVERE GIR INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, MED HENSYN TIL QUARK-PRODUKTER/-TJENESTER OG/ELLER PRODUKTER/TJENESTER FRA TREDJEPART, DERES SALGBARHET ELLER SKIKKETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. QUARK, QUARK-TILSLUTTEDE SELSKAPER OG DERES LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE QUARK-PRODUKTER/TJENESTER OG EVENTUELLE PRODUKTER/TJENESTER FRA TREDJEPART. QUARK, DE QUARK-TILSLUTTEDE SELSKAPENE OG DERES LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG ALLE ANDRE GARANTIER OG VILKÅR, UANSETT OM DE ER UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT ELLER INDIREKTE, ELLER GITT AV DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE ELLER XTENSIONS-UTVIKLERE ELLER ANDRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, ALLE GARANTIER OM KOMPATIBILITET, AT RETTIGHETSOVERTREDELSER IKKE SKJER OVERFOR TREDJEPART, AT PROGRAMVAREN ER FEILFRI, ELLER AT FEIL KAN ELLER VIL BLI RETTET. TREDJEPART KAN GI BEGRENSET GARANTI FOR SINE EGNE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, OG BRUKERNE MÅ HENVENDE SEG TIL NEVNTE TREDJEPARTER FOR SLIK GARANTI, HVIS DET ER AKTUELT. NOEN JURISDIKSJONER OG REGIONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRENSNING GJELDER MULIGENS IKKE FOR ALLE BRUKERE. QUARK, QUARK-TILSLUTTEDE SELSKAPER OG/ELLER DERES LISENSGIVERE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SPESIELLE, INDIREKTE OG TILFELDIGE SKADER, KONSEKVENSSKADER ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELL TAPT FORTJENESTE, TAP AV TID, INNSPARING, DATA, AVGIFTER ELLER UTGIFTER AV NOE SLAG SOM FØLGE AV INSTALLASJON ELLER BRUK AV QUARK-PRODUKTET/ TJENESTENE PÅ NOEN MÅTE, UANSETT ÅRSAKSFORHOLD OG TEORI OM ANSVARSGRUNNLAG. HVIS DET VISER SEG, TRASS I DET OVENSTÅENDE, AT QUARK, DE QUARK-TILSLUTTEDE SELSKAPENE OG/ELLER DERES LISENSGIVERE ER ANSVARLIGE MED HENSYN TIL QUARK-PRODUKTET/TJENESTEN ELLER PRODUKTET/TJENESTEN FRA TREDJEPART, ER DETTE ANSVARET BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM BRUKEREN MÅTTE HA BETALT TIL QUARK FOR DEN AKTUELLE PROGRAMVAREN/TJENESTEN (UNNTATT EVENTUELT PRODUKT/TJENESTE FRA TREDJEPART) ELLER DET LAVESTE BELØPET UNDER GJELDER LOV, AVHENGIG AV HVILKET BELØP SOM ER MINST. DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER SELV OM QUARK, DE QUARK-TILSLUTTEDE SELSKAPENE, DERES LISENSGIVERE OG/ELLER AGENTER ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING. FORDI ENKELTE JURISDIKSJONER, STATER ELLER PROVINSER IKKE TILLATER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER KONSEKVENSSKADER, ER DET MULIG AT OVENNEVNTE IKKE GJELDER FOR DEG. ALLE ANDRE BEGRENSNINGER UNDER GJELDENDE LOV, INKLUDERT VEDTEKTER OM BEGRENSNING, SKAL FORTSATT GJELDE. DERSOM NOEN AV DISSE BESTEMMELSENE IKKE KAN HÅNDHEVES, ENTEN PÅ NÅVÆRENDE TIDSPUNKT ELLER I FREMTIDEN UNDER GJELDENDE LOV, SKAL NEVNTE BESTEMMELSER ENDRES ELLER VIRKNINGENE AV DEM BEGRENSES I DEN UTSTREKNING DET ER NØDVENDIG FOR Å KUNNE HÅNDHEVE DEM. BRUK AV QUARK-PRODUKTER ER PÅ BETINGELSE AV VILKÅRENE I LISENSAVTALEN TIL SLUTTBRUKEREN ELLER ANDRE AKTUELLE AVTALER FOR NEVNTE PRODUKTER/TJENESTER. DERSOM DET SKULLE OPPSTÅ KONFLIKT MELLOM SLIKE AVTALER OG DISSE BESTEMMELSENE, SKAL DEN RELEVANTE AVTALEN GJELDE.

Quark, Quark-logoen, QuarkXPress, XTensions, QuarkXTensions, Job Jackets, Composition Zones og andre Quark-relaterte merker som Quark kan ta i bruk fra tid til annen, er varemerker tilhørende Quark, Inc. og alle tilsluttede selskaper.

Microsoft, OpenType, Excel, Internet Explorer and Windows er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Mac, Mac OS, TrueType, Safari, Apple, AppleScript og Macintosh er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Apple Inc. i USA og andre land. QuickTime er et varemerke som brukes på lisens. QuickTime er registrert i USA og andre land.

Adobe, PostScript, Photoshop, Acrobat, Reader og Adobe-logoen, Flash and Macromedia er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Adobe System Incorporated i USA og/eller i andre land.

Det er mulig at PANTONE®-farger som vises i programvaren eller i brukerdokumentasjonen, ikke samsvarer med de faste fargestandardene for PANTONE. Slå opp i referansehåndbøkene for PANTONE-farger for å se riktig farge. PANTONE® og andre varemerker for Pantone, Inc. tilhører Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2008.

Color Data er produsert på lisens fra Dainippon Ink and Chemicals, Inc.

focoltone og focoltone Colour System er registrerte varemerker tilhørende focoltone. Konseptet, strukturen og utformingen av materialet og åndsverkrettighetene til focoltone er beskyttet av lovgivning for patenter og opphavsrett. Enhver form for reproduksjon, helt eller delvis, for privat bruk eller for salg, er strengt forbudt. Kontakt FOCOLTONE, Ltd. for utfyllende informasjon om patenter.

Toyo Inc Mfg. Co., Ltd. har enerett til TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM AND SOFTWARE som er lisensiert til Quark, Inc. bare for distribusjon til bruk sammen med QuarkXPress. TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM AND SOFTWARE skal ikke kopieres over på en annen diskett eller inn i minnet, med mindre dette har sammenheng med å kjøre QuarkXPress. TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM AND SOFTWARE © TOYO INK MFG. Co., LTD., 1991. COLOR FINDER er under behandling for å bli registrert som registrert varemerke for Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. Det er mulig at simuleringsprogrammet COLOR FINDER™ for datamaskinvideo som brukes i dette produktet, ikke samsvarer med boken COLOR FINDER™. Bruk boken COLOR FINDER™ til å få nøyaktig farge.

trumatch, trumatch Swatching System og trumatch System er varemerker tilhørende Trumatch, Inc.

Netscape Navigator er et registrert varemerke tilhørende Netscape i USA og/eller i andre land.

WordPerfect er et registrert varemerke tilhørende Corel Corporation.

Unicode er et varemerke tilhørende Unicode Inc.

Firefox er et varemerke tilhørende Mozilla Foundation.

Copyright ©1997–2003 ved FORFATTERNE med hensyn til tt2pt1-teknologi: Andrew Weeks <ccsaw@bath.ac.uk> Frank M. Siegert <fms@this.net> Mark Heath <mheath@netspace.net.au> Thomas Henlich <thenlich@rcs.urz.tu-dresden.de> Sergey Babkin <babkin@users.sourceforge.net>, <sab123@hotmail.com> Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> Szalay Tamas <tomek@elender.hu> Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> Rigel <rigel863@yahoo.com
> Med enerett. Videredistribusjon og bruk i opprinnelig eller binær form, med eller uten endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår oppfylles: 1. Videredistribusjon av kildekode skal inkludere opphavsrettinformasjonen ovenfor, denne listen med vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse. 2. Videredistribusjon i binær form skal inkludere opphavsrettinformasjonen ovenfor, denne listen med vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen. 3. Alt reklamemateriell som nevner funksjoner eller bruk av denne programvaren, må vise følgende anerkjennelser: Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av TTF2PT1 Project og dets lisensgivere. DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV UTVIKLERNE OG BIDRAGSYTERE, SLIK DEN FORELIGGER («AS IS»), OG OPPHAVSRETTINNEHAVEREN FRASKRIVER SEG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN UTEN BEGRENSNING TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. UTVIKLERNE OG LISENSGIVERNE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER KONSEKVENSSKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TILVEIEBRINGELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, TAPT DATA ELLER TAPT FORTJENESTE ELLER DRIFTSAVBRUDD) UANSETT ÅRSAK OG TEORI OM ANSVARSGRUNNLAG, OM DETTE ER VED KONTRAKT, UTELUKKENDE ANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INNBEFATTET MISLIGHOLD ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING. Se prosjektloggen for en omtrentlig liste over UTVIKLERES ansvar. Andre bidragsytere til prosjektet er: Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> Tabellen for Unicode-oversetting for tyrkisk. Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> Tabellen for Unicode-oversetting for baltiske språk. Szalay Tamas <tomek@elender.hu> Tabellen for Unicode-oversetting for de sentraleuropeiske språkene. Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> RPM-filen. Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> Unicode-tilordningsformatet med navn, det tvungne Unicode-valget. Frank M. Siegert <frank@this.net> Port to Windows Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Oversettingskart for kinesiske fonter. Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> Tabellene for Unicode-oversetting for det kyrilliske alfabetet. Rigel <rigel863@yahoo.com> Generering av dvips-kodingsfilene, endring av den kinesiske tilordningen. I. Lee Hetherington <ilh@lcs.mit.edu> Type1-assembleren (fra pakken ‘t1utils’), dens fullstendige copyright-merknad: Copyright ©1992 av I. Lee Hetherington, med enerett. Det gis herved tillatelse til å bruke, endre og distribuere dette programmet for hvilket som helst formål, forutsatt at denne copyright-merknaden og den nedenfor blir beholdt uendret.

Apache-teknologi, copyright©1999–2008 The Apache Software Foundation. Med enerett. All Apache-programvare som distribueres med denne programvaren, er utviklet av Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Lisensiert under Apache License, versjon 2.0 («Lisensen»). Filene kan bare brukes i henhold til lisensavtalen. Du finner en kopi av lisensavtalen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2,0. Med mindre det er lovpålagt eller avtalt skriftelig, blir programvaren som distribueres under denne lisensen distribuert «SOM DEN ER» («AS IS») UTEN GARANTIER ELLER VILKÅR, verken uttrykte eller underforståtte. Se lisensen for gjeldende vilkår og begrensninger.

©1992–2002 ved Apple, Inc. med hensyn til MoreFiles-programvare. Med enerett. Denne Apple-programvaren er levert av Apple, Inc. («Apple») som gjengjeld for din avtale om å følge betingelser, og at bruk, installasjon, endring eller redistribusjon av denne Apple-programvaren betyr at du godtar betingelsene. Hvis du ikke samtykker til disse betingelsene, skal du ikke bruke, installere, endre eller redistribuere denne Apple-programvaren. I forbindelse med ditt samtykke om å overholde følgende betingelser, og i samsvar med disse betingelsene, gir Apple deg en personlig, ikke-eksklusiv lisens, under Apples opphavsretter i denne originale Apple-programvaren («prorgramvaren»), til å bruke, reprodusere, endre og redistribuere Apple-programvaren, med eller uten endringer, i kildeform og/eller binær form, forutsatt at du redistribuerer Apple-programvaren i sin helhet og uten endringer. Du må beholde denne merknaden og følgende tekst og ansvarsfraskrivelse i alle slike omdistribusjoner av Apple-programvare. Verken navnet, varemerkene, tjenestemerkene eller logoene til Apple, Inc. kan brukes til å støtte eller fremme produkter som er utledet fra Apple-programvaren uten særskilt skriftlig forhåndstillatelse fra Apple. Med unntak av det som uttrykkelig er erklært i denne merknaden, gis det ingen andre rettigheter eller lisenser, uttrykt eller underforstått, av Apple i denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle patentrettigheter som kan være krenket av ditt utledede arbeid, eller av annet arbeid Apple-programvaren kan være en del av. Apple-programvaren er levert av Apple «AS IS». APPLE GIR INGEN GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE IKKE-KRENKELSE, SALGBARHET OG SKIKKETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL HVA GJELDER APPLE PROGRAMVARE ELLER BRUKEN AV DEN, OG SELVSTENDIG DRIFT ELLER I KOMBINASJON MED PRODUKTENE DINE. APPLE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SPESIELLE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER KONSEKVENSSKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TILVEIEBRINGELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSAVBRUDD) SOM FØLGE AV BRUKEN, REPRODUKSJON, ENDRING OG/ELLER DISTRIBUSJON AV APPLE-PROGRAMVARE, UANSETT ÅRSAK OG TEORI OM ANSVARSGRUNNLAG, OM DETTE ER VED KONTRAKT, FORVOLDT SKADE (INNBEFATTET MISLIGHOLD), UTELUKKENDE ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM APPLE ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Deler av dette produktet omfatter teknologi som brukes på lisens fra Global Graphics.

ICU4J-lisens, med hensyn til ICU4J-teknologi – ICU4J 1.3.1 og nyere, MERKNAD OM COPYRIGHT OG TILLATELSE, Copyright ©1995–2006 International Business Machines Corporation m.fl. Med enerett. Tillatelse gis herved, uten vederlag, til enhver person som skaffer en kopi av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler («programvaren»), til å utnytte programvaren, inkludert retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere og/eller selge kopier av programvaren uten begrensning, og gir personer som er blitt utstyrt med programvaren, tillatelse til å gjøre dette, forutsatt at ovenstående copyright-merknad(er) og denne tillatelsen fremkommer i alle kopier av progravaren og at begge de ovenstående copyright-merknadene og denne tillatelsen vises i støttedokumentasjon. DENNE PROGRAMVAREN LEVERES SOM DEN ER («AS IS»), UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIENE VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UTEN KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. COPYRIGHT-INNEHAVEREN ELLER -INNEHAVERNE SOM ER NEVNT I DENNE MERKNADEN, SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV ELLER SPESIELLE ELLER INDIREKTE SKADER, KONSEKVENSSKADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ENTEN DETTE STÅR I EN KONTRAKT, SKYLDES UAKTSOMHET ELLER ANNEN SKADEVOLDENDE HANDLING SOM OPPSTÅR SOM FØLGE, AV ELLER I FORBINDELSE MED, BRUKEN AV ELLER YTELSEN TIL DENNE PROGRAMVAREN. Med unntak av det som er nevnt i denne merknaden, skal navnet på en copyright-innehaver ikke brukes i reklame eller på annen måte fremme salg, bruk eller annen handel med denne programvaren, uten skriftlig tillatelse fra copyrig
ht-innehaveren.

Programvaren er basert delvis på arbeidet til Independent JPEG Group.

Microsoft-teknologi, ©1988–2008 Microsoft Corporation. Med enerett.

Nodeka-programvare, ©1999–2002 Justin Gottschlich. Med enerett.

Copyright ©1999,2000 Boris Fomitchev med hensyn til STLport-teknologi. Dette materialet leveres som det er («as is») uten noen form for garanti, verken uttrykt eller underforstått. All bruk foregår på eget ansvar. Tillatelse til å bruke eller kopiere denne programvaren til noe som helst formål, gis herved gebyrfritt, forutsatt at merknadene ovenfor blir beholdt på alle kopier. Tillatelse til å endre koden og distribuere endret kode gis, forutsatt at merknadene ovenfor blir beholdt, og en merknad om at koden er endret, blir lagt ved sammen med copyright-merknaden ovenfor. Lisensinnehaveren kan distribuere binære filer som er kompilert med STLport (enten i original eller endret utgave) uten royalty eller restriksjoner. Lisensinnehaveren kan distribuere original eller endret utgave av STLport-kilder, forutsatt at: Betingelsene som er angitt i merknaden om tillatelse ovenfor, er oppfylt. Følgende copyright-merknader blir beholdt når de foreligger, og at vilkår i den medfølgende merknaden om tillatelse er oppfylt: Copyright 1994 Hewlett-Packard Company. Copyright 1996,97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology.

Tillatelse til å bruke, kopiere, endre, distribuere og selge denne programvaren med tilhørende dokumentasjon for eventuelle formål, gis herved vederlagsfritt, forutsatt at ovennenvte copyright-merknad fremkommer i alle kopier, og at både copyright-merknaden og denne tillatelsen fremkommer i støttedokumentasjonen. Hewlett-Packard Company gir ingen fremstilling om egnetheten av denne programvaren for noe formål. Den leveres som den er («as is») uten uttrykt eller underforstått garanti. Tillatelse til å bruke, kopiere, endre, distribuere og selge denne programvaren med tilhørende dokumentasjon for eventuelle formål, gis herved vederlagsfritt, forutsatt at ovennenvte copyright-merknad fremkommer i alle kopier, og at både copyright-merknaden og denne tillatelsen fremkommer i støttedokumentasjonen. Silicon Graphics gir ingen fremstilling om egnetheten av denne programvaren for noe formål. Den leveres som den er («as is») uten uttrykt eller underforstått garanti. Tillatelse til å bruke, kopiere, endre, distribuere og selge denne programvaren med tilhørende dokumentasjon for eventuelle formål, gis herved vederlagsfritt, forutsatt at ovennenvte copyright-merknad fremkommer i alle kopier, og at både copyright-merknaden og denne tillatelsen fremkommer i støttedokumentasjonen. Moscow Center for SPARC Technology gir ingen fremstilling om egnetheten av denne programvaren for noe formål. Den leveres som den er («as is») uten uttrykt eller underforstått garanti.

Dr. Brian Gladman-programvare, Copyright ©2001, Dr. Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK. Med enerett. LISENSBETINGELSER Denne vederlagsfrie distribusjonen og bruken av programvaren i både kildeform og binær form er tillatt (med eller uten endringer) forutsatt at: 1. distribusjon av denne kildekoden inneholder ovennevnte copyright-merknad, denne listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse; 2. distribusjon i binær form inneholder ovennevnte copyright-merknad, denne listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet tilknyttet materiale; 3. copyright-innehaverens navn ikke brukes til å fremme produkter som utvikles med denne programvaren, uten skriftlig tillatelse. ANSVARSFRASKRIVELSE Denne programvaren leveres som den er («as is») uten noen uttrykte eller underforståtte garantier med hensyn til eventuelle eiendomsrettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktigheten og egnetheten for formålet.

Kompileringscopyright ©1995–2003 ved Wei Dai med hensyn til Wei Dai-teknologi. Med enerett. Copyright gjelder bare for denne distribusjonspakken av programvaren som en kompilering, og innbefatter ikke en copyright på en bestemt fil i pakken.

Følgende filer er forsynt med copyright av deres respektive opprinnelige utviklere, og bruk av dem er underlagt tilleggslisenser som er inkludert i disse filene. mars.cpp — Copyright 1998 Brian Gladman.

Alle andre filer i denne kompileringen er plassert i det offentlige domenet ved Wei Dai og andre bidragsytere.

Jeg vil gjerne få takke følgende utviklere for å ha plassert sitt arbeid i det offentlige domenet:

Joan Daemen –3way.cpp

Leonard Janke — cast.cpp, seal.cpp

Steve Reid — cast.cpp

Phil Karn — des.cpp

Michael Paul Johnson — diamond.cpp

Andrew M. Kuchling — md2.cpp, md4.cpp

Colin Plumb — md5.cpp, md5mac.cpp

Seal Woods — rc6.cpp

Chris Morgan — rijndael.cpp

Paulo Baretto — rijndael.cpp, skipjack.cpp, square.cpp

Richard De Moliner — safer.cpp

Matthew Skala — twofish.cpp

Kevin Springle — camellia.cpp, shacal2.cpp, ttmac.cpp, whrlpool.cpp, ripemd.cpp

Det gis herved tillatelse til å bruke, kopiere, endre og distribuere denne kompileringen gratis for hvilket som helst formål, inkludert kommersielle programmer, på betingelse av følgende restriksjoner:

1. All kopiering eller endring av denne kompileringen i noen som helst form, unntatt i objektkodeform som en del av et program, skal inkludere copyright-merknaden ovenfor og denne lisensen.

2. Brukere av denne programvaren samtykker til at eventuelle endringer eller utvidelse de gir Wei Dai, vil bli betraktet som offentlig domene og ikke en copyright, med mindre den inkluderer en uttrykkelig copyright-merknad.

3. Wei Dai gir ingen garanti eller representasjoner om at driften av programvaren i denne kompileringen er feilfri, og Wei Dai har ingen forpliktelse til å yte eventuelle tjenester i form av vedlikehold. oppdateringer eller annet. PROGRAMVAREN OG EVENTUELL DOKUMENTASJON LEVERES SLIK DEN FORELIGGER («AS IS»), UTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT, MEN UTEN BEGRENSNING TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. WEI DAI ELLER ANDRE BIDRAGSYTERE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE SKADER ELLER KONSEKVENSSKADER, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

4. Brukere skal ikke bruke navnet til Wei Dai eller eventuelle andre bidragsytere i noen publisitet eller reklame, uten skriftlig forhåndstillatelse i hvert enkelt tilfelle.

5. Eksport av denne programvaren fra USA, kan kreve en spesiell lisens fra myndighetene i USA. Det er en person eller organisasjon, som overveier eksport, som er ansvarlig for å innhente slik lisens før eksport.

6. Visse deler av programvaren kan være patentbeskyttet. Det er brukerens ansvar å skaffe de aktuelle lisensene før bruk av disse delene.

Hvis denne kompileringen blir brukt i objektkodeform i et program, er det ikke nødvendig med godkjennelse fra utvikleren, men det vil bli verdsatt. Bidrag av eventuelle nyttige endringer eller utvidelser til Wei Dai, er ikke nødvendig, men vil også bli verdsatt.

Med hensyn til overlappende menyer basert på menu.js. av Gary Smith, juli 1997, Copyright ©1997–1999 Netscape Communication Corp. Netscape gir herved en royalty-fri lisens til å bruke eller endre programvaren for overlappende menyer, forutsatt at denne copyright-merknaden fremkommer på alle kopier. Denne programvaren leveres som den er («AS IS») uten noen form for garanti.

Copyright ©1998 World Wide Web Consortium med hensyn til HTML Parser-teknologi, (Massachusetts Institute of Technology, European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Keio University). Med enerett.

Bidragsytende
utvikler(e):

Dave Raggett <dsr@w3.org>

Den/de bidragsytende utvikleren(e) vil gjerne takke alle dem som hjalp til med testing, feilretting og tålmodighet. Dette skulle ikke vært mulig uten alle dere.

COPYRIGHT-MERKNAD:

Denne programvaren og dokumentasjonen leveres «as is», og copyright-innehaverne og bidragsytende utviklere gir ingen representasjoner eller garantier, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål, eller at bruken av programvaren eller dokumentasjonen ikke vil krenke eventuelle tredjeparts patenter, copyright, varemerker eller andre rettigheter.

Copyright-innehaverne og bidragsytende utviklere er ikke ansvarlige for eventuelle direkte, indirekte eller spesielle skader eller konsekvensskader som følge av bruk av programvaren eller dokumentasjonen, selv om det er gjort oppmerksom på muligheten for slik skade.

Det gis herved tillatelse til å bruke, kopiere, endre og distribuere denne kildekoden, eller deler av den, dokumentasjonen og kjørbare programmer, gratis til hvilket som helst formål, på betingelse av følgende restriksjoner:

1. Kildekodens opprinnelse skal ikke være uriktig fremstilt.

2. Endrede versjoner skal klart merkes som dette, og skal ikke være uriktig fremstilt som å være originalkilden.

3. Denne Copyright-merknaden skal ikke fjernes fra eller endres i eventuell kilde eller endret kildedistribusjon.

Copyright-innehaverne og bidragsytende utviklere gir spesiell tillatelse til og oppfordring til gratis bruk av denne kildekoden som en komponent for å støtte Hypertext Markup Language i kommersielle produkter. Hvis du bruker denne kildekoden i et produkt, er anerkjennelse ikke påkrevd, men vil bli verdsatt.

Deler av denne programvaren er basert på arbeidet til Jean-loup Gailly og Mark Adler, og er ©1995–1998 Jean-loup Gailly og Mark Adler [ZIP library].

Copyright 2003–2008, Sun Microsystems, Inc. med hensyn til Sun-technologi. Med enerett. Bruk er underlagt lisensbetingelser.

©1997–2004 Apple, Inc. med hensyn til Apple-teknologi. Med enerett. Denne Apple-programvaren er levert av Apple, Inc. («Apple») som gjengjeld for din avtale om å følge betingelser, og at bruk, installasjon, endring eller redistribusjon av denne Apple-programvaren betyr at du godtar betingelsene. Hvis du ikke samtykker til disse betingelsene, skal du ikke bruke, installere, endre eller redistribuere denne Apple-programvaren. I forbindelse med ditt samtykke om å overholde følgende betingelser, og i samsvar med disse betingelsene, gir Apple deg en personlig, ikke-eksklusiv lisens, under Apples opphavsretter i denne originale Apple-programvaren («prorgramvaren»), til å bruke, reprodusere, endre og redistribuere Apple-programvaren, med eller uten endringer, i kildeform og/eller binær form, forutsatt at du redistribuerer Apple-programvaren i sin helhet og uten endringer. Du må beholde denne merknaden og følgende tekst og ansvarsfraskrivelse i alle slike omdistribusjoner av Apple-programvare. Verken navnet, varemerkene, tjenestemerkene eller logoene til Apple, Inc. kan brukes til å støtte eller fremme produkter som er utledet fra Apple-programvaren uten særskilt skriftlig forhåndstillatelse fra Apple. Med unntak av det som uttrykkelig er erklært i denne merknaden, gis ingen andre rettigheter eller lisenser, uttrykt eller underforstått, av Apple i denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle patentrettigheter som kan være krenket av ditt utledede arbeid, eller av annet arbeid Apple-progravaren kan være en del av. Apple-programvaren er levert av Apple «AS IS». APPLE GIR INGEN GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE IKKE-KRENKELSE, SALGBARHET OG SKIKKETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL HVA GJELDER APPLE PROGRAMVARE ELLER BRUKEN AV DET, OG SELVSTENDIG DRIFT ELLER I KOMBASJON MED PRODUKTENE DINE. APPLE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SPESIELLE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER KONSEKVENSSKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TILVEIEBRINGELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSAVBRUDD) SOM FØLGE AV BRUKEN, REPRODUKSJON, ENDRING OG/ELLER DISTRIBUSJON AV APPLE-PROGRAMVARE, UANSETT ÅRSAK OG TEORI OM ANSVARSGRUNNLAG, OM DETTE ER VED KONTRAKT, FORVOLDT SKADE (INNBEFATTET MISLIGHOLD), UTELUKKENDE ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM APPLE ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Copyright ©2006 Peter Kummel med hensyn til Loki-lib-teknologi. Tillatelse gis herved, uten vederlag, til enhver person som skaffer en kopi av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler («programvaren»), tillatelse til å utnytte programvaren, inkludert retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren uten begrensning, og gir personer som er blitt utstyrt med programvaren, tillatelse til å gjøre dette på betingelse av følgende:

Copyright-merknaden og denne merknaden om tillatelse skal være inkludert i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren. DENNE PROGRAMVAREN LEVERES SOM DEN ER («AS IS»), UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIENE VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UTEN KRENKELSE. UTVIKLERNE ELLER COPYRIGHT-INNEHAVERNE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DETTE STÅR I EN KONTRAKT, SKYLDES FORVOLDT SKADE ELLER ANNET SOM FØLGE, AV ELLER I FORBINDELSE MED, BRUKEN AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN BEHANDLING AV PROGRAMVAREN.

Med hensyn til Netscape-teknologi, er innholdet av denne filen gjenstand for Netscape Public License, versjon 1.1 («lisensen»). Filen kan ikke brukes unntatt når dette er i overensstemmelse med lisensen. Du finner en kopi av lisensen på http://www.mozilla.org/NPL/. Programvaren som distribueres under lisensen, leveres «AS IS», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for bestemte språkrelaterte rettigheter og begrensninger under lisensen. Originalkoden er kode fra mozilla.org. Den opprinnelige utvikleren av originalkoden er Netscape Communications Corporation. Deler som er opprettet av den opprinnelige utvikleren, er Copyright ©1998 den originale utvikleren. Med enerett.

Copyright ©1994–1996 SunSoft, Inc. med hensyn til Netscape-teknologi. Med enerett. Tillatelse gis herved, uten vederlag, til enhver person som skaffer en kopi av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler («programvaren»), tillatelse til å utnytte programvaren, inkludert retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere og/eller selge kopier av programvaren uten begrensning, og gir personer som er blitt utstyrt med programvaren, tillatelse til å gjøre dette, forutsatt at ovenstående copyright-merknad(er) og denne tillatelsen fremkommer i støttedokumentasjon. Copyright-merknaden og denne merknaden om tillatelse skal være inkludert i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren. DENNE PROGRAMVAREN LEVERES SOM DEN ER («AS IS»), UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIENE VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UTEN KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. SUNSOFT, INC. ELLER NOEN AV DERES MORSELSKAPER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELL KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DETTE STÅR I EN KONTRAKT, SKYLDES FORVOLDT SKADE ELLER ANNET SOM FØLGE, AV ELLER I FORBINDELSE MED, BRUKEN AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN BEHANDLING AV PROGRAMVAREN. Med unntak av det som er nevnt i denne merknaden, skal navnet SunSoft, Inc. ikke brukes i reklame eller på annen måte fremme salg, bruk ell
er annen handel med denne programvaren, uten skriftlig tillatelse fra SunSoft, Inc.

QuarkXPress inneholder programvaren for Adobe® Flash® Player fra Adobe Systems Incorporated, Copyright ©1995–2007 Adobe Systems Incorporated. Med enerett. Adobe og Flash er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Adobe Systems incorporated i USA og/eller i andre land. QuarkXPress Exporter for Adobe Flash og Adobe Flash Video.

Rettighetshaver QuarkXPress benytter Wildform Flix-informasjon, se: http://www.wildform.com.

Copyright ©2001–2006 The International Cooperation for Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress (CIP4) med hensyn til CIP4-teknologi. Med enerett.

Alle andre merker tilhører de respektive eierne.

Juridiske merknader