Styre linjeavstand

Linjeavstand er et mål på avstanden mellom linjer – dvs. avstanden mellom grunnlinjene for tekst i avsnitt. Linjeavstanden du angir, brukes på alle linjene i merkede avsnitt. Du kan du angi linjeavstand på følgende tre ulike måter:

 • Absolutt linjeavstand angir avstanden mellom tekstens grunnlinjer som en bestemt verdi, uavhengig av tegnenes størrelse på linjen. Hvis du for eksempel angir en absolutt linjeavstand på 16 punkter for et avsnitt, vil alle grunnlinjene ha en innbyrdes avstand på 16 punkter. Verdien du angir som absolutt linjeavstand, er den totale vertikale avstanden mellom grunnlinjene for tekst.
 • Ved Automatisk linjeavstand i intervaller kombineres en grunnverdi for automatisk linjeavstand med en absolutt verdi som er angitt i feltet Linjeavstand (menyen Stil). Et pluss- (+) eller minustegn (–) skal stå foran verdier for linjeavstander i intervaller.
 • Hvis du skriver Automatisk linjeavstand betyr dette at programmet benytter verdien i feltet Automatisk linjeavstand (ruten som vises når du velger QuarkXPress/Rediger > Innstillinger> Avsnitt)og til å bestemme om det skal benyttes prosent- eller intervallbasert automatisk linjeavstand. Standarden – prosentbasert – tar grunnverdien på automatisk linjeavstand og legger den til en bestemt prosent av den største fontstørrelsen på overlengden, for å fastslå den totale linjeavstanden mellom en linje med automatisk linjeavstand og linjen over denne. Standardverdien for prosentbasert automatisk linjeavstand er 20 %. Hvis du vil angi automatisk linjeavstand, angir du auto i feltet Linjeavstand.

Gjør ett av følgende for å innstille justeringen av merkede avsnitt:

 • Velg Stil > Linjeavstand, angi deretter en absolutt linjeavstand, en linjeavstand i intervaller (med et pluss- eller minustegn foran) eller auto i feltet Linjeavstand.
 • Bruk kontrollene på fliken Linjeavstandkontrolltavlepaletten.
 • Bruk én av tastaturkommandoene nedenfor:

Mac OS

 • Redusere med 1 pt: Kommando+Skift+:
 • Redusere  med 0,1 pt: Command+Tilvalg+Skift+:
 • Øke med 1 pt: Command+Skift+”
 • Øke  med 0,1 pt: Kommando+Tilvalg+Skift+”

Windows

 • Redusere med 1 pt: Ctrl+Skift+:
 • Redusere  med 0,1 pt: Ctrl+Alt+Skift+:
 • Øke med 1 pt: Ctrl+Skift+”
 • Øke  med 0,1 pt: Ctrl+Alt+Skift+”

Styre linjeavstand