Narzędzia

QuarkXpress palette tools Narzędzia

Paleta Narzędzia

Paleta Narzędzia zawiera następujące elementy sterujące:

 • Narzędzie Element QuarkXpress tool item Narzędzia umożliwia zaznaczanie, przesuwanie oraz zmianę wielkości i kształtu elementów (ramek, linii, ścieżek tekstowych i grup). Kiedy narzędzie Element nie jest wybrane, można nacisnąć klawisz Command/Ctrl, aby tymczasowo uzyskać dostęp do narzędzia Element.
 • Narzędzie Zawartość tekstowa QuarkXpress tool text content Narzędzia umożliwia rysowanie ramek tekstowych i pracę z tekstem w ramkach.
 • Narzędzie Zawartość obrazu QuarkXpress tool picture content Narzędzia umożliwia rysowanie ramek graficznych i pracę z obrazami w ramkach.
 • Narzędzie Linkowanie QuarkXpress tool linking Narzędzia służy do linkowania ramek tekstowych.
 • Narzędzie Rozłączanie QuarkXpress tool unlinking Narzędzia służy do rozłączania ramek tekstowych.
 • Narzędzie Ramka prostokątna QuarkXpress tool rectangle Narzędzia służy do tworzenia ramek prostokątnych. Aby narysować kwadratową ramkę, należy nacisnąć klawisz Shift podczas rysowania.
 • Narzędzie Ramka owalna QuarkXpress tool oval Narzędzia służy do tworzenia ramek owalnych. Aby utworzyć okrągłą ramkę, należy nacisnąć klawisz Shift podczas rysowania.
 • Narzędzie Composition Zones QuarkXpress tool composition zones Narzędzia służy do tworzenia ramek Composition Zone.
 • Narzędzie Gwiazda QuarkXpress tool star Narzędzia służy do tworzenia ramek o kształcie gwiazdy.
 • Narzędzie Linia QuarkXpress tool line diagonal Narzędzia służy do tworzenia linii prostych o dowolnym kącie. Aby ograniczyć kąt linii do 45 stopni, należy nacisnąć klawisz Shift podczas rysowania.
 • Narzędzie Pióro Béziera QuarkXpress tool bezier Narzędzia służy do tworzenia linii i ramek Béziera. Aby ograniczyć kąt linii do 45 stopni, należy nacisnąć klawisz Shift podczas rysowania.
 • Narzędzie Dodaj punkt QuarkXpress tool add point Narzędzia umożliwia dodanie punktu do ścieżki dowolnego typu. Dodanie punktu do ramki zawartości powoduje automatyczne przekształcenie tej ramki w element Béziera.
 • Narzędzie Usuń punkt QuarkXpress Narzędzia wp-content/uploads/sub/quarkxpress/pl/source/images/tool_remove_point.jpg"> umożliwia usunięcie punktu ze ścieżki dowolnego typu.
 • Narzędzie Konwertuj punkt QuarkXpress tool convert angle Narzędzia służy do automatycznej konwersji punktów narożnych na punkty krzywych i vice versa. Należy kliknąć i przeciągnąć, aby zmienić pozycję punktu bądź zakrzywionego lub prostego segmentu linii. Aby przekształcić element w ramkę lub linię Béziera, należy wybrać to narzędzie i kliknąć prostokątną ramkę lub linię prostą.
 • Narzędzie Nożyczki QuarkXpress tool scissors Narzędzia umożliwia podzielenie elementu na oddzielne ścieżki.
 • Narzędzie Wybierz punkt QuarkXpress tool select Narzędzia umożliwia zaznaczenie krzywych lub punktów w celu ich przeniesienia albo usunięcia. Aby zaznaczyć wiele punktów, należy nacisnąć klawisz Shift i kliknąć. Aby punkt był symetryczny, należy nacisnąć klawisz Option/Alt przed kliknięciem punktu.
 • Narzędzie Linia odręczna QuarkXpress tool freehand Narzędzia służy do rysowania linii lub ramki o dowolnym kształcie. Jeśli ramka odręczna nie zostanie zamknięta, pozostanie linią. Aby automatycznie zamknąć ramkę odręczną, należy nacisnąć klawisz Option/Alt.
 • Narzędzie Tabele QuarkXpress tool table Narzędzia służy do tworzenia tabel.
 • Narzędzie Powiększenie QuarkXpress tool zoom Narzędzia umożliwia powiększenie lub pomniejszenie widoku dokumentu.
 • Narzędzie Przesuwanie QuarkXpress tool pan Narzędzia służy do zmiany pozycji w aktywnym layoucie.
Uwaga: Po narysowaniu ramki należy wybrać narzędzie Zawartość tekstowa QuarkXpress tool text content Narzędzia lub Zawartość obrazu QuarkXpress tool picture content Narzędzia, zależnie od typu zawartości, jaki ma znaleźć się w ramce. Można także użyć poleceń klawiszy do zadeklarowania typu zawartości ramki: Naciśnięcie klawisza T podczas rysowania deklaruje zawartość obrazu, natomiast naciśnięcie klawisza R deklaruje zawartość tekstową.
Uwaga: Więcej informacji dotyczących ramek i linii Béziera zawierają tematy „Tworzenie ramek Béziera” i „Tworzenie linii Béziera”.
Uwaga: Aby dodać tekst do linii lub ścieżki, należy wybrać narzędzie Zawartość tekstowa QuarkXpress tool text content Narzędzia i kliknąć dwukrotnie linię lub ścieżkę.
Uwaga: Więcej informacji dotyczących elementów Composition Zone zawiera temat „Tworzenie elementu Composition Zone”.
Uwaga: Użytkownicy systemu Windows mogą wyświetlić paletę Narzędzia (menu Okno) zarówno w poziomie, jak i w pionie. Aby wyświetlić paletę w poziomie, należy nacisnąć klawisz Ctrl i kliknąć dwukrotnie pasek tytułu.

Polecenia klawiszy dla narzędzi

Kiedy nie jest aktywna żadna ramka ani ścieżka tekstowa, można szybko przełączać się między narzędziami za pomocą następujących poleceń klawiszy:

 • Narzędzie Element: V
 • Narzędzie Zawartość tekstowa: T (naciśnij klawisz Escape, aby anulować zaznaczenie aktywnej ramki tekstowej, dzięki czemu można przełączyć się na inne narzędzie)
 • Narzędzie Powiązanie tekstu: T
 • Narzędzie Rozłączanie tekstu: T
 • Narzędzie Zawartość obrazu: R
 • Narzędzie Ramka prostokątna: B
 • Narzędzie Ramka owalna: B
 • Narzędzie Gwiazda: B
 • Narzędzie Composition Zones: B
 • Narzędzie Linia: L
 • Narzędzie Pióro Béziera: P
 • Narzędzie Dodaj punkt: P
 • Narzędzie Usuń punkt: P
 • Narzędzie Konwertuj punkt: P
 • Narzędzie Nożyczki: P
 • Narzędzie Wybierz punkt: P
 • Narzędzie Linia-odręczna: P
 • Narzędzie Tabele: G
 • Narzędzie Powiększenie: Z
 • Narzędzie Przesuwanie: X
Temat nadrzędny: Interfejs użytkownika

Narzędzia