Uwagi prawne

©2009 Quark Inc. w zakresie zawartości i układu tego materiału. Wszelkie prawa zastrzeżone.

©1986–2009 Quark Inc. i jej licencjodawcy w zakresie technologii. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Chronione jednym z następujących patentów amerykańskich: 5 541 991, 5 907 704, 6 005 560, 6 052 514, 6 081 262, 6 947 959, 6 940 518, 7 116 843, 7 463 793 i innymi oczekującymi patentami.

Produkty i materiały firmy Quark podlegają prawom autorskim i innym formom ochrony własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieautoryzowane użycie lub reprodukcja bez pisemnej zgody firmy Quark jest zabroniona.

FIRMA QUARK NIE JEST PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA ANI URZĄDZEŃ INNYCH FIRM (NAZYWANYCH DALEJ „PRODUKTAMI INNYCH FIRM”), A TAKIE PRODUKTY INNYCH FIRM NIE ZOSTAŁY UTWORZONE, SPRAWDZONE ANI PRZETESTOWANE PRZEZ FIRMĘ QUARK, FIRMY POWIĄZANE Z FIRMĄ QUARK ANI ICH LICENCJODAWCÓW. (OKREŚLENIE „FIRMY POWIĄZANE Z FIRMĄ QUARK” OZNACZA DOWOLNĄ OSOBĘ, ODDZIAŁ LUB JEDNOSTKĘ KONTROLUJĄCĄ, KONTROLOWANĄ LUB ZNAJDUJĄCĄ SIĘ POD KONTROLĄ FIRMY QUARK LUB JEJ FIRMY MACIERZYSTEJ BĄDŹ PRZEZ WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁOWCÓW FIRMY QUARK, ZARÓWNO ISTNIEJĄCĄ OBECNIE, JAK I UTWORZONĄ W PRZYSZŁOŚCI, WŁĄCZNIE Z KAŻDĄ OSOBĄ, ODDZIAŁEM LUB JEDNOSTKĄ, KTÓRA MOŻE UZYSKAĆ TAKI STATUS W PRZYSZŁOŚCI). FIRMA QUARK, FIRMY POWIĄZANE Z FIRMĄ QUARK I/LUB ICH LICENCJODAWCY NIE ZAPEWNIAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW I USŁUG FIRMY QUARK I/LUB PRODUKTÓW I USŁUG INNYCH FIRM, ICH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA QUARK, FIRMY POWIĄZANE Z FIRMĄ QUARK I ICH LICENCJODAWCY ODRZUCAJĄ WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW I USŁUG FIRMY QUARK I PRODUKTÓW I USŁUG INNYCH FIRM. WSZELKIE INNE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŻONE, DOMNIEMANE LUB POŚREDNIE, A TAKŻE OKREŚLONE PRZEZ DYSTRYBUTORÓW, SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH, PROJEKTANTÓW MODUŁÓW XTENSION I INNE FIRMY, ZOSTAJĄ ODRZUCONE PRZEZ FIRMĘ QUARK, FIRMY POWIĄZANE Z FIRMĄ QUARK I ICH LICENCJODAWCÓW, WŁĄCZNIE, BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ, Z NIENARUSZANIEM PRAW, ZGODNOŚCIĄ ORAZ ZAPEWNIENIEM, ŻE OPROGRAMOWANIE JEST WOLNE OD BŁĘDÓW LUB ŻE BŁĘDY MOGĄ BYĆ LUB ZOSTANĄ NAPRAWIONE. INNE FIRMY MOGĄ UDZIELIĆ OGRANICZONYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WŁASNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, A UŻYTKOWNICY MUSZĄ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z TAKIMI FIRMAMI TRZECIMI W CELU UZYSKANIA TAKICH GWARANCJI, JEŚLI ISTNIEJĄ. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE, STANY LUB PROWINCJE NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIE GWARANCJI DOMNIEMANYCH, PRZEZ CO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ SIĘ NIE ODNOSIĆ DO OKREŚLONYCH UŻYTKOWNIKÓW. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA QUARK, FIRMY POWIĄZANE Z FIRMĄ QUARK I/LUB ICH LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB MORALNE, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO, Z UTRATĄ ZYSKÓW, STRATĄ CZASU, UTRATĄ OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ PRZYCHODÓW LUB WYDATKAMI DOWOLNEGO RODZAJU WYNIKAJĄCYMI Z INSTALACJI LUB UŻYCIA PRODUKTÓW I USŁUG FIRMY QUARK, W DOWOLNY SPOSÓB, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ POWSTANIA TYCH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY EWENTUALNEGO ROSZCZENIA. JEŚLI, NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO STWIERDZENIA, FIRMA QUARK, FIRMY POWIĄZANE Z FIRMĄ QUARK I/LUB ICH LICENCJODAWCY ZOSTANĄ UZNANE ZA ODPOWIEDZIALNE W ZAKRESIE PRODUKTÓW I USŁUG FIRMY QUARK LUB PRODUKTÓW I USŁUG INNYCH FIRM, TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZOSTANIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ FIRMIE QUARK PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE I USŁUGI W MOMENCIE ZGŁOSZENIA (Z WYKLUCZENIEM PRODUKTÓW I USŁUG INNYCH FIRM), JEŚLI DOKONANO, LUB DO NAJNIŻSZEJ KWOTY DOZWOLONEJ PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRA KWOTA JEST NIŻSZA. TE OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NAWET W PRZYPADKU, GDY FIRMA QUARK, FIRMY POWIĄZANE Z FIRMĄ QUARK, ICH LICENCJODAWCY I/LUB AGENCI ZOSTALI POINFORMOWANI O TAKICH MOŻLIWYCH SZKODACH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE, STANY LUB PROWINCJE NIE POZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, PRZEZ CO POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ. WSZELKIE INNE OGRANICZENIA OKREŚLONE W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, WŁĄCZNIE Z REGULAMINAMI OGRANICZEŃ, BĘDĄ W DALSZYM CIĄGU STOSOWANE. W PRZYPADKU GDY DOWOLNYCH Z TYCH WARUNKÓW NIE MOŻNA LUB NIE BĘDZIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, TAKI WARUNEK ZOSTANIE ZMODYFIKOWANY LUB OGRANICZONY W ZAKRESIE WYMAGANYM W CELU ZAPEWNIENIA MOŻLIWOŚCI JEGO ZASTOSOWANIA. UŻYCIE PRODUKTÓW FIRMY QUARK PODLEGA WARUNKOM UMOWY LICENCYJNEJ DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO LUB INNYM ODPOWIEDNIM UMOWOM DLA TAKIEGO PRODUKTU LUB USŁUGI. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KONFLIKTU MIĘDZY TAKIMI UMOWAMI I NINIEJSZYMI WARUNKAMI, OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ WARUNKI ODPOWIEDNICH UMÓW.

Quark, logo Quark, QuarkXPress, XTension, QuarkXTension, Job Jackets, Composition Zones i inne znaki związane z firmą Quark, które firma Quark może adaptować od czasu do czasu, to znaki towarowe firmy Quark Inc. i wszystkich odpowiednich powiązanych firm.

Microsoft, OpenType, Excel, Internet Explorer i Windows to zarejestrowane znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Mac, Mac OS, TrueType, Safari, Apple, AppleScript i Macintosh to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Apple, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. QuickTime to znak towarowy używany w ramach licencji. Znak QuickTime jest zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Adobe, PostScript, Photoshop, Acrobat, Reader, logo Adobe, Flash i Macromedia to zarejestrowane znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Przedstawiane w oprogramowaniu lub dokumentacji kolory PANTONE® mogą nie odpowiadać standardom kolorów PANTONE. W celu uzyskania wiernych kolorów należy zapoznać się z bieżącymi publikacjami firmy PANTONE. PANTONE® i inne znaki towarowe Pantone, Inc. stanowią własność firmy Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2008.

Dane kolorów są generowane na podstawie licencji firm Dainippon Ink i Chemicals, Inc.

FOCOLTONE i FOCOLTONE Colour System to zarejestrowane znaki towarowe firmy FOCOLTONE. Koncepcja, struktura i forma materiałów i własności intelektualnej firmy FOCOLTONE są chronione przez prawa patentowe i autorskie. Reprodukcja w jakiejkolwiek formie, zarówno w całości, jak i części, do użytku prywatnego lub na sprzedaż, jest ściśle zabroniona. W celu uzyskania informacji na temat konkretnych patentów należy skontaktować się z firmą FOCOLTONE, Ltd.

Firma Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. jest właścicielem praw autorskich do SYSTEMU I OPROGRAMOWANIA TOYO INK COLOR FINDER™, które zostały licencjonowane firmie Quark, Inc. w celu dystrybucji tylko w połączeniu z programem QuarkXPress. SYSTEMU I OPROGRAMOWANIA TOYO INK COLOR FINDER™ nie należy kopiować na inny dysk lub do pamięci, chyba że stanowi część procesu wykonywania programu QuarkXPress. SYSTEM I OPROGRAMOWANIE TOYO INK COLOR FINDER™ © TOYO INK MFG. CO., LTD., 1991. Trwa proces rejestracji znaku COLOR FINDER jako zarejestrowanego znaku firmy Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. Komputerowa symulacja wideo COLOR FINDER™, która jest używana w tym produkcie, może nie być zgodna z książką COLOR FINDER™. Ponadto mogą nie być zgodne niektóre kolory drukarkowe używane w tym produkcie. Aby uzyskać dokładne kolory, należy używać książki COLOR FINDER™.

TRUMATCH, TRUMATCH Swatching System i TRUMATCH System to znaki towarowe firmy TRUMATCH, Inc.

Netscape Navigator to zarejestrowany znak towarowy firmy Netscape w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

WordPerfect to zarejestrowany znak towarowy firm
y Corel Corporation.

Unicode to znak towarowy firmy Unicode, Inc.

Firefox to znak towarowy firmy Mozilla Foundation.

Technologia tt2pt1: Copyright ©1997–2003 AUTORZY: Andrew Weeks <ccsaw@bath.ac.uk> Frank M. Siegert <fms@this.net> Mark Heath <mheath@netspace.net.au> Thomas Henlich <thenlich@rcs.urz.tu-dresden.de> Sergey Babkin <babkin@users.sourceforge.net>, <sab123@hotmail.com> Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> Szalay Tamas <tomek@elender.hu> Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> Rigel <rigel863@yahoo.com> Wszelkie prawa zastrzeżone. Dozwolona jest redystrybucja i użycie w postaci źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez nich, pod następującymi warunkami: 1. Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać powyższą uwagę dotyczącą praw autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności. 2. Redystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać powyższą uwagę dotyczącą praw autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczanych wraz z dystrybucją. 3. Wszystkie materiały reklamowe, które wspominają o funkcjach lub użyciu tego oprogramowania, muszą zawierać następujące powiadomienie: Ten produkt zawiera oprogramowanie zaprojektowane przez TTF2PT1 Project i jego współtwórców. TO OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE PRZEZ AUTORÓW I WSPÓŁTWÓRCÓW W STANIE „JAK JEST”, A WSZELKIE GWARANCJE WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO, Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJĄ ODRZUCONE. W ŻADNYM PRZYPADKU AUTORZY LUB WSPÓŁTWÓRCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE (WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO, Z DOSTARCZENIEM TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, DANYCH LUB ZYSKÓW BĄDŹ PRZESTOJAMI), BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ POWSTANIA TYCH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY EWENTUALNEGO ROSZCZENIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z UMOWY, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB DELIKTU (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM LUB W INNY SPOSÓB), W DOWOLNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Przybliżoną listę odpowiedzialności AUTORÓW zawiera historia projektu. Pozostały wkład do projektu: Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> Translacja tabeli Unicode dla języka tureckiego. Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> Translacja tabeli Unicode dla języków bałtyckich. Szalay Tamas <tomek@elender.hu> Translacja tabeli Unicode dla języków Europy Środkowej. Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> Plik RPM. Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> Format mapy Unicode z nazwami, wymuszona opcja Unicode. Frank M. Siegert <frank@this.net> Port dla systemu Windows. Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Mapy translacji dla chińskich fontów. Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> Tabele translacji Unicode dla cyrylicy. Rigel <rigel863@yahoo.com> Generowanie plików kodowania dvips, modyfikacja map języka chińskiego. I. Lee Hetherington <ilh@lcs.mit.edu> Asembler Type1 (z pakietu „t1utils”), poniżej pełna uwaga dotycząca praw autorskich: Copyright ©1992 I. Lee Hetherington, wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszym zostaje przyznane uprawnienie do użycia, modyfikowania i dystrybucji tego programu do dowolnego celu pod warunkiem, że ta i poniższa uwaga dotycząca praw autorskich pozostaną bez zmian.

Technologia Apache: Copyright ©1999–2008 The Apache Software Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dowolne oprogramowanie Apache dystrybuowane wraz z tym oprogramowaniem zostało stworzone przez Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Licencjonowano w ramach licencji Apache, wersja 2.0 („Licencja”). Pliki te nie mogą być używane w sposób niezgodny z Licencją. Kopię Licencji można uzyskać pod adresem http://www.apache.org/licenses/LICENSE–2.0. Jeśli obowiązujące prawo nie stanowi inaczej lub jeśli nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, oprogramowanie w ramach tej Licencji jest dystrybuowane W STANIE „JAK JEST”, BEZ GWARANCJI LUB WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, zarówno wyrażonych, jak i domniemanych. Aby uzyskać informacje dotyczące uprawnień dotyczących określonego języka i ograniczeń w ramach tej Licencji, należy zapoznać się z Licencją.

Oprogramowanie MoreFiles: ©1992–2002 Apple, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. To oprogramowanie firmy Apple jest dostarczane przez firmę Apple, Inc. („Apple”) z uznaniem zgody użytkownika na następujące warunki, a użycie, instalacja, modyfikacja lub redystrybucja tego oprogramowania oznacza wyrażenie zgody na te warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody na te warunki, prosimy nie używać, instalować, modyfikować ani redystrybuować tego oprogramowania firmy Apple. Zakładając zgodę użytkownika na powyższe warunki i zgodnie z tymi warunkami firma Apple przyznaje osobistą, niewyłączną licencję w ramach praw autorskich firmy Apple do tego oryginalnego oprogramowania firmy Apple („Oprogramowanie firmy Apple”) na potrzeby użycia, reprodukcji, modyfikacji i redystrybucji tego Oprogramowania firmy Apple, z modyfikacjami lub bez nich, w postaci źródłowej i/lub binarnej, pod warunkiem, że w przypadku redystrybucji Oprogramowania firmy Apple w całości i bez modyfikacji zostanie zachowana ta uwaga oraz poniższy tekst i wyłączenia odpowiedzialności we wszystkich takich redystrybucjach Oprogramowania firmy Apple. Zabrania się użycia nazwy, znaków towarowych, znaków usług lub logo firmy Apple, Inc. w celu reklamowania lub promowania produktów wywodzących się z Oprogramowania firmy Apple bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Apple. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej uwadze, firma Apple nie przyznaje żadnych innych praw lub licencji, zarówno wyrażonych, jak i domniemanych, włącznie, ale nie tylko, ze wszystkimi prawami patentowymi, które mogą zostać naruszone przez prace pochodne lub inne prace, w których może zostać zastosowane Oprogramowanie firmy Apple. Oprogramowanie firmy Apple jest udostępniane przez firmę Apple w postaci „JAK JEST”. FIRMA APPLE NIE ZAPEWNIA ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ, ZE WSZYSTKIMI GWARANCJAMI Z TYTUŁU NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA FIRMY APPLE BĄDŹ JEGO UŻYCIA I DZIAŁANIA SAMODZIELNIE LUB W POŁĄCZENIU Z PRODUKTAMI UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, LUB WYNIKOWE (WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO, Z DOSTARCZENIEM TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, DANYCH LUB ZYSKÓW BĄDŹ PRZESTOJAMI) W DOWOLNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA, REPRODUKCJI, MODYFIKACJI I/LUB DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA FIRMY APPLE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z UMOWY, DELIKTU (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO FIRMĘ APPLE O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

Fragmenty tego produktu zawierają technologię używaną w ramach licencji firmy Global Graphics.

Technologia i licencja ICU4J — ICU4J 1.3.1 i nowsze, PRAWA AUTORSKIE I UWAGA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA, Copyright ©1995–2006 International Business Machines Corporation i inne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszym zostaje przyznane bezpłatne uprawnienie dla dowolnej osoby, któr
a uzyskuje kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji („Oprogramowanie”), do korzystania z Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń dotyczących prawa do użycia, kopiowania, scalania, publikowania, dystrybucji i/lub sprzedaży Oprogramowania, a także do nadawania uprawnień osobom, którym przekazywane jest Oprogramowanie, pod warunkiem, że powyższe uwagi dotyczące praw autorskich i uwaga dotycząca uprawnień zostaną umieszczone we wszystkich kopiach Oprogramowania oraz w dokumentacji pomocniczej. OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE W STANIE „JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO, Z GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW INNYCH STRON. W ŻADNYM PRZYPADKU POSIADACZ LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH, KTÓRYCH WYMIENIONO W NINIEJSZEJ UWADZE, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ANI SZCZEGÓLNE SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB WYNIKOWE, A TAKŻE ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKAJĄCE W DOWOLNY SPOSÓB Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWY, W WYNIKU ZANIEDBANIA LUB INNEGO DZIAŁANIA DELIKTOWEGO, WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB DZIAŁANIA TEGO OPROGRAMOWANIA BĄDŹ POWIĄZANE Z TAKIM UŻYCIEM LUB DZIAŁANIEM. Z wyjątkiem tej uwagi, nazwa posiadacza praw autorskich nie może być używana do reklamowania lub w inny sposób promowania sprzedaży, użycia bądź innych ofert związanych z tych Oprogramowaniem, bez wcześniejszej pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

To oprogramowanie jest częściowo oparte na pracy organizacji Independent JPEG Group.

Technologia firmy Microsoft: ©1988–2008 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oprogramowanie Nodeka: ©1999–2002 Justin Gottschlich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Technologia STLport: Copyright 1999,2000 Boris Fomitchev. Ten materiał jest udostępniany w stanie „jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych lub domniemanych. Jakiekolwiek użycie odbywa się na własne ryzyko. Niniejszym zostaje przyznane uprawnienie do użycia lub kopiowania tego oprogramowania do dowolnego celu bez opłaty, pod warunkiem, że powyższe uwagi zostaną zachowane we wszystkich kopiach. Zostaje przyznane uprawnienie do modyfikacji kodu i dystrybucji zmodyfikowanego kodu, pod warunkiem, że powyższe uwagi zostaną zachowane, a informacja o modyfikacji kodu zostanie dołączona do powyższej uwagi dotyczącej praw autorskich. Licencjobiorca może dystrybuować pliki binarne skompilowane za pomocą oprogramowania STLport (zarówno oryginalnego, jak i zmodyfikowanego) bez jakichkolwiek wynagrodzeń dla autora lub ograniczeń. Licencjobiorca może dystrybuować oryginalne lub zmodyfikowane źródła oprogramowania STLport pod następującymi warunkami: Spełniono warunki wskazane w powyższej uwadze dotyczącej uprawnień. Zachowano następujące uwagi dotyczące praw autorskich, jeśli są obecne, oraz spełniono warunki przedstawione w towarzyszących uwagach dotyczącej uprawnień. Copyright 1994 Hewlett-Packard Company. Copyright 1996,97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology.

Niniejszym zostaje przyznane uprawnienie do użycia, kopiowania, modyfikowania i sprzedaży tego oprogramowania i jego dokumentacji do dowolnego celu bez opłaty, pod warunkiem, że powyższa uwaga dotycząca praw autorskich będzie obecna we wszystkich kopiach, a w dokumentacji pomocniczej zostanie umieszczona niniejsza uwaga dotycząca praw autorskich oraz niniejsza uwaga dotycząca uprawnienia. Firma Hewlett-Packard Company nie składa żadnych oświadczeń dotyczących przydatności tego oprogramowania do dowolnego celu. Oprogramowanie jest udostępniane w stanie „jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych lub domniemanych. Niniejszym zostaje przyznane uprawnienie do użycia, kopiowania, modyfikowania i sprzedaży tego oprogramowania i jego dokumentacji do dowolnego celu bez opłaty, pod warunkiem, że powyższa uwaga dotycząca praw autorskich będzie obecna we wszystkich kopiach, a w dokumentacji pomocniczej zostanie umieszczona niniejsza uwaga dotycząca praw autorskich oraz niniejsza uwaga dotycząca uprawnienia. Firma Silicon Graphics nie składa żadnych oświadczeń dotyczących przydatności tego oprogramowania do dowolnego celu. Oprogramowanie jest udostępniane w stanie „jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych lub domniemanych. Niniejszym zostaje przyznane uprawnienie do użycia, kopiowania, modyfikowania i sprzedaży tego oprogramowania i jego dokumentacji do dowolnego celu bez opłaty, pod warunkiem, że powyższa uwaga dotycząca praw autorskich będzie obecna we wszystkich kopiach, a w dokumentacji pomocniczej zostanie umieszczona niniejsza uwaga dotycząca praw autorskich oraz niniejsza uwaga dotycząca uprawnienia. Firma Moscow Center for SPARC Technology nie składa żadnych oświadczeń dotyczących przydatności tego oprogramowania do dowolnego celu. Oprogramowanie jest udostępniane w stanie „jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych lub domniemanych.

Oprogramowanie dr. Briana Gladmana: Copyright ©2001, Dr. Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, Wielka Brytania. Wszelkie prawa zastrzeżone. WARUNKI LICENCJI Dozwolona jest bezpłatna dystrybucja i użycie tego oprogramowania w postaci źródłowej i binarnej (ze zmianami lub bez nich), pod następującymi warunkami: 1. Dystrybucje tego kodu źródłowego zawierają powyższą uwagę dotyczącą praw autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności; 2. dystrybucje w postaci binarnej zawierają powyższą uwagę dotyczącą praw autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności w dokumentacji i/lub powiązanych materiałach; 3. nazwa posiadacza praw autorskich nie jest używana do reklamowania produktów zbudowanych przy użyciu tego oprogramowania bez konkretnego uprawnienia w formie pisemnej. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI To oprogramowanie jest udostępniane w stanie „jak jest” bez gwarancji wyrażonych lub domniemanych w odniesieniu do jakichkolwiek właściwości, włącznie, ale nie tylko, z poprawnością i przydatnością do określonego celu.

Technologia Wei Dai: kompilacja — Copyright ©1995–2003 Wei Dai. Wszelkie prawa zastrzeżone. Te prawa autorskie odnoszą się tylko do pakietu dystrybucji oprogramowania jako komplikacji i nie narzucają praw autorskich do określonych plików w pakiecie.

Poniższe pliki są chronione prawa autorskimi odpowiednich autorów, a ich użycie podlega dodatkowym licencjom zawartm w tych plikach. mars.cpp — Copyright 1998 Brian Gladman.

Wszystkie inne pliki w tej kompilacji zostały umieszczone w domenie publicznej przez Wei Dai i innych współtwórców.

Dziękuję następującym autorom za umieszczenie swoich prac w domenie publicznej:

Joan Daemen – 3way.cpp

Leonard Janke — cast.cpp, seal.cpp

Steve Reid — cast.cpp

Phil Karn — des.cpp

Michael Paul Johnson — diamond.cpp

Andrew M. Kuchling — md2.cpp, md4.cpp

Colin Plumb — md5.cpp, md5mac.cpp

Seal Woods — rc6.cpp

Chris Morgan — rijndael.cpp

Paulo Baretto — rijndael.cpp, skipjack.cpp, square.cpp

Richard De Moliner — safer.cpp

Matthew Skala — twofish.cpp

Kevin Springle — camellia.cpp, shacal2.cpp, ttmac.cpp, whrlpool.cpp, ripemd.cpp

Niniejszym zostaje przyznane uprawnienie do użycia, modyfikowania i dystrybucji tej kompilacji do dowolnego celu, włącznie z zastosowaniami komercyjnymi, z zachowaniem następujących ograniczeń:

1. Wszystkie kopie lub modyfikacje tej kompilacji w dowolnej postaci, z wyjątkiem kodu wynikowego stanowiącego część oprogramowania, muszą zawierać
powyższą uwagę dotyczącą praw autorskich i tę licencję.

2. Użytkownicy tego oprogramowania potwierdzają, że wszelkie modyfikacje lub rozszerzenia dostarczone do Wei Dai będą uznawane za domenę publiczną i nie będą chronione prawami autorskimi, chyba że będą zawierać wyraźną uwagę dotyczącą praw autorskich.

3. Wei Dai nie zapewnia żadnej gwarancji ani reprezentacji, że działanie oprogramowania w tej kompilacji będzie wolne od błędów. Wei Dai nie jest zobowiązany do zapewniania jakichkolwiek usług w postaci konserwacji, aktualizacji lub innych. OPROGRAMOWANIE I DOKUMENTACJA SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO, Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU WEI DAI ANI ŻADEN INNY WSPÓŁTWÓRCA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

4. Użytkownicy nie będą korzystali z nazwiska Wei Dai ani nazwisk żadnych innych współtwórców w żadnej reklamie lub promocji bez wcześniejszej zgody pisemnej dla każdego przypadku.

5. Eksport tego oprogramowania ze Stanów Zjednoczonych może wymagać określonej licencji rządu amerykańskiego. Za uzyskanie takiej licencji przed dokonaniem eksportu jest odpowiedzialna osoba lub organizacja planująca eksport.

6. Niektóre części tego oprogramowania mogą być chronione patentami. Użytkownicy są odpowiedzialni za uzyskanie odpowiednich licencji przed użyciem takich części.

W przypadku użycia tej kompilacji w kodzie wynikowym oprogramowania nie jest wymagane potwierdzenie autora, ale zostanie to docenione. Przekazanie przydatnych modyfikacji lub rozszerzeń do Wei Dai nie jest wymagane, ale również zostanie to docenione.

Menu kaskadowe są oparte na skrypcie menu.js, którego autorem jest Gary Smith; lipiec 1997, Copyright ©1997–1999 Netscape Communication Corp. Firma Netscape przyznaje licencję na użycie lub modyfikowanie oprogramowania menu kaskadowych bez wynagrodzenia pod warunkiem zachowania tej uwagi dotyczącej praw autorskich we wszystkich kopiach. Oprogramowanie jest udostępniane w stanie „JAK JEST”, bez jakichkolwiek gwarancji.

Technologia HTML Parser: Copyright ©1998 World Wide Web Consortium (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współtwórcy:

Dave Raggett <dsr@w3.org>

Współautorzy chcieliby podziękować wszystkim osobom, które pomogły w testach i usuwaniu błędów, a także za cierpliwość. Nie byłoby to możliwe bez Was wszystkich.

UWAGA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH:

To oprogramowanie i dokumentacja są udostępniane w stanie „jak jest”, a posiadacze praw autorskich i współtwórcy nie przedstawiają jakichkolwiek reprezentacji lub gwarancji, zarówno wyrażonych, jak i domniemanych, włącznie, ale nie tylko, z gwarancjami przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub praw innych stron w wyniku użycia tego oprogramowania lub dokumentacji.

Posiadacze praw autorskich i współtwórcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne lub wynikowe, wynikające z jakiegokolwiek sposobu użycia oprogramowania lub dokumentacji, nawet jeśli poinformowano o możliwości powstania takich szkód.

Niniejszym zostaje przyznane uprawnienie do użycia, kopiowania, modyfikowania i dystrybucji tego kodu źródłowego lub jego części, dokumentacji i plików wykonywalnych do dowolnego celu, bez opłat, z zachowaniem następujących ograniczeń:

1. Nie można fałszywie przedstawiać pochodzenia tego kodu źródłowego.

2. Zmodyfikowane wersje powinny być oznaczone w odpowiedni sposób i nie należy ich fałszywie przedstawiać jako oryginalny kod źródłowy.

3. Nie należy usuwać ani modyfikować tej uwagi dotyczące praw autorskich z jakiejkolwiek dystrybucji kodu źródłowego lub zmodyfikowanego kodu źródłowego.

Posiadacze praw autorskich i współtwórcy wyrażają zgodę na użycie bez opłat oraz zachęcają do korzystania z tego kodu źródłowego jako komponentu wspierającego język Hypertext Markup Language w produktach komercyjnych. W przypadku użycia tego kodu źródłowego w produkcie nie jest wymagane potwierdzenie, ale zostanie to docenione.

Fragmenty tego oprogramowania są oparte na pracy następujących osób; Jean-loup Gailly i Mark Adler. ©1995–1998 Jean-loup Gailly iMark Adler [biblioteka ZIP].

Technologia firmy Sun: Copyright 2003–2008, Sun Microsystems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Użycie podlega warunkom licencji.

Technologia firmy Apple: ©1997–2004, Apple, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. To oprogramowanie firmy Apple jest dostarczane przez firmę Apple, Inc. („Apple”) z uznaniem zgody użytkownika na następujące warunki, a użycie, instalacja, modyfikacja lub redystrybucja tego oprogramowania oznacza wyrażenie zgody na te warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody na te warunki, prosimy nie używać, instalować, modyfikować ani redystrybuować tego oprogramowania firmy Apple. Zakładając zgodę użytkownika na powyższe warunki i zgodnie z tymi warunkami firma Apple przyznaje osobistą, niewyłączną licencję w ramach praw autorskich firmy Apple do tego oryginalnego oprogramowania firmy Apple („Oprogramowanie firmy Apple”) na potrzeby użycia, reprodukcji, modyfikacji i redystrybucji tego Oprogramowania firmy Apple, z modyfikacjami lub bez nich, w postaci źródłowej i/lub binarnej, pod warunkiem, że w przypadku redystrybucji Oprogramowania firmy Apple w całości i bez modyfikacji zostanie zachowana ta uwaga oraz poniższy tekst i wyłączenia odpowiedzialności we wszystkich takich redystrybucjach Oprogramowania firmy Apple. Zabrania się użycia nazwy, znaków towarowych, znaków usług lub logo firmy Apple, Inc. w celu reklamowania lub promowania produktów wywodzących się z Oprogramowania firmy Apple bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Apple. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej uwadze, firma Apple nie przyznaje żadnych innych praw lub licencji, zarówno wyrażonych, jak i domniemanych, włącznie, ale nie tylko, ze wszystkimi prawami patentowymi, które mogą zostać naruszone przez prace pochodne lub inne prace, w których może zostać zastosowane Oprogramowanie firmy Apple. Oprogramowanie firmy Apple jest udostępniane przez firmę Apple w postaci „JAK JEST”. FIRMA APPLE NIE ZAPEWNIA ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ, ZE WSZYSTKIMI GWARANCJAMI Z TYTUŁU NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA FIRMY APPLE BĄDŹ JEGO UŻYCIA I DZIAŁANIA SAMODZIELNIE LUB W POŁĄCZENIU Z PRODUKTAMI UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, LUB WYNIKOWE (WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO, Z DOSTARCZENIEM TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, DANYCH LUB ZYSKÓW BĄDŹ PRZESTOJAMI) W DOWOLNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA, REPRODUKCJI, MODYFIKACJI I/LUB DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA FIRMY APPLE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z UMOWY, DELIKTU (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO FIRMĘ APPLE O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

Technologia Loki-lib: Copyright ©2006 Peter Kummel. Niniejszym zostaje przyznane bezpłatne uprawnienie dla dowolnej osoby, która uzyskuje kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumen
tacji („Oprogramowanie”), do korzystania z Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń dotyczących prawa do użycia, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, dystrybucji, dalszego licencjonowania i/lub sprzedaży Oprogramowania, a także do nadawania uprawnień osobom, którym przekazywane jest Oprogramowanie, zgodnie z następującymi warunkami:

Powyższa uwaga dotycząca praw autorskich i ta uwaga dotycząca uprawnień powinna być zawarta we wszystkich kopiach lub znacznych częściach Oprogramowania. OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE W STANIE „JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO, Z GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM PRZYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, STRATY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWY, W WYNIKU DELIKTU LUB W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z TEGO OPROGRAMOWANIA BĄDŹ POWIĄZANE Z TAKIM UŻYCIEM LUB DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA.

Technologia Netscape: zawartość tego pliku podlega licencji Netscape Public License, wersja 1,1 („Licencja”). Plik ten nie może być używany w sposób niezgodny z Licencją. Kopię Licencji można uzyskać pod adresem http://www.mozilla.org/NPL/. Oprogramowanie jest dystrybuowane W STANIE „JAK JEST”, BEZ GWARANCJI LUB WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, zarówno wyrażonych, jak i domniemanych. Aby uzyskać informacje na temat uprawnień dotyczących określonego języka i ograniczeń w ramach tej Licencji, należy zapoznać się z Licencją. Oryginalny kod to kod mozilla.org. Pierwotnym twórcą oryginalnego kodu jest firma Netscape Communications Corporation. Fragmenty utworzone przez pierwotnego twórcę: Copyright ©1998. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Technologia firmy SunSoft: Copyright 1994–1996, SunSoft, Inc. Prawa zastrzeżone. Niniejszym zostaje przyznane bezpłatne uprawnienie dla dowolnej osoby, która uzyskuje kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji („Oprogramowanie”), do korzystania z Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń dotyczących prawa do użycia, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, dystrybucji, dalszego licencjonowania i/lub sprzedaży Oprogramowania, a także do nadawania uprawnień osobom, którym przekazywane jest Oprogramowanie, zgodnie z następującymi warunkami: Powyższa uwaga dotycząca praw autorskich i ta uwaga dotycząca uprawnień powinna być zawarta we wszystkich kopiach lub znacznych częściach Oprogramowania. OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE W STANIE „JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO, Z GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SUNSOFT, INC. LUB JEJ FIRMA MACIERZYSTA NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, STRATY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWY, W WYNIKU DELIKTU LUB W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z TEGO OPROGRAMOWANIA BĄDŹ POWIĄZANE Z TAKIM UŻYCIEM LUB DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA. Z wyjątkiem tej uwagi, nazwa firmy SunSoft, Inc. nie może być używana do reklamowania lub w inny sposób promowania sprzedaży, użycia bądź innych ofert związanych z tych Oprogramowaniem, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy SunSoft, Inc.

Program QuarkXPress zawiera oprogramowanie Adobe® Flash® Player firmy Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2007 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe i Flash to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Eksporter QuarkXPress dla formatów Adobe Flash i Adobe Flash Video.

Licencjobiorca QuarkXPress używa danych firmy Wildform Flix, zobacz: http://www.wildform.com.

Technologia CIP4: Copyright ©2001–2006 The International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress (CIP4). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie inne znaki stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Uwagi prawne