Inställningar – Layout – Stycke

I panelen Stycke i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) kan du styra olika inställningar på styckenivå.

Funktionen Auto radavstånd ställer automatiskt in avståndet mellan raderna. Du kan använda inställningen för ett stycke genom att skriva in “auto” eller “0″ i fältet Radavstånd i dialogrutan Styckeattribut (Stil > Radavstånd). Till skillnad från stycken med absolut radavstånd (där samma radavstånd används ovanför varje rad), kan stycken med automatiskt radavstånd inkludera rader med olika radavstånd när du blandar olika teckensnitt och teckenstorlekar i samma stycke.

Det automatiska radavståndet beräknas med utgångspunkt från ett grundläggande radavstånd, som QuarkXPress beräknar genom att ta hänsyn till värdena för uppstapel och nedstapel, som är inbyggda i de teckensnitt som används på raden med automatiskt radavstånd och den ovanstående raden. Den textstorlek som användaren angav (Stil > Storlek) spelar den viktigaste rollen när det gäller att beräkna detta grundläggande radavstånd. Sedan läggs det värde som användaren angav i fältet Auto radavstånd till i det grundläggande värdet och ett totalt värde för radavstånd räknas fram.

Om du vill ange radavståndet i procent ska du skriva in ett värde från 0 till 100 % i steg om 1 %. Detta värde avgör radavståndet mellan två textrader så här: Den största teckenstorleken på raden ovanför multipliceras med procentsatsen. Resultatet läggs till basvärdet för automatiskt radavstånd mellan två rader. Utformningen av vissa teckensnitt gör att detta förfarande kan bli komplicerat, men här följer ett förenklat exempel: Text i 10 punkter, som har en konsekvent stil och är i ett standardteckensnitt, med Auto radavstånd på 20%, får radavståndet 12 punkter (10 pt + [20% av 10] = 12 pt). Om du vill ange stegvist automatiskt radavstånd, ska du skriva in ett plus- (+) eller minustecken (–) framför värdet, från -63 punkter till +63 punkter, i valfritt måttsystem. Om du skriver in “+5″ läggs fem punkter till det grundläggande radavståndet; om du skriver in “+5 mm” läggs 5 millimeter till.

Du kan styra placeringen av en textrad som hamnar omedelbart under ett hinder i en spalt eller ett block, med hjälp av kryssrutan Behåll radavstånd. Om du markerar Behåll radavstånd, placeras baslinjen i enlighet med det tillämpade värdet för radavstånd. Om du avmarkerar Behåll radavstånd, kommer radens uppstapel att angränsa till nederkanten på hindret eller ett eventuellt infällningsvärde (Objekt > Infällning).

I området Lås till rastret baserat på finns följande alternativ:

  • Klicka på Uppstapel och nedstapel för att låsa rastret baserat på tecknens upp- och nedstaplar.
  • Klicka på Teckenstorlek (Helfyrkantsblock) för att låsa texten vid rastret baserat på storleken på tecknens helfyrkanter.

I listan Avstavning för de olika språken kan du ange vilken metod QuarkXPress ska använda för att avstava stycken automatiskt när det inte finns någon motsvarande post i ordlistan med avstavningsundantag, i området Avstavning i menyn Metod. Den valda inställningen påverkar bara de stycken som har Automatisk avstavning (Redigera > A&U) aktiverad.

  • Välj Standard om du vill avstava i enlighet med den algoritm som är inbyggd i versioner av QuarkXPress före 3.1. Om du öppnar ett dokument i version 3.1 eller senare, som skapades i versioner av QuarkXPress före 3.1, är standardinställningen Standard.
  • Välj Förbättrad för att avstava med den algoritm som är inbyggd i QuarkXPress version 3.1 eller senare.
  • Utökad 2 använder samma algoritm som Förbättrad, men söker igenom eventuella inbyggda avstavningsordlistor innan algoritmen används. Utökad 2 använder Dieckmanns undantagsresurser och algoritm för avstavning. Det här alternativet introducerades först i QuarkXPress 4.11 för tyska (reformerad) men i senare versioner används det även för andra språk. Om alternativet är tillgängligt för ett språk är det den förvalda metoden för projekt som skapas i QuarkXPress.
Överordnat ämne: Layoutinställningar

Inställningar – Layout – Stycke