Juridiska meddelanden

©2009 Quark Inc. med avseende på innehållet i och arrangemanget av detta material. Med ensamrätt.

©1986–2009 Quark Inc. och dess licensgivare avseende tekniken. Med ensamrätt.

Skyddat av ett eller flera av följande patentnummer i USA: 5,541,991, 5,907,704, 6,005,560, 6,052,514, 6,081,262, 6,947,959 B1, 6,940,518, 7,116,843 och andra patentsökningar har lämnats in.

Quarks produkter och material lyder under upphovsrättslagarna och andra lagar avseende skydd av kunskapskapital i USA och andra länder. Otillåten användning eller reproduktion utan Quarks skriftliga medgivande är förbjudet.

QUARK STÅR INTE SOM TILLVERKARE AV PROGRAM FRÅN TREDJE PART ELLER ANNAN HÅRDVARA FRÅN TREDJE PART (BENÄMNS NEDAN “TREDJEPARTSPRODUKTER”) OCH SÅDANA TREDJEPARTSPRODUKTER HAR INTE SKAPATS, GRANSKATS ELLER TESTATS AV QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG ELLER DERAS LICENSGIVARE. (QUARKS DOTTERBOLAG SKALL TOLKAS SOM ALLA PERSONER, KONTOR ELLER ENHETER SOM REGLERAR, REGLERAS AV ELLER REGLERAS TILLSAMMANS MED QUARK ELLER DESS MODERBOLAG ELLER EN MAJORITET AV QUARKS AKTIEÄGARE, OAVSETT OM DE EXISTERAR NU ELLER BILDAS I FRAMTIDEN, TILLSAMMANS MED NÅGON PERSON, KONTOR ELLER ENHET SOM KAN KOMMA ATT INFÖRSKAFFA DYLIK STATUS I FRAMTIDEN.) QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG OCH/ELLER DERAS LICENSGIVARE GER INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE QUARKS PRODUKTER/ TJÄNSTER OCH/ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER/-TJÄNSTER, DERAS SÄLJBARHET ELLER DERAS LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG OCH DERAS LICENSGIVARE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED QUARKS PRODUKTER/TJÄNSTER OCH ALLA TREDJEPARTSPRODUKTER/-TJÄNSTER. QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG OCH DERAS LICENSGIVARE FRÅNSÄGER SIG VIDARE ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UNDERORDNADE, SOM HAR ELLER ICKE HAR GIVITS AV DISTRIBUTÖRER, DETALJHANDLARE, XTENSIONS-UTVECKLARE ELLER ANNAN PROGRAMLEVERANTÖR, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, ALLA GARANTIER AVSEENDE ICKE-INTRÅNG, KOMPATIBILITET ELLER ATT PROGRAMVARAN ÄR FELFRI ELLER ATT FEL KAN ELLER KOMMER ATT KORRIGERAS. TREDJEPARTSLEVERANTÖRER ÄGER RÄTT ATT TILLHANDAHÅLLA BEGRÄNSADE GARANTIER AVSEENDE DERAS EGNA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER OCH ANVÄNDARE MÅSTE, OM TILLÄMPLIGT, VÄNDA SIG TILL DENNA TREDJE PART AVSEENDE SÅDANA GARANTIER. VISSA JURISDIKTIONER, LÄNDER ELLER PROVINSER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR I UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH DET KAN DÄRFÖR HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER VISSA ANVÄNDARE. QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG OCH/ELLER DERAS LICENSGIVARE SKA UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER VARA SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA SPECIELLA, INDIREKTA, UNDERORDNADE SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅNDSANSPRÅK I AVSKRÄCKANDE SYFTE, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA FÖRLORADE VINSTER, FÖRLORAD TID, FÖRLORADE BESPARINGAR, FÖRLORAD DATA, FÖRLORADE AVGIFTER ELLER NÅGON FORM AV AVGIFTER SOM UPPSTÅR VID INSTALLATIONEN ELLER ANVÄNDNINGEN AV QUARKS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, OAVSETT PÅ VILKET SÄTT ELLER HUR DE ORSAKATS OCH EVENTUELL SKADESTÅNDSSKYLDIGHETSTEORI. OM, UTAN HINDER AV DET FÖREGÅENDE, QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG OCH/ELLER DERAS LICENSGIVARE BEDÖMS VARA ANSVARIGA FÖR QUARKS PRODUKTER/TJÄNSTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER/-TJÄNSTER SKALL DETTA ANSVAR BEGRÄNSAS TILL DET LÄGSTA AV DET BELOPP ANVÄNDAREN EVENTUELLT HAR BETALAT QUARK FÖR PROGRAMVARAN/TJÄNSTERNA I FRÅGA (FÖRUTOM TREDJEPARTSPRODUKTER/-TJÄNSTER) OCH DET LÄGSTA BELOPP SOM FÖRESKRIVS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER ÄVEN OM QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG, DERAS LICENSGIVARE OCH/ELLER DERAS AGENTER HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADESTÅND. VISSA JURISDIKTIONER, LÄNDER ELLER PROVINSER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OCH DET KAN DÄRFÖR HÄNDA ATT DENNA BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING INTE GÄLLER. ALLA ANDRA BEGRÄNSNINGAR SOM GÄLLER UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, INKLUSIVE LAGAR AVSEENDE BEGRÄNSNINGAR, SKALL FORTSÄTTA ATT GÄLLA. I HÄNDELSE AV ATT NÅGON AV DESSA BESTÄMMELSER, NU ELLER I FRAMTIDEN, INTE KAN BEIVRAS UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING SKALL BESTÄMMELSEN I FRÅGA MODIFIERAS ELLER BEGRÄNSAS SÅ LÅNGT SOM ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT DEN SKALL KUNNA BEIVRAS. ANVÄNDNINGEN AV QUARKS PRODUKTER REGLERAS AV VILLKOREN I LICENSAVTALET FÖR SLUTANVÄNDARE ELLER ANDRA TILLÄMPLIGA AVTAL AVSEENDE SÅDANA PRODUKTER/TJÄNSTER. I HÄNDELSE AV MOTSÄGELSE MELLAN SÅDANA AVTAL OCH DESSA BESTÄMMELSER SKALL ANVÄNDNINGEN REGLERAS AV DE RELEVANTA AVTALEN.

Quark, Quark-logotypen, QuarkXPress, XTensions, QuarkXTensions, Job Jackets, Composition Zones och andra Quark-relaterade märken som Quark då och då använder, är varumärken som tillhör Quark, Inc. och alla tillhörande dotterbolag.

Microsoft, OpenType, Excel, Internet Explorer och Windows är inregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Mac, Mac OS, TrueType, Safari, Apple, AppleScript och Macintosh är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Apple Computer Inc. i USA och andra länder. QuickTime är ett varumärke som används på licens. QuickTime är inregistrerat i USA och i andra länder.

Adobe, PostScript, Photoshop, Acrobat, Reader, Adobe-logotypen är, Flash och Macromedia är antingen inregistrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

De PANTONE®-färger som visas i programvaran eller i användardokumentationen överensstämmer eventuellt inte med PANTONE-identifierad standard. Använd aktuell PANTONE- färghandbok för korrekta färger PANTONE ® och andra varumärken från Pantone, Inc. tillhör Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2008.

Color Data är producerat på licens från Dainippon Ink and Chemicals, Inc.

FOCOLTONE och FOCOLTONE Colour System är inregistrerade varumärken som tillhör FOCOLTONE. Konceptet, strukturen och formatet på FOCOLTONE-materialet och de immateriella egenskaperna skyddas av patent och lagen om upphovsrätt. Varje återgivande i någon form, helt eller delvis, för privat bruk eller försäljning, är uttryckligen förbjudet. Kontakta FOCOLTONE, Ltd. för speciell patentinformation.

Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. äger upphovsrätten till TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM OCH PROGRAMVARA, som är licensierat till Quark, Inc. för distribution för användning med QuarkXPress. TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM OCH PROGRAMVARA får ej kopieras till en annan disk eller till minnet, såvida detta inte är en del av exekveringen av QuarkXPress. TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM OCH PROGRAMVARA © TOYO INK MFG. CO., LTD., 1991. COLOR FINDER är för närvarande i registreringsfasen och blir snart ett inregistrerat varumärke som tillhör Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. COLOR FINDER™ datavideosimuleringar som används i denna produkt matchar eventuellt inte boken COLOR FINDER™, och det kan hända att vissa tryckfärger som används i produkten inte överensstämmer. Du hittar rätt färg i boken COLOR FINDER™.”

TRUMATCH, TRUMATCH Swatching System och TRUMATCH System är varumärken som tillhör TRUMATCH, Inc.

Netscape Navigator är ett inregistrerat varumärke som tillhör Netscape i USA och/eller andra länder.

WordPerfect är ett inregistrerat varumärke som tillhör Corel Corporation.

Unicode är ett varumärke som tillhör Unicode Inc.

Firefox är ett varumärke som tillhör Mozilla Foundation.

Avseende tt2pt1-tekniken, Copyright ©1997–2003 av FÖRFATTARNA: Andrew Weeks <ccsaw@bath.ac.uk> Frank M. Siegert <fms@this.net> Mark Heath <mheath@netspace.net.au> Thomas Henlich <thenlic
h@rcs.urz.tu-dresden.de> Sergey Babkin <babkin@users.sourceforge.net>, <sab123@hotmail.com> Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> Szalay Tamas <tomek@elender.hu> Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> Rigel <rigel863@yahoo.com> Med ensamrätt. Omdistribuering och användning av källkod eller binärt format med eller utan ändringar tillåts under förutsättning att följande villkor uppfylles: 1. Omdistribuering av källkod måste bevara ovanstående copyright-meddelande, den här listan med villkor och följande ansvarsfriskrivningsklausul. 2. Omdistribuering i binärt format måste innehålla ovanstående copyright-meddelande, den här listan med villkor och följande ansvarsfriskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen. 3. Allt marknadsföringsmaterial som nämner funktioner eller användningen av denna programvara måste visa följande erkännande: Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats av TTF2PT1-projektet och dess bidragsgivare. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES AV FÖRFATTARNA OCH MEDARBETARNA I “BEFINTLIGT SKICK” OCH ALLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ANGÅENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, FRÅNSÄGES. FÖRFATTARNA OCH MEDARBETARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, UNDERORDNADE, SPECIELLA, AVSKRÄCKANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMMET, FÖRLORADE DATA, FÖRLORAD VINST, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR SKADORNA INTRÄFFAR OCH OAVSETT VILKEN SKADESTÅNDSTEORI SOM TILLÄMPAS, VARE SIG DET GÄLLER KONTRAKTSBROTT ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR PGA ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM NÅGON AV PARTERNA HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. En lista med FÖRFATTARNAS ungefärliga ansvarsskyldighet finns i projektets historik. Andra bidrag till projektet innefattar: Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> Unicode översättningstabell för turkiska språket. Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> Unicode översättningstabell för baltiska språk. Szalay Tamas <tomek@elender.hu> Unicode översättningstabell för centraleuropeiska språk. Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> RPM-filen. Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> Unicode-mappningsformat med namn, det tvingande Unicode-alternativet. Frank M. Siegert <frank@this.net> Port to Windows Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Översättningstabeller för kinesiska teckensnitt. Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> Unicode översättningstabeller för det cyrilliska alfabetet. Rigel <rigel863@yahoo.com> Generation of the dvips encoding files, modification to the Chinese maps. I. Lee Hetherington <ilh@lcs.mit.edu> Sammanställde Type1 (från paketet “t1utils”), dess fullständiga meddelande om copyright: Copyright ©1992 by I. Lee Hetherington, med ensamrätt. Härmed ges tillstånd att använda, ändra och distribuera detta program för valfritt ändamål under förutsättning att detta och nedanstående copyrightmeddelanden kvarstår i oförändrat skick.

Apache-tekniken är copyright-belagd ©1999–2008 The Apache Software Foundation. Med ensamrätt. Alla Apache-program som distribueras med detta program har utvecklats av Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Programmen licensieras under Apache License, Version 2.0 (“Licensen”); du får endast använda de här filerna i enlighet med villkoren i Licensen. Du kan få tag på en kopia av licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2,0. Förutom i de fall då annat krävs av gällande lagar, eller har medgivits skriftligen, distribueras programvara distribuerad under Licensen i “BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER VILLKOR, varken uttryckta eller underförstådda. Se Licensen för upplysningar om vilket språk som styr tillstånd och begränsningar under Licensen.

Avseende programmet MoreFiles, ©1992–2002 av Apple, Inc., med ensamrätt. Det här Apple-programmet tillhandahålles av Apple, Inc. (”Apple”) avseende ditt samtycke till följande villkor, och när du använder, installerar, ändrar eller omdistribuerar detta Apple-program accepterar du därmed dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte använda, installera, ändra eller omdistribuera detta Apple-program. I betraktande av ditt samtycke till att hålla dig till följande villkor, och i enlighet med dessa villkor, ger Apple dig en personlig, icke-exklusiv licens, under Apples copyright-meddelanden i detta originalprogram från Apple (”Apple-programmet”), att använda, reproducera, ändra och omdistribuera Apple-programmet, med eller utan ändringar, i källformat och/eller binärt format; under förutsättning att om du omdistribuerar hela Apple-programmet utan några ändringar måste du behålla detta meddelande och den följande texten och friskrivningsklausulerna i alla sådana fall av omdistrubuering av Apple-programmet. Varken namnet, varumärken, servicemärken eller logotyper som tillhör Apple, Inc. får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härleds ur Apple-programmet, utan tidigare skriftligt tillstånd från Apple. Förutom vad som uttryckligen anges i detta meddelande ger Apple häri inga andra rättigheter eller licenser, varken uttryckta eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till eventuella patenträttigheter som dina härledda arbeten – eller andra arbeten där Apple-programmet kan ingå – kan inkräkta på. Apple-programmet tillhandahålles av Apple i ”BEFINTLIGT SKICK”. APPLE GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, OCH UTAN BEGRÄNSNINGAR, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ATT VÅRA PRODUKTER INTE GÖR INTRÅNG I ANDRAS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, AVSEENDE APPLE-PROGRAMMET ELLER DESS ANVÄNDNING SOM ETT FRISTÅENDE PROGRAM ELLER I KOMBINATION MED DINA PRODUKTER. APPLE SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA SKADESTÅNDSSKYLDIGT FÖR EVENTUELLA SPECIELLA, DIREKTA, INDIREKTA, UNDERORDNADE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMMET, FÖRLORADE DATA, FÖRLORAD VINST, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT OM SKADORNA INTRÄFFAR P.G.A. ANVÄNDNING, REPRODUKTION, ÄNDRING OCH/ELLER DISTRIBUTION AV APPLE-PROGRAMMET, OAVSETT HUR SKADORNA UPPSTÅR OCH OAVSETT VILKEN SKADESTÅNDSTEORI SOM TILLÄMPAS, VARE SIG DET GÄLLER KONTRAKTSBROTT ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE OAKTSAMHET) STRIKT SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, ÄVEN OM APPLE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

Delar av denna produkt inkluderar teknik som används på licens från Global Graphics.

Avseende ICU4J-tekniken, ICU4J-licens – ICU4J 1.3.1 och senare, MEDDELANDE OM COPYRIGHT OCH TILLSTÅND, Copyright ©1995–2006 International Business Machines Corporation och andra. Med ensamrätt. Härmed ges tillstånd till alla som erhåller en kopia av detta program och tillhörande dokumentationsfiler (“Programvaran”) att kostnadsfritt handla med Programvaran utan några förbehåll, inklusive och utan begränsning, rätten att använda, kopiera, ändra, förena, publicera, distribuera och/eller sälja kopior av Programvaran och tillstånd till de personer som Programvaran har anskaffats för att göra detta, under förutsättning att ovanstående copyrightmeddelande(n) och det
ta meddelande om tillstånd finns med i alla kopior av programmet och att både ovanstående copyrightmeddelande(n) och detta meddelande om tillstånd finns med i den medföljande dokumentationen. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLES “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIER ANGÅENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ATT PROGRAMVARAN INTE GÖR INTRÅNG I ANNAN PROGRAMVARULEVERANTÖRS RÄTTIGHETER. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SOM INGÅR I DETTA MEDDLANDE SKA UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR EVENTUELLT SKADESTÅNDSANSPRÅK ELLER SPECIELLA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER NÅGON SOM HELST TYP AV SKADOR SOM UPPKOMMER PGA FÖRLORAD MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PROGRAMMET, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER, OAVSETT OM DETTA SKER BASERAT PÅ AVTALSBROTT, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN KRÄNKANDE ÅTGÄRD SOM UPPKOMMER MED ANLEDNING AV ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER DESS PRESTANDA. Förutom vad som ingår i detta meddelande, får namnet på en upphovsrättsinnehavare inte användas vid reklam eller för att på annat sätt marknadsföra försäljning, användning eller annat handlande med denna Programvara utan tidigare skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Denna programvara baseras delvis på arbete som utförts av Independent JPEG Group.

Avseende teknik från Microsoft, ©1988–2008 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Avseende programvara från Nodeka, ©1999–2002 Justin Gottschlich. Med ensamrätt.

Med avseende på STLport-tekniken, Copyright 1999,2000 Boris Fomitchev. Detta material tillhandahålles i “befintligt skick”, utan någon som helst uttryckt eller underförstådd garanti. All användning sker på egen risk. Oavsett syftet med användningen ges härmed tillstånd att använda eller kopiera denna programvara kostnadsfritt, under förutsättning att ovanstående meddelanden bevaras på alla kopior. Tillstånd att ändra koden och att distribuera ändrad kod ges under förutsättning att ovanstående meddelanden bevaras och att ett meddelande angående kodens förändring ingår i ovanstående upphovsrättsmeddelande. Licenstagaren får distribuera binära filer som har kompilerats med STLport (oavsett om de är originalfiler eller ändrade filer) utan någon royalty eller några begränsningar. Licenstagaren får distribuera original- eller ändrade STLport-källfiler, under förutsättning att: Förhållandena som anges i ovanstående tillståndsmeddelande uppfylles, följande upphovsrättsmeddelanden bevaras om de finns och att villkoren i medföljande tillståndsmeddelande uppfylles: Copyright 1994 Hewlett-Packard Company. Copyright 1996,97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology.

Oavsett ändamålet ges härmed tillstånd att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentation kostnadsfritt, under förutsättning att ovanstående upphovsrättsmeddelande finns med på alla kopior och att både copyright-meddelandet och meddelandet angånde tillståndet finns med i tillhörande dokumentation. Hewlett-Packard Company ger inga framställningar angående programmets lämplighet för ett visst syfte. Det tillhandahålles “i befintligt skick” utan någon uttryckt eller underförstådd garanti. Oavsett ändamålet ges härmed tillstånd att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentation kostnadsfritt, under förutsättning att ovanstående upphovsrättsmeddelande finns med på alla kopior och att både copyright-meddelandet och meddelandet angånde tillståndet finns med i tillhörande dokumentation. Silicon Graphics ger inga framställningar angående programmets lämplighet för ett visst syfte. Det tillhandahålles “i befintligt skick” utan någon uttryckt eller underförstådd garanti. Oavsett ändamålet ges härmed tillstånd att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentation kostnadsfritt, under förutsättning att ovanstående upphovsrättsmeddelande finns med på alla kopior och att både copyright-meddelandet och meddelandet angånde tillståndet finns med i tillhörande dokumentation. Moscow Center for SPARC Technology ger inga framställningar angående programmets lämplighet för ett visst ändamål. Det tillhandahålles “i befintligt skick” utan någon uttryckt eller underförstådd garanti.

Avseende Dr. Brian Gladmans programvara, Copyright ©2001, Dr. Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK. Med ensamrätt. LICENSVILLKOR Fri distribution och användning av denna programvara i både källformat och binärt format medges (med eller utan ändringar) under förutsättning att: 1. distribution av denna källkod inkluderar ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul; 2. distribution i binärt format inkluderar ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat tillhörande material; 3. upphovsrättsinnehavarens namn inte används för att rekommendera produkter som har skapats med användning av denna programvara utan särskilt skriftligt tillstånd. FRISKRIVNINGSKLAUSUL Denna programvara tillhandahålles “i befintligt skick” utan några uttryckta eller underförstådda garantier avseende egendom, inklusive, men ej begränsat till riktighet och lämplighet för ett visst ändamål.

Avseende Wei Dai-tekniken, Kompilation Copyright ©1995–2003 av Wei Dai. Med ensamrätt. Denna copyright gäller endast för detta programvarupaket som en kompilering, och antyder inte någon copyright för en viss fil i paketet.

Följande filer är copyrightbelagda av sina respektive ursprungliga författare, och deras användning lyder under andra licenser som ingår i dessa filer. mars.cpp – Copyright 1998 Brian Gladman.

Alla andra filer i denna kompilering har gjorts tillgängliga för allmänheten av Wei Dai och andra som bidragit till kompileringen.

Jag vill tacka följande författare för att de har gjort sina arbeten tillgängliga för allmänheten:

Joan Daemen –3way.cpp

Leonard Janke – cast.cpp, seal.cpp

Steve Reid – cast.cpp

Phil Karn – des.cpp

Michael Paul Johnson – diamond.cpp

Andrew M. Kuchling – md2.cpp, md4.cpp

Colin Plumb – md5.cpp, md5mac.cpp

Seal Woods – rc6.cpp

Chris Morgan – rijndael.cpp

Paulo Baretto – rijndael.cpp, skipjack.cpp, square.cpp

Richard De Moliner – safer.cpp

Matthew Skala – twofish.cpp

Kevin Springle – camellia.cpp, shacal2.cpp, ttmac.cpp, whrlpool.cpp, ripemd.cpp

Härmed ges tillstånd att utan kostnad använda, kopiera, ändra och distribuera denna kompilering oavsett ändamålet, inklusive kommersiella användningsområden, med följande begränsningar:

1. Eventuell kopiering eller ändring av denna kompilering, oavsett i vilket format, med undantag av objektkodsformat som en del av ett tillämpningsprogram, måste inkludera ovanstående copyright-meddelande och denna licens.

2. Användare av denna programvara samtycker till att eventuella ändringar eller tillägg som Wei Dai får kommer att anses vara tillgänglig för allmänheten och inte vara belagd med copyright om den inte innehåller ett uttryckligt copyrightmeddelande.

3. Wei Dai ger inga garantier och gör inga föreställningar om att användningen av programvaran i denna kompilering kommer att vara felfri, och Wei Dai har ingen skyldighet att tillhandahålla några tjänster, såsom underhåll, uppdateringar o.dyl. PROGRAMVARAN OCH EVENTUELL DOKUMENTATION TILLHADAHÅLLES “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE, M
EN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ANGÅENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. WEI DAI ELLER ANDRA MEDARBETARE ÄR UNDER INGA SOM HELST OMSTÅNDIGHETER ANSVARSSKYLDIGA FÖR DIREKTA, UNDERORDNADE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ÄVEN OM DE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

4. Användarna får inte använda Wei Dai eller andra medarbetares namn i marknadsföring eller reklam utan tidigare skriftligt medgivande för varje enskilt fall.

5. Export av denna programvara från USA kan kräva en särskild licens från USA:s myndigheter. Det åligger den person eller organisation som funderar på att exportera att införskaffa en sådan licens innan exporten sker.

6. Vissa delar i denna programvara kan ha patentskydd. Det åligger användaren att införskaffa lämpliga licenser innan dessa delar används.

Om denna kompilering används i objektkodsformat i ett tillämpningsprogram, behöver inte författaren erkännas, men det skulle uppskattas. Wei Dai behöver inte underrättas om eventuella användbara ändringar eller tillägg, men detta skulle också uppskattas.

Avseende överlappande menyer som baseras på menu.js. av Gary Smith, juli 1997, Copyright ©1997–1999 Netscape Communication Corp. Netscape ger dig en royaltyfri licens att använda eller modifiera den programvara för överlappande menyer som medföljer, under förutsättning att detta meddelande om copyright finns med på alla kopior. Denna programvara tillhandahålles “I BEFINTLIGT SKICK”, utan någon som helst garanti.

Avseende HTML parser-teknik, Copyright ©1998 World Wide Web-konsortiet (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Med ensamrätt.

Medverkande författare:

Dave Raggett <dsr@w3.org>

Medverkande författare tackar alla som har hjälpt till med testning, rättelser av fel och tålamod. Vi kunde inte ha gjort det här utan er.

COPYRIGHTMEDDELANDE:

Denna programvara och dokumentation tillhandahålles “i befintligt skick” och copyrightinnehavarna och de medverkande författarna lämnar inga som helst garantier eller föreställningar, varken uttryckta eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till, garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte eller att användningen av programvaran eller dokumentationen inte inkräktar på patent, copyright, varumärken eller andra rättigheter som tillhör en tredje part.

Copyrightinnehavarna och medverkande författare är inte ansvariga för eventuella direkta, indirekta, speciella skador eller följdskador som uppkommer vid användningen av programvaran eller doumentationen, oavsett om de har informerats om möjligheten till sådana skador.

Härmed ges tillåtelse att använda, kopiera, ändra och distribuera denna källkod, eller delar därav, dokumentation och körbara filer, oavsett ändamålet och utan kostnad, med följande begränsningar:

1. Källkodens ursprung får inte framställas oriktigt.

2. Märkning på ändrade versioner måste ange att den skiljer sig från originalkällan.

3. Detta copyrightmeddelande får inte ändras eller avlägsnas från en källa eller ändrad källdistribution.

Copyrightinnehavarna och medverkande författare ger utan kostnad särskilt tillstånd till och uppmuntrar användningen av denna källkod som en komponent som kan användas för stöd av HTML (Hypertext Markup Language) i kommersiella produkter. Om du använder denna källkod i en produkt krävs inget erkännande, men det skulle uppskattas.

Delar av denna programvara baseras på arbete utfört av Jean-loup Gailly och Mark Adler och är copyright-belagt ©1995–1998 Jean-loup Gailly och Mark Adler [ZIP-bibliotek]

Avseende Sun-tekniken, Copyright 2003–2008, Sun Microsystems, Inc. Med ensamrätt. Användning sker enligt licensvillkoren.

Avseende Apple-tekniken, ©1997–2004 Apple, Inc. Med ensamrätt. Det här Apple-programmet tillhandahålles av Apple, Inc. (”Apple”) avseende ditt samtycke till följande villkor, och när du använder, installerar, ändrar eller omdistribuerar detta Apple-program accepterar du därmed dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte använda, installera, ändra eller omdistribuera detta Apple-program. I betraktande av ditt samtycke till att hålla dig till följande villkor, och i enlighet med dessa villkor, ger Apple dig en personlig, icke-exklusiv licens, under Apples copyright-meddelanden i detta originalprogram från Apple (”Apple-programmet”), att använda, reproducera, ändra och omdistribuera Apple-programmet, med eller utan ändringar, i källformat och/eller binärt format; under förutsättning att om du omdistribuerar hela Apple-programmet utan några ändringar måste du behålla detta meddelande och den följande texten och friskrivningsklausulerna i alla sådana fall av omdistrubuering av Apple-programmet. Varken namnet, varumärken, servicemärken eller logotyper som tillhör Apple, Inc. får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härleds ur Apple-programmet, utan tidigare skriftligt tillstånd från Apple. Förutom vad som uttryckligen anges i detta meddelande ger Apple häri inga andra rättigheter eller licenser, varken uttryckta eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till eventuella patenträttigheter som dina härledda arbeten – eller andra arbeten där Apple-programmet kan ingå – kan inkräkta på. Apple-programmet tillhandahålles av Apple i ”BEFINTLIGT SKICK”. APPLE GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, OCH UTAN BEGRÄNSNINGAR, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ATT VÅRA PRODUKTER INTE GÖR INTRÅNG I ANDRAS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, AVSEENDE APPLE-PROGRAMMET ELLER DESS ANVÄNDNING SOM ETT FRISTÅENDE PROGRAM ELLER I KOMBINATION MED DINA PRODUKTER. APPLE SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA SKADESTÅNDSSKYLDIGT FÖR EVENTUELLA SPECIELLA, DIREKTA, INDIREKTA, UNDERORDNADE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMMET, FÖRLORADE DATA, FÖRLORAD VINST, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT OM SKADORNA INTRÄFFAR P.G.A. ANVÄNDNING, REPRODUKTION, ÄNDRING OCH/ELLER DISTRIBUTION AV APPLE-PROGRAMMET, OAVSETT HUR SKADORNA UPPSTÅR OCH OAVSETT VILKEN SKADESTÅNDSTEORI SOM TILLÄMPAS, VARE SIG DET GÄLLER KONTRAKTSBROTT ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE OAKTSAMHET) STRIKT SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, ÄVEN OM APPLE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

Avseende Loki-lib-tekniken, Copyright ©2006 Peter Kummel. Härmed ges tillstånd till alla som erhåller en kopia av detta program och tillhörande dokumentationsfiler (“Programvaran”) att kostnadsfritt handla med Programvaran utan några förbehåll, inklusive och utan begränsning, rätten att använda, kopiera, ändra, förena, publicera, ditribuera och/eller sälja kopior av Programvaran och tillstånd till de personer som Programvaran har anskaffats för att göra detta, under förutsättning att följande villkor uppfylls.

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller större delar av Programvaran. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIER ANGÅENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ATT PROGRAMVARAN INTE GÖR INTRÅNG I ANNAN PROGRAMVARULEVERANTÖRS RÄTTIGHETER. FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADESTÅNDSKRAV, SKADOR ELLER ANNAN ANSVARSSKYLDIGHET, OAVSETT OM DET GÄLLER KONTRAKTSBROTT, KR

Juridiska meddelanden