Skapa och redigera typografimallar för stycken

En typografimall för stycken är en namngiven uppsättning med attribut för stycken och tecken. Du kan låta texten få alla formateringsattributen i stycketypografimallen genom att helt enkelt använda typografimallen i texten. Skapa, redigera eller ta bort stycketypografimallen i dialogrutan Typografimallar (Redigera > Typografimallar).

QuarkXpress db style sheets Skapa och redigera typografimallar för stycken

Skapa, redigera och ta bort typografimallar i dialogrutan Typografimallar.

Skapa en typografimall för stycken genom att välja Stycke på knappmenyn Ny. Dialogrutan Redigera typografimall för stycken visas. Konfigurera typografimallens attribut genom att använda inställningarna i denna dialogruta.

QuarkXpress db edit paragraph style sheet Skapa och redigera typografimallar för stycken

Konfigurera en stycketypografimall i dialogrutan Redigera typografimall för stycken.

Först måste du konfigurera inställningarna i fliken Allmänna:

  • Namn: Ange ett namn i det här fältet, annars använder programmet ett förinställt namn för “Ny typografimall”.
  • Tangentkommando: Ange ett tangentkommando för typografimallen genom att ange det i fältet Tangentkommando. Du kan ange valfri kombination av Kommando, Alternativ, Skift eller Kontroll/Ctrl eller Ctrl+Alt, tillsammans med en funktions- eller tangentbordstangent.
  • Om du definierar ett tangentkommando för en typografimall med en tangentkombination som även definierar ett befintligt kommando, åsidosätter typografimallskommandot det befintliga kommandot när textredigeringsverktyget QuarkXpress tool text content Skapa och redigera typografimallar för stycken markeras och ett textblock är aktivt.
  • Baserad på: Om du vill att attributen i den nya typografimallen ska baseras på en befintlig, klickar du på menyn Baserad på och väljer en typografimall i listan. Observera att om du använder menyn Baserad på i dialogrutan Redigera typografimall för stycken för att basera en typografimall på en befintlig typografimall, uppdateras den nya typografimallen automatiskt med de ändringar du gör i den ursprungliga typografimallen.
  • Nästa stil: Välj en typografimall för stycken i menyn Ny stil om du vill välja en övergång från en stycketypografimall till en annan efter en styckeretur.
  • Stil: Välj ett alternativ i menyn Stil i området Teckenattribut om du vill associera en teckentypografimall med typografimallen för stycken. Läs avsnittet “Skapa och redigera teckenypografimallar” för information om hur du skapar en teckenypografimall.

Sedan kan du ange ytterligare attribut för stycketypografimallen i flikarna Format, Tabulatorer och Linjer. Klicka på OK när du är klar, för att återgå till dialogrutan Typografimallar, och klicka på Spara för att spara typografimallen. När du har sparat en typografimall för stycken, visas den i undermenyn Styckets typografimall (menyn Stil) och i paletten Typografimallar.

Anm: När du skapar en typografimall utan att ha något projekt öppet, ingår typografimallen i listan med förinställda typografimallar och ingår sedan i alla projekt som du skapar hädanefter. Om du skapar en typografimall när ett projekt är öppet, ingår denna typografimall endast i det aktiva projektets lista med typografimallar.
Anm: Om du vill skapa en ny typografimall för stycken som baseras på formaterad text, ska du först placera textinsättningspunkten i ett stycke som använder de formatattribut som du vill ha i styckets typografimall. Öppna dialogrutan Typografimallar genom att välja Redigera > Typografimallar. Välj Ny(tt) > Stycke och skriv ett namn i fältet Namn. Klicka på Spara. Använd sedan den nya typografimallen i stycket.

Uppdatera typografimallar för stycken

När du placerar markören i ett stycke med enhetlig formatering kan du uppdatera typografimallen som används för texten så att den inkluderar den lokala formateringen genom att klicka på knappen Uppdatera QuarkXpress icon update char style sheet Skapa och redigera typografimallar för stycken. Du kan också välja Stil > Uppdatera typografimall > Stycke.

Om du vill uppdatera både typografimallen för stycken och typografimallen för tecken som har använts i texten så att de återspeglar den lokala formateringen väljer du Stil > Uppdatera typografimall > Båda.

Överordnat ämne: Arbeta med typografimallar

Skapa och redigera typografimallar för stycken