Utvärdera en layout

Via regeluppsättningar, layoutspecifikationer och utdataspecifikationer får du tillgång till olika tester som kan utvärderas för att avgöra om en layout följer de specifikationer som skapats av den jobbansvarige. Kommandot Utvärdera layout gör att du kan utföra testerna och avgöra ifall (och var) specifikationerna överträds. Med det här kommandot kontrolleras dessutom layouten mot sin egen layoutdefinition för att verifiera medietypen (utskrift, webb eller interaktiv) och färghanteringsinställningarna. Om layoutaren upptäcker att specifikationerna inte efterlevs kan hon sedan avgöra om hon måste göra något åt saken.

Anm: Innan du försöker utvärdera en layout, ska du kontrollera att projektet associeras med en Job Ticket som definierar regeluppsättningar eller utdataspecifikationer för den aktiva layouten.
Anm: Funktionen Utvärdera layout är utformad så att layoutproblem markeras och visar var och hur de kan åtgärdas. Det går dock inte att hindra en layoutare från att göra ändringar som bryter mot de specifikationer och regler som definierats för en Job Ticket.

Så här utvärderar du en layout:

 1. Välj Arkiv > Job Jackets > Utvärdera layout. Dialogrutan Utvärdering av layout visas med en lista över tillämpliga regeluppsättningar, layoutspecifikationer och utdataspecifikationer. Om du vill expandera en regeluppsättning, layoutspecifikation eller utdataspecifikation och visa dess komponentregler, klickar du på den intilliggande expanderingssymbolen.
  QuarkXpress db layout evaluation Utvärdera en layout

  Använd dialogrutan Utvärdering av layout för att utvärdera den aktiva layouten gentemot regeluppsättningar, layoutspecifikationer och utdataspecifikationer.

 2. Om du vill redigera den markerade regeln, klickar du på namnet och sedan på knappen Redigera regel. Alla ändringar i regeln sparas i Job Jackets-filen och används för alla projekt som använder denna Job Ticket.
 3. Markera kryssrutan intill regeln om du vill ange att regeln ska kontrolleras. Om du vill visa att alla regler i en regeluppsättning, layoutspecifikation eller utdataspecifikation ska kontrolleras, markerar du kryssrutan intill namnet på regeluppsättningen, layoutspecifikationen eller utdataspecifikationen.
 4. Om du vill utvärdera den aktiva layouten mot de markerade reglerna, klickar du på Utvärdera. Kolumnen Fall uppdateras så att du kan se om dokumentet godkänns av de olika regelkontrollerna.
 5. Om du vill ha mer utförlig information om en regel som överträtts, klickar du på namnet och markerar sedan rutorna Anvisningar och Detaljer. I rutan Anvisningar visas alla anvisningar som skrivits av den som skapat regeln, och i rutan Detaljer finns information om projektet (t.ex. om det har ändrats sedan den senaste utvärderingen).
  QuarkXpress db layout evaluation failed rules Utvärdera en layout

  Dialogrutan Utvärdering av layout visar vilka regler som godkänns och vilka som överträds.

 6. Om du vill bläddra till de platser i layouten där regler överträtts klickar du på knapparna Visa fall. Det här gör det enkelt att rätta till överträdelser av regler.
Anm: Du kan konfigurera QuarkXPress så att varje layout utvärderas automatiskt när projektet öppnas, när det sparas, när det stängs och när layouten skickas för utskrift. Mer information finns i “Inställningar för Job Jackets“.

Överordnat ämne: Job Jackets

Utvärdera en layout