Inställningar–Program–Öppna och spara

Anpassa hur QuarkXPress sparar och gör säkerhetskopior av projekt i panelen Spara i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera).

  • Markera Spara automatiskt för att skydda arbetet från systemfel eller strömavbrott. När det här alternativet är markerat registrerar QuarkXPress automatiskt ändringar i projektet i en tillfällig fil i projektmappen efter ett angivet tidsintervall. Skriv in intervallet (i minuter) i fältet Var minut. Det lägsta tidsintervall du kan ange är 0,25 minuter. När Spara automatiskt är markerat, är förinställningen Var 5 minut (var femte minut). QuarkXPress skriver inte över den ursprungliga filen förrän du sparar manuellt (Arkiv > Spara). När du öppnar projektet efter ett systemavbrott visar QuarkXPress ett varningsmeddelande som anger att projektet kommer att återställas till den senast automatiskt sparade versionen.
  • Markera Automatisk säkerhetskopia och skriv ett värde i fältet Behåll revisioner för att behålla upp till 100 revisioner av ett projekt. Varje gång du sparar manuellt (Arkiv > Spara), kopierar QuarkXPress den föregående manuellt sparade versionen till den mapp som du anger i fältet Destination. Standardinställningen är att Automatisk säkerhetskopia är avmarkerat. Klicka på Projektmapp om du vill spara revisionerna i samma mapp som projektet. Klicka på Annan mapp om du vill spara revisionerna i en annan mapp än projektmappen. Klicka på Välj/Bläddra för att visa dialogrutan Säkerhetskopieringsmapp/Bläddra efter mapp. Välj eller skapa sedan en mapp och stäng dialogrutan genom att klicka på Välj/OK. Namnet på den markerade Mappen visas i området Destination. Varje säkerhetskopia får samma namn som originalprojektet, med ett fortlöpande nummer tillagt. När du skapar den senaste säkerhetskopian (t.ex. 5 av 5), tas den äldsta revisionen i mappen bort. Om du vill hämta en säkerhetskopia från destinationsmappen ska du öppna den på samma sätt som du öppnar andra QuarkXPress-projekt.
  • Markera Spara dokumentets placering om du vill att QuarkXPress ska komma ihåg projektfönstrets storlek, position och proportioner automatiskt. Detta alternativ är markerat som standard.
  • Ange hur QuarkXPress ska visa tecken i text som inte är i Unicode-format genom att välja ett alternativ i menyn Kodning under Icke-Unicode-support.
Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–Öppna och spara