Inställningar – Projekt – Job Jackets

Ange inställningarna för automatisk utvärdering av layouter och den förinställda katalogen för Job Jackets-filer i panelen Job Jacket i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera).

Använd alternativen i området Utvärdering av layout för att styra när QuarkXPress automatiskt ska utföra kommandot Arkiv > Utvärdera layout. Om du markerar När utdata skickas, kan du se till att du alltid utvärderar en layout innan du skickar dess utdata. Du kan välja mellan följande alternativ:

  • När den öppnas
  • När den sparas
  • När utdata skickas
  • När den stängs

Använd alternativen i området Plats för att ange var Job Jackets-filerna ska lagras som standard. Klicka på Använd standardmappen för delade Job Jackets om du vill spara Job Jackets-filerna på den förinställda platsen. Den förinställda platsen är mappen “Dokument” i Mac OS och mappen “Mina dokument” i Windows.

Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar – Projekt – Job Jackets