Inställningar – Layout – Svällning

I panelen Svällning i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) gör du de förvalda inställningarna för svällning för utskriftslayouter.

Välj en Svällningsmetod:

  • Klicka på Absolut om du vill använda svällning med hjälp av värdena i fälten Värde och Obestämbar för de berörda objekt- och bakgrundsfärgerna. Om objektfärgen är mörkare krymper objektet i förhållande till bakgrunden med angivet Värde. Om objektfärgen är ljusare sprids objektet in i bakgrunden med värdet i fältet Värde.
  • Klicka på Proportionell om du vill att svällningen ska definieras som värdet i Värde multiplicerat med skillnaden mellan objektfärgens och bakgrundsfärgens ljushet (eller intensitet).
  • Klicka på Ursparning för alla om ingen svällning ska användas.
  • Markera Sväller processfärger om du vill svälla varje enskild fyrfärgsseparationsplåt för sig när en sida innehåller överlappande processfärger.
  • Markera Ignorera vitt för att ange att en objektfärg som är placerad framför flera bakgrundsfärger (inklusive vitt) inte ska ta hänsyn till vitt vid svällning.

Ange ett svällningsvärde i fältet Värde eller välj Överlappning:

  • Ange ett värde i fältet Värde för att definiera den svällning som ska användas på objekt- och bakgrundsfärger med ett angivet Värde i dialogrutan Svällningsspecifikationer (Redigera > Färger > Redigera svällning), och för att definiera den svällning som ska användas på objekt som har ett angivet Värde (+) eller (–) i paletten Svällningsinformation (Fönster > Svällningsinformation).
  • Välj Överlappning om överlappning ska användas för objekt och bakgrundsfärger som har ett angivet Värde i dialogrutan Svällningsspecifikationer (Redigera > Färger > Redigera svällning), och för objekt som har ett angivet Värde (+) eller (–) i paletten Svällningsinformation (Fönster > Svällningsinformation).

Ange ett svällningsvärde i fältet Obestämbar eller välj Överlappning:

  • Du styr hur mycket svällning QuarkXPress ska använda för de objektfärger som är placerade framför en obestämbar bakgrund (flera färger med svällningsförhållanden som inte överensstämmer med varandra), genom att ange ett värde i fältet Obestämbar.
  • Välj Överlappning om du vill att objektfärgen ska överlappa en obestämbar bakgrund.

Ange ett värde i Ursparningsgräns. Genom att ange en ursparningsgräns (som uttrycks som ett procentvärde av objektfärgens mörkhet) kan du definiera vid vilken gräns en objektfärg ska sparas ur mot bakgrundsfärgen.

Ange ett värde i Övertrycksgräns. Med svällningsinställningen för övertrycksgräns kan du ange att ett överlappande objekt ska svällas med det värde som har angetts som Värde, om objektets tonvärde är lägre än ett visst procentvärde.

Överordnat ämne: Layoutinställningar

Inställningar – Layout – Svällning